КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


Програми творчих конкурсів спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" 2022
Програми творчих конкурсів 2022

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»

Освітньо-професійні програми (частина 2):Освітньо-професійна програма «Кінознавство»

[НАВЕРХ]

Мета вступного творчого конкурсу – виявлення базових знань та вмінь вступника, які необхідні для опанування ним програм підготовки за освітнім ступенем бакалавра зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» за освітньо-професійною програмою «Кінознавство», а також для участі у конкурсному відборі для зарахування на програму підготовки.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, до вступника ставляться вимоги щодо професійних здібностей та підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти за напрямом «Культура і мистецтво» і підтверджених результатами державної атестації.

Програма відповідає функціям, для виконання яких має бути підготовлений бакалавр з означеної спеціалізації.

Завданням вступного випробування є оцінка теоретичної та практичної підготовки вступників; виявлення рівня й глибини практичних умінь і навичок щодо професійних функцій кінознