КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


Програми творчих конкурсів спеціальності "Сценічне мистецтво" 2022Програми творчих конкурсів 2022

Спеціальність 026 – "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО"

Освітньо-професійні програми (частина 2):


Освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво
театру ляльок»

[НАВЕРХ]

Мета вступного творчого конкурсу – виявлення рівня знань та вмінь абітурієнтів, які необхідні для опанування ними програм підготовки за ступенем бакалавра зі спеціальності «Сценічне мистецтво» за освітньо-професійною програмою «Акторське мистецтво театру ляльок», а також для їхньої участі у конкурсному відборі на зарахування.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-професійній характеристиці, до абітурієнтів ставляться вимоги щодо їхніх професійних здібностей та підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базових знань повної середньої освіти.

Завданням вступного випробування є: оцінка теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів; виявлення рівня практичних умінь і навичок щодо професійних функцій актора театру ляльок:

– виконувати професійні функції актора як театру ляльок, так і драматичного театру;

– працювати із партнером над створенням сценічних образів (спираючись на отримані знання та творчі пошуки, створювати художні образи у запропонованих обставинах сценічної дії);

– у творчій діяльності керуватися надбаннями майстрів українського та світового театрального  мистецтва та використовувати їхні зразки у створенні художніх образів у виставах театру ляльок;

– виховувати естетичний смак (формувати та розвивати світогляд, художньо-естетичний смак);

– використовувати попередньо набуті знання в практичній діяльності;

– планувати та організовувати власну професійну діяльність (складати плани  власної професійної діяльності);

– прогнозувати та передбачати вірогідні наслідки власної професійної діяльності (результати професійної діяльності у найближчому та віддаленому майбутньому).

Під час формування даної програми враховувалися вимоги щодо знань абітурієнтів в галузі культури і мистецтва на рівні повної середньої освіти.

Програма вступних творчих конкурсів охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого з метою одержання ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Акторське мистецтво театру ляльок».

Програма складена для перевірки теоретичних знань та практичних навичок абітурієнтів. Вступні випробування повинні визначити рівень теоретичної та практичної підготовки абітурієнта та складається з двох етапів творчого конкурсу.

Перший етап творчого конкурсу

Виконавська майстерність та музично-пластична імпровізація

Художнє читання творів різних жанрів (байка та монолог з п’єси ) та перевірка музично-ритмічних здібностей (пісня, танець).

Абітурієнт демонструє самостійно підготовлені літературні, музичні та пластичні номери.

Абітурієнт здійснює показ сценічного етюду (на запропоновану комісією тему) самостійно. В етюді має переконливо розкрити сюжет із композиційною побудовою.

Оцінюється розуміння абітурієнтом змісту твору, що виконується, багатство уяви, міра емоційності, здатність абітурієнта до перевтілення у дійову особу, оцінка природного володіння голосом, ритмом та пластикою тіла.

Другий етап творчого конкурсу

Художньо-предметна інсталяція та анімація. Колоквіум.

На основі запропонованих різноманітних побутових предметів або художніх витворів абітурієнт створює візуальну інсталяцію (композицію) за довільною тематикою. На запропоновану тему абітурієнт з кількох предметів  створює сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету).

Оцінюється обрана тематика та здатність до розкриття сутності побутового предмету та анімаційні здібності абітурієнта.

Колоквіум – співбесіда, яка виявляє загальноосвітній рівень абітурієнта та наявність спеціальних знань у галузі мистецтв: світової та української літератури, драматургії, історії, образотворчого мистецтва, музики, театру та театру ляльок. Виявлення світогляду абітурієнта.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Рівень знань та практичних навичок абітурієнтів оцінюється приймальною комісією за результатами творчих випробувань.

Випробовування зорієнтовані на виявлення знань, вмінь та навичок щодо особливостей та принципів діяльності у галузі сценічного мистецтва.

У випадку, якщо абітурієнт за результатами іспиту набрав менше 100 балів, йому виставляється оцінка «незадовільно» і він не може претендувати на місце навчання за обраною освітньо-професійною програмою.

Творчий конкурс органічно поєднує теоретичні і практичні питання, що дозволяє виявити знання і уміння використовувати категоріальний апарат, виконувати професійні функції актора театру ляльок, тощо.

Максимальна сума балів за вступний іспит – 200 балів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Перший етап творчого конкурсу

Виконавська-художня майстерність та музично-пластична імпровізація

Абітурієнт демонструє самостійно підготовлені літературні, музичні, пластичні номери. Оцінюється розуміння абітурієнтом  змісту твору, що виконується, багатство уяви, міра емоційності, здатність абітурієнта до перевтілення у дійову особу , оцінка природного володіння голосом, ритмом та пластикою тіла.

1-99 балів (незадовільно)

Художнє читання творів різних жанрів.

Має такі мовні вади, які не підлягають виправленню. Невпевнено знає текст, почуває себе розгубленим під час виконання, не володіє яскравою палітрою інтонування. Читання невиразне, неемоційне, відсутня сценічна привабливість.

Перевірка музичного слуху та почуття ритму.

Не володіє вокальними даними, слухом та почуттям ритму, не вміє без помилок повторити мелодію запропонованої пісні.

Виконання абітурієнтом самостійно підготовленого вокального номеру.

Володіння голосом на низькому рівні, повна відсутність виконавської майстерності.

Демонстрація абітурієнтами умінь і навичок народного, сюжетного, бального, або сучасного танцю за вибором абітурієнта.

Виконання танцю на низькому художньому і технічному рівні (не емоційно, не виразно, відсутня композиційна побудова).

Виконання абітурієнтом етюду на задану тему з метою виявлення природної імпровізації.

Відсутні природні данні, які необхідні для майбутньої професії, невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім нерозвинуті до належного рівня морально-вольові якості, постійно відчувається «м’язовий затиск».

Відсутність чіткого сюжету, події. Процес боротьби не визначений (конфліктна ситуація не розгортається у дії), відсутнє відчуття жанру. Абітурієнт не має бачення, фантазії, імпровізації. Відсутня виразність дії через «безпредметну дію».

100-139 балів (задовільно):

Художнє читання творів різних жанрів.

Має незначні мовні вади, щодо володіння голосом, але дикція чітка. Мовний апарат природно розвинутий. Розуміє зміст тексту, але допускає логічні помилки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно, не володіє собою, присутній «м’язовий затиск».

Перевірка музичного слуху та почуття ритму.

Присутні вокальні та слухові данні та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з великими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні виконується з помилками.

Виконання абітурієнтом самостійно підготовленого вокального номеру.

Володіння голосом на достатньому рівні, відсутня виконавська майстерність.

Демонстрація абітурієнтами умінь і навичок народного, сюжетного, бального, або сучасного танцю за вибором абітурієнта.

Виконання танцю на середньому художньому і технічному рівні (емоційно, виразно, композиційна побудова).

Виконання абітурієнтом етюду на задану тему з метою виявлення природної імпровізації.

Посередні природні данні, які можна поступово розвинути. Має віру у запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, відчувається  психофізичний затиск, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє об’єктами уваги та органічною правдою.

Визначена подія, яка не розгортається досконало у сценічній дії. Присутній процес боротьби не чітко виразний (конфліктна ситуація слабо розгортається у дії), відсутнє відчуття жанру. Абітурієнт має не досить правдиве бачення, бракує фантазії, імпровізації. Абітурієнт не досить чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування. Присутня виразність дії через «безпредметну дію».

140-179 балів (добре)

Художнє читання творів різних жанрів.

Відсутність мовних вад, чітка дикція, високі природні голосові данні. Розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору. Реалізує словесну дію, але ще бракує досвіду спілкування з глядачем.

Перевірка музичного слуху та почуття ритму.

Добрі вокальні та слухові данні, розвинене почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне.

Виконання абітурієнтом самостійно підготовленого вокального номеру.

Добре володіння голосом, достатнє розкриття виконавської майстерності.

Демонстрація абітурієнтами умінь і навичок народного, сюжетного, бального, або сучасного танцю за вибором абітурієнта.

Виконання танцю на достатньо художньому і технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова). Наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні утруднення при виконанні танцю.

Виконання абітурієнтом етюду на задану тему з метою виявлення природної імпровізації.

Гарні психофізичні природні данні, достовірність, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. Але при виконанні даного етюду абітурієнт не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії.

В основі етюду лежить подія, яка розгортається у сценічній дії. Присутній процес боротьби, але відчуття жанру не зовсім виразне. Визначена вірно конфліктна ситуація. Абітурієнт добре використовує фантазію, має правдиве бачення. Присутня правдива імпровізація, але абітурієнт недосить чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування. Присутня виразність дії через "безпредметну дію".

180-200 балів (відмінно)

Художнє читання творів різних жанрів.

Відсутність мовних вад, чітка дикція, високі природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору. Контакт з слухачами, вміння зацікавити розповіддю через високу міру емоційної схвильованості літературним матеріалом. Вміння відчути жанр твору, виявити щиру безпосередність при читанні гумористичних творів і глибоку духовну наповненість при читанні ліричних і епічних творів. Вміння надати мовну характеристику персонажам, якщо такі є в оповіді. Має певну мовну сценічну культуру та сценічну привабливість.

Перевірка музичного слуху та почуття ритму.

Яскраві вокальні та слухові данні, високо розвинуте почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок, бездоганне повторення мелодії запропонованої пісні.

Виконання абітурієнтом самостійно підготовленого вокального номеру.

Високе володіння природним голосом, високе розкриття виконавської майстерності.

Демонстрація абітурієнтами умінь і навичок народного, сюжетного, бального, або сучасного танцю за вибором абітурієнта.

Виконання танцю на високому художньому й технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова).

Виконання абітурієнтом етюду на задану тему з метою виявлення природної імпровізації.

Яскраві психофізичні природні дані, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. При виконанні заданого етюду абітурієнт користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього. Має абсолютну внутрішню переконаність і віру в те, що робить на сцені. Виявляє свій громадянський погляд при визначенні теми етюду.

Невеличкий закінчений сюжет має чітку композиційну побудову у етюді з зав'язкою, кульмінацією та розв'язкою. В основі лежить подія, яка розгортається у сценічній дії. Присутній процес боротьби, відчуття жанру. Чітка конфліктна ситуація яку абітурієнт емоційно вирішує у дії. Гарно використовує фантазію, має правдиве бачення. У виконанні етюду присутня правдива імпровізація. Абітурієнт чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування.

Другий етап творчого конкурсу

Художньо-предметна інсталяція та анімація.

Колоквіум .

1. На основі запропонованих різноманітних побутових предметів, художніх  витворів абітурієнт створює візуальну інсталяцію (композицію) за довільною тематикою. На запропоновану тему абітурієнт з кількох предметів створює сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету).

Оцінюється обрана тематика та здатність студента до розкриття сутності побутового предмету та анімаційні здібності абітурієнта.

2. Колоквіум – співбесіда для виявлення загальноосвітнього рівня абітурієнта та наявність спеціальних знань у галузі мистецтв: світової та української літератури, драматургії , історії, образотворчого мистецтва, музики, театру та театру ляльок. Виявлення світогляду абітурієнта.

1-99 балів (незадовільно)

 1. Виставляється абітурієнту за відсутність розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів та невміння створити абітурієнтом сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основі  кількох предметів.
 2. Виставляється абітурієнту у відповіді якого відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

100-139 балів (задовільно)

 1. Виставляється абітурієнту за недосконале розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх  витворів та невміння створити абітурієнтом сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основі кількох предметів.
 2. Виставляється абітурієнту, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь.

140-179 балів (добре)

 1. Виставляється абітурієнту за створення на достатньо повному художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На переконливому виконавчому рівні абітурієнт демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою.
 2. Виставляється абітурієнту, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

180-200 балів (відмінно)

 1. Виставляється абітурієнту за створення на високому художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На високому виконавському рівні абітурієнт демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою .
 2. Виставляється абітурієнту, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

ПИТАННЯ ДО СПІВБЕСІДИ – КОЛОКВІУМУ

 1. Назвіть драматичні твори І. П. Котляревського.
 2. Що ви можете сказати про творчість В. Шекспіра? Назвіть його п’єси.
 3. Що ви знаєте про творчість Т.Г. Шевченка?
 4. Які п'єси І.К. Карпенка-Карого ви знаєте?
 5. Яких ви знаєте зарубіжних драматургів, що творили на межі ХІХ-ХХ ст.?
 6. Які п’єси А.П. Чехова ви знаєте?
 7. Назвіть українських літераторів початку XX ст., представників «розстріляного відродження».
 8. П’єси яких авторів йшли в «театрі корифеїв»?
 9. Творчість І. Франка.
 10. Драматургія Лесі Українки.
 11. Назвіть українських драматургів та їх п’єси першої половини ХХ ст.
 12. Назвіть твори видатного українського кінодраматурга та кінорежисера першої половини ХХ ст.
 13. Назвіть українських драматургів післявоєнного періоду ХХ ст.
 14. Де і коли був заснований МХАТ, назвіть його засновника.
 15. Що ви знаєте про творчість К.С. Станіславського?
 16. Назвіть видатних режисерів, акторів першої половини ХХ ст.
 17. Назвіть сучасних світових театральних акторів та режисерів.
 18. Розкажіть про «театр корифеїв».
 19. Що ви знаєте про творчість Л. Курбаса?
 20. Які ви знаєте драматичні театри м. Києва?
 21. Яких ви знаєте сучасних акторів і режисерів драматичних театрів України?
 22. Назвіть сучасних українських кіноакторів та кінорежисерів.
 23. Назвіть видатних акторів, режисерів французького та італійського кінематографу ХХ ст.
 24. Яких ви знаєте сучасних кіноакторів, режисерів Голівуду?
 25. Які ви знаєте престижні міжнародні кінофестивалі?
 26. Які фільми створив О. Довженко?
 27. Що ви знаєте про кінофільм «Тіні забутих предків?
 28. Що ви знаєте про творчість Л. Бикова?
 29. Назвіть народних героїв театру ляльок Європи.
 30. Що ви знаєте про «театр Петрушки»?
 31. Що ви знаєте про ляльковий Вертеп?
 32. У чому полягає особливість роботи актора в театрі ляльок?
 33. Які основні системи ляльок ви знаєте?
 34. Коли і де було створено перший професійний театр ляльок в Україні?
 35. Що ви знаєте про творчість С. Образцова?
 36. Скільки державних театрів ляльок в Україні?
 37. Скільки театрів ляльок в м. Києві, що ви про них знаєте?
 38. Назвіть вистави для дорослого глядача, які йдуть у театрах ляльок в Україні.
 39. Назвіть сучасних режисерів театру ляльок України.
 40. Що ви знаєте про діяльність УНІМА?
 41. Які фестивалі театрів ляльок існують в Україні?
 42. Яких зарубіжних композиторів ХVII-XIX ст. ви знаєте?
 43. Назвіть світових композиторів, які у своїй творчості продовжували народні традиції.
 44. Що ви знаєте про творчість М. Лисенка?
 45. Яких ви знаєте видатних українських оперних співаків ХХ ст.?
 46. Яких сучасних українських композиторів ви знаєте?
 47. Назвіть сучасних західних естрадних співаків.
 48. Назвіть сучасних українських естрадних співаків.
 49. Скільки театрів опери та балету в Україні і де вони знаходяться?
 50. Назвіть видатних танцівників та балерин ХХ ст.
 51. Хто автор музики і тексту гімну України?
 52. Які музичні інструменти входять до симфонічного оркестру?
 53. Скільки ви знаєте назв музичних звуків?
 54. Назвіть основні види образотворчого мистецтва.
 55. Назвіть основні художні напрями у живописі.
 56. Які інструменти використовує у роботі: живописець, графік, скульптор?
 57. Особливості творчості художників кінця XIX-початку XX ст.?
 58. Яких ви знаєте українських театральних художників ХХ ст.?
 59. Які картинні галереї у західній Європі ви знаєте?
 60. Назвіть відомі у світі картинні галереї.
 61. Які художні музеї є у м. Києві?
 62. Де і коли відбулося хрещення на Русі?
 63. Що ви знаєте про Запорізьку Січ?
 64. Хто такий Богдан Хмельницький?
 65. Що ви знаєте про Українську Народну Республіку?
 66. Коли проголошена незалежність України?
 67. Коли ухвалена конституція України?
 68. Назвіть головні гілки влади в Україні.
 69. Назвіть президентів України.
 70. Що ви знаєте про діяльність ООН?
 71. Що таке "сценографія"? Із чого складається, чим займається?
 72. Які функції художника-постановника в театрі ляльок?
 73. Що таке "композиція"? Основні закони та засоби композиції.
 74. Назвіть представників української чи світової сценографії.
 75. Творчість Д. Лідера. Його художній метод.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Голдовский Б., Смелянская С. Театр кукол Украины. – Сан-Франциско, 1998.
 2. ЗахаваБ.Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.
 3. КоролёвМ.Искусство театра кукол. – Л., 1991.
 4. Курбас Л. Березіль. – К., 1988.
 5. Курбас Л. Молодий театр. – К., 1991.
 6. Мейерхольд В.Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2- х томах. - М., 1968.
 7. Образцов С. Моя профессия. – М.,1981.
 8. Смирнова Н.Искусство играющих кукол. – М., 1983.
 9. Сперанский  Е. Актёр театра кукол. – М., 1968.
 10. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.
 11. Станіславський К.Етика. – М., 1961.
 12. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.
 13. ЭфросА. Репетиция – любовь моя. – М., 1975.

П’єси:

 1. Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта.
 2. Франко І. Украдене щастя.
 3. Українка Леся. Лісова пісня.
 4. Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Ведмідь. Базар.
 5. Куліш М. Патетична соната.
 6. Кочерга І. Майстри часу. Ярослав Мудрий.
 7. Пушкін О. Борис Годунов. Маленькі трагедії.
 8. Гоголь М. Ревізор. Одруження.
 9. Островський О. Безприданниця. Вовки і вівці.
 10. Толстой Л. Влада темряви.
 11. Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.
 12. Вампілов А. Прощання у червні. Качине полювання.
 13. Шекспір В. Приборкання норовливої. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король Лір.
 14. Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич. Тартюф.
 15. Ібсен Г. Нора.
 16. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.

[НАВЕРХ]Освітньо-професійна програма «Режисура театру ляльок»

[НАВЕРХ]

Мета вступного іспиту – виявлення рівня знань та вмінь абітурієнтів, які необхідні для опанування ними програм підготовки за ступенем бакалавра зі спеціальності «Сценічне мистецтво» спеціалізації «Режисура театру ляльок», а також для їхньої участі у конкурсному відборі.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-професійній характеристиці, до абітурієнтів ставляться вимоги щодо їхніх професійних здібностей та  підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базових знань повної середньої освіти.

Завданням вступного іспиту є: оцінка теоретичної та практичної  підготовки абітурієнтів; виявлення рівня практичних умінь і навичок щодо професійних функцій режисера театру ляльок:

– виконувати професійні функції режисера театру ляльок;

– працювати  з виконавцями над створенням сценічних образів (спираючись на отримані знання та творчі пошуки, вимагати від виконавців створення художніх образів у запропонованих обставинах сценічної дії);

– у творчій діяльності керуватися надбаннями майстрів українського та світового театрального  мистецтва та використовувати їх зразки у створенні  вистав театру ляльок;

– виховувати естетичний смак (формувати та розвивати світогляд, художньо-естетичний смак);

– використовувати попередньо набуті знання в практичній діяльності;

– планувати та  організовувати  власну професійну діяльність (складати плани  власної професійної діяльності) ;

– прогнозувати та передбачати вірогідні наслідки власної професійної діяльності (результати професійної діяльності у найближчому та віддаленому майбутньому).

Під час формування даної програми враховувалися вимоги щодо знань абітурієнтів в галузі культури і мистецтва на рівні повної середньої освіти.

Програма вступних іспитів охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого з метою одержання ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Режисура театру ляльок». Програму розроблено у відповідності до освітньо-професійній характеристики бакалавра в галузі сценічного мистецтва.

Програма складена для перевірки теоретичних знань та практичних навичок абітурієнтів. Вступні випробування за освітньо-професійною програмою «Режисура театру ляльок» повинні визначити рівень теоретичної та практичної підготовки абітурієнта та складається з двох етапів творчого конкурсу.

Перший етап творчого конкурсу:

Виконавська художня майстерність та музично-пластична імпровізація

 1. Художнє читання творів різних жанрів (байка та монолог з п’єси) та перевірка музично-ритмічних здібностей (пісня, танець).
 2. Режисерське бачення п’єси або літературно-художнього твору та етюд на задану тему. Абітурієнт демонструє самостійно підготовлені літературні, музичні, пластичні номери, режисерське бачення.

З першого питання: оцінюється розуміння абітурієнтом змісту твору, що виконується, багатство уяви, міра емоційності, здатність абітурієнта до перевтілення у дійову особу, оцінка природного володіння голосом, ритмом та пластикою тіла.

З другого питання: оцінюється виконання режисерського бачення п’єси або літературно-художнього твору та етюду на задану тему з метою виявлення природної імпровізації, режисерського бачення п’єси або твору. Передбачає визначення абітурієнтом наявності подій, конфліктних ситуацій, уміння фантазувати, вибудовувати лінію поведінки персонажів та організовувати події через безпредметні дії. Абітурієнт здійснює показ сценічного етюду (на запропоновану комісією тему) самостійно. В етюді має переконливо розкрити сюжет із композиційною побудовою.

Другий етап творчого конкурсу:

Художньо-предметна інсталяція та анімація. Колоквіум.

На основі запропонованих різноманітних побутових предметів, художніх витворів абітурієнт створює візуальну інсталяцію (композицію) за довільною тематикою. На запропоновану тему абітурієнт з кількох предметів створює сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету).

Оцінюється обрана тематика та здатність студента до розкриття сутності побутового предмету та анімаційні здібності абітурієнта.

Колоквіум – співбесіда, яка виявляє загальноосвітній рівень абітурієнта та наявність спеціальних знань у галузі мистецтв: світової та української літератури, драматургії, історії, образотворчого мистецтва, музики, театру та театру ляльок. Виявлення світогляду абітурієнта.

Рівень знань та практичних навичок абітурієнтів оцінюється приймальною комісією за результатами творчих випробувань, які зорієнтовані на виявлення знань, вмінь та навичок щодо особливостей та принципів діяльності у галузі сценічного мистецтва.

У випадку, якщо абітурієнт за результатами іспиту набрав менше 100 балів, йому виставляється оцінка «незадовільно» і він не може претендувати на місце навчання за обраною освітньо-професійною програмою.

Творчий конкурс органічно поєднує теоретичні і практичні питання, що дозволяє виявити знання і уміння використовувати категоріальний апарат, виконувати професійні функції актора, режисера та сценографа театру ляльок, тощо.

Максимальна сума балів за вступний іспит – 200 балів.

Підсумкова оцінка  за творчі випробування дорівнює сумі всіх балів, які було отримано за кожний іспит.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Перший етап творчого конкурсу

Виконавська художня майстерність та музично-пластична імпровізація

1. Художнє читання творів різних жанрів (байка та монолог) та перевірка музично-ритмічних здібностей (пісня, танець).

2. Режисерське бачення п’єси або літературно-художнього твору та етюд на задану тему. Абітурієнт демонструє самостійно підготовлені літературні, музичні, пластичні номери, режисерське бачення принести на іспит в роздрукованому вигляді.

1-99 балів (незадовільно)

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

Художнє читання творів різних жанрів.

Має вади, що не підлягають виправленню. Невпевнено знає текст, почуває себе розгубленим під час виконання, не володіє палітрою інтонування. Читання нелогічне, невиразне, неемоційне. Відсутнє розуміння тексту, його внутрішньої логіки та подій.

Перевірка музичного слуху та почуття ритму.

Повна відсутність вокальних даних, слуху та почуття ритму.

Виконання абітурієнтом самостійно підготовленого вокального номеру

Володіння голосом на низькому рівні, повна відсутність виконавської майстерності, нездатність передати сенсу пісні.

Демонстрація абітурієнтами умінь і навичок народного, сюжетного, бального, або сучасного танцю за вибором абітурієнта.

Виконання танцю на низькому художньому і технічному рівні (неемоційно, не виразно, відсутня композиційна побудова).

З ДРУГОГО ПИТАННЯ:

Відсутність чіткого сюжету, події. Процес боротьби не визначений (конфліктна ситуація не розгортається у дії), відсутнє відчуття жанру Абітурієнт не має бачення, фантазії, імпровізації. Відсутня виразність дії через «безпредметну дію».

Нерозуміння літературно-художнього твору, не визначені тема та ідея, некоректно визначений конфлікт. Проблеми із розумінням ліній поведінки персонажів.

Відсутні внутрішні природні данні, які необхідні для майбутньої професії, невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім нерозвинуті до належного рівня морально-вольові якості.

Відсутність чіткого сюжету, події. Процес боротьби не визначений (конфліктна ситуація не розгортається у ї дії), відсутнє відчуття жанру.

Абітурієнт не має бачення, фантазії, імпровізації. Відсутня виразність дії через

«безпредметну дію».

100-139 балів (задовільно)

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

Художнє читання творів різних жанрів.

Має незначні мовні вади, щодо володіння голосом та дикції. Мовний апарат природно розвинутий. Розуміє зміст тексту, але допускає логічні помилки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно, не володіє собою, присутній «м’язовий затиск».

Перевірка музичного слуху та почуття ритму.

Присутні слухові данні та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з великими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні виконується з помилками.

Виконання абітурієнтом самостійно підготовленого вокального номеру.

Володіння голосом на достатньому рівні, відсутня виконавська майстерність.

Демонстрація абітурієнтами умінь і навичок народного, сюжетного, бального, або сучасного танцю за вибором абітурієнта.

Виконання танцю на середньому художньому і технічному рівні (емоційно, виразно, композиційна побудова).

З ДРУГОГО ПИТАННЯ:

Часткове розуміння літературно-художнього твору його проблематики. Тема, ідея та конфлікт визначені із помилками, часткове розуміння ліній поведінки персонажів, та їхнє значення у творі.

Визначена подія етюду, яка не розгортається досконало у сценічній дії. Присутній процес боротьби не чітко виразний (конфліктна ситуація слабо розгортається у дії), відсутнє відчуття жанру. Абітурієнт має не досить правдиве бачення, бракує фантазії, імпровізації. Абітурієнт не досить чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування. Присутня виразність дії через «безпредметну дію».

140-179 балів (добре)

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

Художнє читання творів різних жанрів.

Відсутність мовних вад, чітка дикція, високі природні голосові данні. Розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору. Реалізує словесну дію, але ще бракує досвіду спілкування з глядачем.

Перевірка музичного слуху та почуття ритму.

Достатні вокальні та слухові данні, розвинене почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне.

Виконання абітурієнтом самостійно підготовленого вокального номеру.

Добре володіння голосом, достатнє розкриття виконавської майстерності, вміння передати основну думку пісні.

Демонстрація абітурієнтами умінь і навичок народного, сюжетного, бального, або сучасного танцю за вибором абітурієнта.

Виконання танцю на достатньо художньому і технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова). Наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні утруднення під час виконання танцю.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ:

В цілому виконаний аналіз літературно-художнього твору, проблематика, тема, ідея визначені поверхово, лінії поведінки персонажів та конфлікт визначені достатньо точно. Є спроба режисерського бачення твору.

В основі етюду лежить подія, яка розгортається у сценічній дії. Присутній процес боротьби, але відчуття жанру не зовсім виразне. Визначена вірно конфліктна ситуація. Абітурієнт добре використовує фантазію, має правдиве бачення. Присутня правдива імпровізація, але абітурієнт недосить чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування. Присутня виразність дії через "безпредметну дію".

180-200 балів (відмінно)

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

Художнє читання творів різних жанрів.

Відсутність мовних вад, чітка дикція, високі природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору. Контакт з слухачами, вміння зацікавити розповіддю через високу міру емоційної схвильованості літературним матеріалом. Вміння відчути жанр твору, виявити щиру безпосередність у читанні гумористичних творів і глибоку духовну наповненість у читанні ліричних і епічних творів. Вміння надати мовну характеристику персонажам, якщо такі є в оповіді. Має певну мовну сценічну культуру та сценічну привабливість.

Перевірка музичного слуху та почуття ритму.

Достатні вокальні та слухові данні, високо розвинуте почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок, бездоганне повторення мелодії запропонованої пісні.

Виконання абітурієнтом самостійно підготовленого вокального номеру.

Достатнє володіння природним голосом, якісна виконавська майстерність.

Демонстрація абітурієнтами умінь і навичок народного, сюжетного, бального, або сучасного танцю за вибором абітурієнта.

Виконання танцю на високому художньому й технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова).

З ДРУГОГО ПИТАННЯ:

Аналіз літературно-художнього твору виконаний, абітурієнт розуміє проблематику, може самостійно визначити тему та ідею твору, за що та між ким у творі ведеться боротьба, є розуміння образності твору, запропонована авторська інтерпретація сюжету та режисерське бачення.

Невеличкий закінчений сюжет має чітку композиційну побудову у етюді з зав'язкою, кульмінацією та розв'язкою. В основі лежить подія, яка розгортається у сценічній дії. Присутній процес боротьби, відчуття жанру. Чітка конфліктна ситуація яку абітурієнт емоційно вирішує у дії. Гарно використовує фантазію, має правдиве бачення. У виконанні етюду присутня правдива імпровізація. Абітурієнт чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування.

Другий етап творчого конкурсу

Художньо-предметна інсталяція та анімація. Колоквіум.

1. На основі запропонованих різноманітних побутових предметів, художніх витворів абітурієнт створює візуальну інсталяцію (композицію) за довільною тематикою. На запропоновану тему абітурієнт з кількох предметів створює сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету).

Оцінюється обрана тематика та здатність студента до розкриття сутності побутового предмету та анімаційні здібності абітурієнта.

2. Колоквіум – співбесіда, виявляє загальноосвітній рівень абітурієнта та наявність спеціальних знань у галузі мистецтв: світової та української літератури, драматургії , історії, образотворчого мистецтва, музики, театру та театру ляльок . Виявлення світогляду абітурієнта.

1-99 балів (незадовільно)

Виставляється абітурієнту за відсутність розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх  витворів та невміння створити абітурієнтом сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основі кількох предметів.

Виставляється абітурієнту у відповіді якого відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

100-139 балів (задовільно)

Виставляється абітурієнту за недосконале розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів та невміння створити абітурієнтом сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основі кількох предметів.

Виставляється абітурієнту, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь.

140-179 балів (добре)

Виставляється абітурієнту за створення на достатньо повному художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На переконливому виконавчому рівні абітурієнт демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою.

Виставляється абітурієнту, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

180-200 балів (відмінно)

Виставляється абітурієнту за створення на високому художньому рівні візуальної  інсталяції (композиції). На високому виконавському рівні  абітурієнт демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з  кількох  побутових предметів за обраною тематикою .

Виставляється абітурієнту, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

ПИТАННЯ ДО СПІВБЕСІДИ – КОЛОКВІУМУ

 1. Назвіть драматичні твори І. П. Котляревського.
 2. Що ви можете сказати про творчість В. Шекспіра? Назвіть його п’єси.
 3. Що ви знаєте про творчість Т.Г. Шевченка?
 4. Які п'єси І.К. Карпенка-Карого ви знаєте?
 5. Яких ви знаєте зарубіжних драматургів, що творили на межі ХІХ-ХХ ст.?
 6. Які п’єси А.П. Чехова ви знаєте?
 7. Назвіть українських літераторів початку XX ст., представників «розстріляного відродження».
 8. П’єси яких авторів йшли в «театрі корифеїв»?
 9. Творчість І. Франка.
 10. Драматургія Лесі Українки.
 11. Назвіть українських драматургів та їх п’єси першої половини ХХ ст.
 12. Назвіть твори видатного українського кінодраматурга та кінорежисера першої половини ХХ ст.
 13. Назвіть українських драматургів післявоєнного періоду ХХ ст.
 14. Де і коли був заснований МХАТ, назвіть його засновника.
 15. Що ви знаєте про творчість К.С. Станіславського?
 16. Назвіть видатних режисерів, акторів першої половини ХХ ст.
 17. Назвіть сучасних світових театральних акторів та режисерів.
 18. Розкажіть про «театр корифеїв».
 19. Що ви знаєте про творчість Л. Курбаса?
 20. Які ви знаєте драматичні театри м. Києва?
 21. Яких ви знаєте сучасних акторів і режисерів драматичних театрів України?
 22. Назвіть сучасних українських кіноакторів та кінорежисерів.
 23. Назвіть видатних акторів, режисерів французького та італійського кінематографу ХХ ст.
 24. Яких ви знаєте сучасних кіноакторів, режисерів Голівуду?
 25. Які ви знаєте престижні міжнародні кінофестивалі?
 26. Які фільми створив О. Довженко?
 27. Що ви знаєте про кінофільм «Тіні забутих предків?
 28. Що ви знаєте про творчість Л. Бикова?
 29. Назвіть народних героїв театру ляльок Європи.
 30. Що ви знаєте про «театр Петрушки»?
 31. Що ви знаєте про ляльковий Вертеп?
 32. У чому полягає особливість роботи актора в театрі ляльок?
 33. Які основні системи ляльок ви знаєте?
 34. Коли і де було створено перший професійний театр ляльок в Україні?
 35. Що ви знаєте про творчість С. Образцова?
 36. Скільки державних театрів ляльок в Україні?
 37. Скільки театрів ляльок в м. Києві, що ви про них знаєте?
 38. Назвіть вистави для дорослого глядача, які йдуть у театрах ляльок в Україні.
 39. Назвіть сучасних режисерів театру ляльок України.
 40. Що ви знаєте про діяльність УНІМА?
 41. Які фестивалі театрів ляльок існують в Україні?
 42. Яких зарубіжних композиторів ХVII-XIX ст. ви знаєте?
 43. Назвіть світових композиторів, які у своїй творчості продовжували народні традиції.
 44. Що ви знаєте про творчість М. Лисенка?
 45. Яких ви знаєте видатних українських оперних співаків ХХ ст.?
 46. Яких сучасних українських композиторів ви знаєте?
 47. Назвіть сучасних західних естрадних співаків.
 48. Назвіть сучасних українських естрадних співаків.
 49. Скільки театрів опери та балету в Україні і де вони знаходяться?
 50. Назвіть видатних танцівників та балерин ХХ ст.
 51. Хто автор музики і тексту гімну України?
 52. Які музичні інструменти входять до симфонічного оркестру?
 53. Скільки ви знаєте назв музичних звуків?
 54. Назвіть основні види образотворчого мистецтва.
 55. Назвіть основні художні напрями у живописі.
 56. Які інструменти використовує у роботі: живописець, графік, скульптор?
 57. Особливості творчості художників кінця XIX-початку XX ст.?
 58. Яких ви знаєте українських театральних художників ХХ ст.?
 59. Які картинні галереї у західній Європі ви знаєте?
 60. Назвіть відомі у світі картинні галереї.
 61. Які художні музеї є у м. Києві?
 62. Де і коли відбулося хрещення на Русі?
 63. Що ви знаєте про Запорізьку Січ?
 64. Хто такий Богдан Хмельницький?
 65. Що ви знаєте про Українську Народну Республіку?
 66. Коли проголошена незалежність України?
 67. Коли ухвалена конституція України?
 68. Назвіть головні гілки влади в Україні.
 69. Назвіть президентів України.
 70. Що ви знаєте про діяльність ООН?
 71. Що таке "сценографія"? Із чого складається, чим займається?
 72. Які фунції художника-постановника в театрі ляльок?
 73. Що таке "композиція"? Основні закони та засоби композиції.
 74. Назвіть представників української чи світової сценографії.
 75. Творчість Д. Лідера. Його художній метод.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.
 2. Гончаров А.Режиссерскиететради. – М., 1980.
 3. Голдовский Б., Смелянская С. Театр куколУкраины. – Сан-Франциско, 1998.
 4. Захава Б.Мастерствоактера и режиссера. – М., 1978.
 5. Королёв М.Искусствотеатракукол. – Л., 1991.
 6. Курбас Л. Березіль. – К., 1988.
 7. Курбас Л.Молодий театр. – К., 1991.
 8. Мейерхольд В.Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2- х томах. - М., 1968.
 9. Неллі В. Про режисуру. – К., 1977.
 10. Образцов С. Моя профессия. – М.,1981.
 11. Смирнова Н .Искусство играющих кукол. – М., 1983.
 12. Сперанский  Е. Актёр театра кукол. – М., 1968.
 13. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.
 14. Станіславський К.Етика. – М., 1961.
 15. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.
 16. Эфрос А.Репетиция – любовь моя. – М., 1975.
 17. Эфрос А.Професия – режиссер. – М., 1979.
 18. Юра Г. Режисер у театрі. – К., 1967.
П’єси:
 1. Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта.
 2. Франко І. Украдене щастя.
 3. Українка Леся. Лісова пісня.
 4. Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Ведмідь. Базар.
 5. Куліш М. Патетична соната.
 6. Кочерга І. Майстри часу. Ярослав Мудрий.
 7. Пушкін О. Борис Годунов. Маленькі трагедії.
 8. Гоголь М. Ревізор. Одруження.
 9. Островський О. Безприданниця. Вовки і вівці.
 10. Толстой Л. Влада темряви.
 11. Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.
 12. Вампілов А. Прощання у червні. Качине полювання.
 13. Шекспір В. Приборкання норовливої. Ромео і Джульєтта. Гамлет.
 14. Отелло. Король Лір.
 15. Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич. Тартюф.
 16. Ібсен Г. Нора.
 17. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.

[НАВЕРХ]Освітньо-професійна програма «Сценографія театру ляльок»

[НАВЕРХ]

Мета вступного іспиту – виявлення рівня знань та вмінь абітурієнтів, які необхідні для опанування ними програм підготовки за ступенем бакалавра зі спеціальності «Сценічне мистецтво» за освітньо-професійною програмою «Сценографія театру ляльок», а також для їхньої участі у конкурсному відборі.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-професійній характеристиці, до абітурієнтів ставляться вимоги щодо їхніх професійних здібностей та підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базових знань повної середньої освіти. Для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою «Сценографія театру ляльок» додаткова умова: мати художню освіту на рівні художньої школи або студії.

Завданням вступного творчого конкурсу є: оцінка теоретичної та практичної  підготовки абітурієнтів; виявлення рівня практичних умінь і навичок щодо професійних функції сценографа театру ляльок:

– виконувати професійні функції сценографа театру ляльок;

– працювати з режисером-постановником над вирішенням сценічного простору і створенням художнього образу вистави (спираючись на отримані знання та творчі пошуки, створювати ескізи, макети, ляльки, декорації, костюми, реквізит для вистав, відповідно до запропонованої п’єси та режисерського задуму вистави);

– у творчій діяльності керуватися надбаннями майстрів українського та світового театрального мистецтва, використовувати їхні зразки у створенні художніх образів у виставах театру ляльок;

– виховувати естетичний смак (формувати та розвивати світогляд, художньо-естетичний смак);

– використовувати попередньо набуті знання у практичній діяльності;

– планувати та організовувати власну професійну діяльність (складати плани власної професійної діяльності);

– прогнозувати та передбачати вірогідні наслідки власної професійної діяльності (результати професійної діяльності у найближчому та віддаленому майбутньому).

Під час формування даної програми враховувалися вимоги щодо знань  абітурієнтів в галузі культури і мистецтва на рівні повної середньої освіти, художньої школи і художньої студії.

Програма вступних іспитів охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого з метою одержання освітнього ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Сценографія театру ляльок». Програму розроблено у відповідності до освітньо-професійної характеристики бакалавра в галузі сценічного мистецтва.

Програму складено для перевірки теоретичних знань та практичних навичок абітурієнтів. Вступні випробування мають визначити рівень теоретичної та практичної підготовки абітурієнта та складається з двох етапів творчого конкурсу.

Перший етап творчого конкурсу

Виконавська художня майстерність

Замальовки олівцем та начерки в кольорі одного чи декількох предметів у просторі (на задану тему) та handmade (зроблені заздалегідь).

Абітурієнт має принести на іспит самостійно створені художні роботи і саморобки.

Абітурієнт демонструє самостійно підготовлені літературні, музичні, пластичні номери, режисерське бачення принести на іспит в роздрукованому вигляді, художні роботи і саморобки мати з собою

Оцінюються природні  здібності до зображення на площині просторових форм, готовність до оволодіння художніми техніками. Володіння навичками створення об'єму предметів і просторового середовища засобами світлотіні, створення повітряної перспективи живописними засобами. Рівень культури подачі роботи (володіння графічними техніками та технікою роботи водяними фарбами).

Другий етап творчого конкурсу

Художньо-предметна інсталяція та анімація. Колоквіум.

На основі запропонованих різноманітних побутових предметів, художніх витворів абітурієнт створює  візуальну інсталяцію (композицію) за довільною тематикою. На запропоновану тему абітурієнт з кількох предметів створює сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету).

Оцінюється обрана тематика та здатність студента до розкриття сутності побутового предмету та анімаційні здібності абітурієнта.

Колоквіум – співбесіда, яка виявляє загальноосвітній рівень абітурієнта та наявність спеціальних знань у галузі мистецтв: світової та української літератури, драматургії, історії, образотворчого мистецтва, музики, театру та театру ляльок. Виявлення світогляду абітурієнта.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Рівень знань та практичних навичок абітурієнтів оцінюється екзаменаційною комісією за результатами двох етапів творчого конкурсу.

Випробовування зорієнтовані на виявлення знань, вмінь та навичок щодо особливостей та принципів діяльності у галузі сценічного мистецтва.

У випадку, якщо абітурієнт за результатами іспиту набрав менше 100 балів, йому виставляється оцінка «незадовільно» і він не може претендувати на місце навчання за обраною освітньо-професійною програмою.

Творчий конкурс органічно поєднує теоретичні та практичні питання, що дозволяє виявити знання і уміння використовувати категоріальний апарат, виконувати професійні функції актора, режисера та сценографа театру ляльок, тощо.

Максимальна сума балів за кожен етап творчого конкурсу – 200 балів.

Підсумкова оцінка за творчі випробування дорівнює сумі всіх балів, які було отримано за кожний іспит.

Перший етап творчого конкурсу

Виконавська художня майстерність

1-99 балів (незадовільно)

В роботі неправильне композиційне розміщення зображення на аркуші, відсутні графічні та пластичні навички зображення предметів на площині. Спотворення пропорцій. Механічне копіювання натури замість конструктивного аналізу форми. Не має досвіду роботи з образотворчими матеріалами і не володіє різними техніками виконання

В роботі відсутні основи композиційної будови, пластичні навички компонування об’ємних форм у просторі. Не володіє образотворчими засобами та техніками колажу та аплікації. Не вірний вибір стилістично заданих засобів для зображення обраної теми. Не має здібностей до просторового бачення, фантазії, гармонійного поєднання форм і кольору. Низький рівень культури подачі.

100-139 балів (задовільно)

В роботі вірне композиційне розміщення зображення на аркуші, але допущені помилки в пропорційній побудові предметів,неузгодженість тонального звучання окремих частин і деталей. Зайва чорнота або млява сірість тону. Обмежений діапазон тональностей. Кольорове рішення не відповідає певному освітленню натюрморту. Локальні кольорові плями без урахування впливу освітлення, рефлексів від навколишніх предметів. Низький рівень культури подачі роботи (не володіє графічними техніками та технікою роботи водяними фарбами).

В роботі визначена композиційна побудова, намічена основна конструктивна глибино-просторова модель композиції, але передача формально-образного зображення теми не відповідає завданню. У абітурієнта відсутні навички роботи з образотворчими матеріалами і досвід володіння різними техніками виконання. Середній рівень культури подачі.

140-179 балів (добре)

В роботі вдало використані виразні засоби та елементи композиції, вірно розпочато зображення просторових форм через лінійно-конструктивний малюнок. Правильно визначені пропорції зображуваних предметів, виявлений об'єм предметів і просторова середа засобами світлотіні. Успішно знайдені великі локальні кольорові відношення, але є недоліки в передачі повітряної перспективи живописними засобами. Чи при вірному кольоровому баченні порушене тональне рішення. Є дрібні недоліки, або технічна незавершеність, яка не впливає на цілісність роботи.

В роботі вдало використані виразні засоби і елементи композиції, вірно розпочато конструктивну побудову та компонування об’ємних форм і матеріалів. Формально-образне рішення композиції відповідає обраній темі. Цілісність і стилістична єдність елементів композиції не викликає сумнівів. Композиція має оригінальність рішення запропонованої теми. Проте кольорове вирішення не повною мірою виражає зміст теми. Є дрібні недоліки, або технічна незавершеність, що не впливає на цілісність роботи.

180-200 балів (відмінно)

В роботі успішно застосовані правила композиційної побудови, основи перспективи, закони світлотіні і тональних відносин. Володіє навичками почуття характеру пропорцій, образотворчою спостережливістю і смаком. Вірно знайдені великі локальні кольорові плями, колорит. Абітурієнт вміє передати об’єм предмета, його форму і створити повітряну перспективу живописними засобами. Володіє графічними техніками та технікою роботи водяними фарбами. Загальне художнє враження від роботи та якість виконання дуже висока.

В роботі формально-образне рішення композиції відповідає обраній темі, вдало використані загальні та специфічні образотворчі засоби та прийоми композиції. Грамотно скомпоновані об’ємні форми та матеріали, композиція відрізняється цілісністю, врівноваженістю з явно вираженою домінантою основних елементів композиції. Композиційний центр  виявляє внутрішній зміст теми. Якість виконання роботи дуже висока.

Другий етап творчого конкурсу

Художньо-предметна інсталяція та анімація. Колоквіум.

1-99 балів (незадовільно)

Виставляється абітурієнту за відсутність розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів та невміння створити абітурієнтом сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основі  кількох предметів.

Виставляється абітурієнту у відповіді якого відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

100-139 балів (задовільно)

Виставляється абітурієнту за недосконале розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів та невміння створити абітурієнтом сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основі кількох предметів.

Виставляється абітурієнту, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь.

140-179 балів (добре)

Виставляється абітурієнту за створення на достатньо повному художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На переконливому виконавчому рівні абітурієнт демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою.

Виставляється абітурієнту, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

180-200 балів (відмінно)

Виставляється абітурієнту за створення на високому художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На високому виконавському рівні абітурієнт демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою

Виставляється абітурієнту, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

ПИТАННЯ ДО СПІВБЕСІДИ – КОЛОКВІУМУ

 1. Назвіть драматичні твори І. П. Котляревського.
 2. Що ви можете сказати про творчість В. Шекспіра? Назвіть його п’єси.
 3. Що ви знаєте про творчість Т.Г. Шевченка?
 4. Які п'єси І.К. Карпенка-Карого ви знаєте?
 5. Яких ви знаєте зарубіжних драматургів, що творили на межі ХІХ-ХХ ст.?
 6. Які п’єси А.П. Чехова ви знаєте?
 7. Назвіть українських літераторів початку XX ст., представників «розстріляного відродження».
 8. П’єси яких авторів йшли в «театрі корифеїв»?
 9. Творчість І. Франка.
 10. Драматургія Лесі Українки.
 11. Назвіть українських драматургів та їх п’єси першої половини ХХ ст.
 12. Назвіть твори видатного українського кінодраматурга та кінорежисера першої половини ХХ ст.
 13. Назвіть українських драматургів післявоєнного періоду ХХ ст.
 14. Де і коли був заснований МХАТ, назвіть його засновника.
 15. Що ви знаєте про творчість К.С. Станіславського?
 16. Назвіть видатних режисерів, акторів першої половини ХХ ст.
 17. Назвіть сучасних світових театральних акторів та режисерів.
 18. Розкажіть про «театр корифеїв».
 19. Що ви знаєте про творчість Л. Курбаса?
 20. Які ви знаєте драматичні театри м. Києва?
 21. Яких ви знаєте сучасних акторів і режисерів драматичних театрів України?
 22. Назвіть сучасних українських кіноакторів та кінорежисерів.
 23. Назвіть видатних акторів, режисерів французького та італійського кінематографу ХХ ст.
 24. Яких ви знаєте сучасних кіноакторів, режисерів Голівуду?
 25. Які ви знаєте престижні міжнародні кінофестивалі?
 26. Які фільми створив О. Довженко?
 27. Що ви знаєте про кінофільм «Тіні забутих предків?
 28. Що ви знаєте про творчість Л. Бикова?
 29. Назвіть народних героїв театру ляльок Європи.
 30. Що ви знаєте про «театр Петрушки»?
 31. Що ви знаєте про ляльковий Вертеп?
 32. У чому полягає особливість роботи актора в театрі ляльок?
 33. Які основні системи ляльок ви знаєте?
 34. Коли і де було створено перший професійний театр ляльок в Україні?
 35. Що ви знаєте про творчість С. Образцова?
 36. Скільки державних театрів ляльок в Україні?
 37. Скільки театрів ляльок в м. Києві, що ви про них знаєте?
 38. Назвіть вистави для дорослого глядача, які йдуть у театрах ляльок в Україні.
 39. Назвіть сучасних режисерів театру ляльок України.
 40. Що ви знаєте про діяльність УНІМА?
 41. Які фестивалі театрів ляльок існують в Україні?
 42. Яких зарубіжних композиторів ХVII-XIX ст. ви знаєте?
 43. Назвіть світових композиторів, які у своїй творчості продовжували народні традиції.
 44. Що ви знаєте про творчість М. Лисенка?
 45. Яких ви знаєте видатних українських оперних співаків ХХ ст.?
 46. Яких сучасних українських композиторів ви знаєте?
 47. Назвіть сучасних західних естрадних співаків.
 48. Назвіть сучасних українських естрадних співаків.
 49. Скільки театрів опери та балету в Україні і де вони знаходяться?
 50. Назвіть видатних танцівників та балерин ХХ ст.
 51. Хто автор музики і тексту гімну України?
 52. Які музичні інструменти входять до симфонічного оркестру?
 53. Скільки ви знаєте назв музичних звуків?
 54. Назвіть основні види образотворчого мистецтва.
 55. Назвіть основні художні напрями у живописі.
 56. Які інструменти використовує у роботі: живописець, графік, скульптор?
 57. Особливості творчості художників кінця XIX-початку XX ст.?
 58. Яких ви знаєте українських театральних художників ХХ ст.?
 59. Які картинні галереї у західній Європі ви знаєте?
 60. Назвіть відомі у світі картинні галереї.
 61. Які художні музеї є у м. Києві?
 62. Де і коли відбулося хрещення на Русі?
 63. Що ви знаєте про Запорізьку Січ?
 64. Хто такий Богдан Хмельницький?
 65. Що ви знаєте про Українську Народну Республіку?
 66. Коли проголошена незалежність України?
 67. Коли ухвалена конституція України?
 68. Назвіть головні гілки влади в Україні.
 69. Назвіть президентів України.
 70. Що ви знаєте про діяльність ООН?
 71. Що таке "сценографія"? Із чого складається, чим займається?
 72. Які функції художника-постановника в театрі ляльок?
 73. Що таке "композиція"? Основні закони та засоби композиції.
 74. Назвіть представників української чи світової сценографії.
 75. Творчість Д. Лідера. Його художній метод.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Френкель М. Пластика сценического пространства: Некоторые вопросы теории и практики сценографии. – К.: Мистецтво; 1987. – 184 с.
 2. Березкин В. Театр Йозефа Свободы. – М.: Изобразительное искусство; 1973. – 200 с.
 3. Базанов В.В.Техника и технология сцены. – Л.: Искусство, 1976. – 303 с.
 4. Березкин В.И.Искусство оформления спектакля. – М.: Знание, 1986. – 128 с.
 5. Волкотруб И.Т.Основы художественного конструирования. - К.: Вища школа, 1982. – 152 с.
 6. Вериківська І.М. Художник і сцена. – К.: Мистецтво, 1971. – 108 с.
 7. ГолдовскийБ.П.Куклы: Энциклопедия. – М.: Время, 2004. – 496 с.
 8. Голдовский Б., Смелянская С. Театр куколУкраины: страницы истории. – Сан-Франциско: InternationalPress, 1998. – 276 с., ил.
 9. Голубева О.Л.Основы композиции. – М.: Д. Аронов, 2008. – 142 с.
 10. Иттен Й. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2004. – 96 с.
 11. ИттенЙ.Искусство формы. – М.: Д.Аронов, 2008. – 136 с.
 12. Злобин В.И.Теория и практика изобразительной деятельности: Учебное пособие. – Х.: 2002. – 210 с.
 13. Смирнова Н.И.Искусство играющих кукол: Смена театральных систем. – М.: Искусство, 1983. – 270 с., ил.
 14. Советов В.М.Театральные куклы: технология изготовления. – 3-е изд. – Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 192 с.
 15. СтреллерДж. Театр для людей.- М.: Радуга, 1984. – 400 с.
 16. Керлот Х.Э. Словарь символов.- М.: REFL-book, 1994. – 608 с.
 17. Козлинский В.И., Фрезе Э.П. Режиcсер и художник // Художник и театр.- М.: Советский художник, 1975.- С.98-104.
 18. Королев М. Искусство театра кукол. Основы теории. – Л.: Искусство, 1973. – 112 с., 1,5 л. ил.
 19. Лідер Д. Театр для себе. – К.: Факт, 2003. - 103 с.
 20. Лотман Ю.М.Избранныестатьи в 3-х томах. – Т.1 Статьи по семиотике и типологии культуры. –Таллинн: Александра,1992. – С.377-380
 21. Лялькарі України. Вип.1. – К.: Український центр УНІМА,2003. – 160 с.
 22. Метленков Н.Ф., Степанов А.В.Архитектура. – М.: Архитектура-с, 2004. – 175 с.
 23. Михайлова А.А. Образ спектакля. – М.: Искусство, 1978. – 246 с.
 24. Образцов С.В. Моя професия. -  М.: Искусство, 1950; 1981. – 340 с.
 25. Поволоцький І. Лялька як основний принцип вистави//Український театр№1-2\2005.- С.14-16.
 26. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / Гл. Ред. В.М.Полевой.- М.: Сов. Энциклопедия. Т.21, 986.- 432 с.
 27. Ростовцев Н.Н., Игнатьев С.Е., Шорохов Е.В. Рисунок. Живопись. Композиция. – М.: Просвещение, 1989. – 206 с.
 28. Рубинский А.Ю.Мистическая сущность играющих кукол. – Х.:Тимченко А.Н., 2004. – 157 с.
 29. Cвобода Й. Тайна театрального пространства.- М.: ГИТИС,1999. – 139 с.
 30. Симонович-Ефимова Н. Записки Петрушечника.- Л.: Искусство,1980.- 271 с.
 31. Смирнова Н.И.Искусство играющих кукол.- М.: Искусство,1983.- 271 с.
 32. Смирнова Н.И. И...оживают куклы.- М.: Детская лит-ра,1982.-192с.
 33. Сродникова Л. Мастерская Кочергина // Петербургский театральный журнал №2[44]2006г.- с.85-91.
 34. СперанскийЕ. Художник Б.Тузлуков.- М.: Всеросийское театральное общество, 1983.- 196с.
 35. Уварова И.П.Экспедиция за куклой//Театр№7/1982/
 36. Уварова И.П. Дороги, которые мы выбираем//Театральная жизнь. 1986.№11
 37. Франко І. До історії українського вертепа ХVІІ в.- М.: Бібліотека „Театр Чудес”,1991р.- 176 с.
 38. Фрейденберг О.М. Семантика пост ройки купольного театра//Декоративное искусство СССР,1978, №2
 39. Френкель М. Пластика сценического пространства. – К.: Мистецтво, 1987.- 184 с.
 40. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика,1983.- 416 с.
 41. Юрковский Х.Стимуляторы развития театракукол//Кукарт№5/94. – с.18 -34.
 42. Юрковський Г. Ляльки і традиція вистав на Різдво//Український театр№5/92.- С.14-16

[НАВЕРХ]
 УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИМІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
"МИР УКРАЇНІ!
МИР СВІТУ!"
/
«PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

  ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


  © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
  Розробка сайту bo-co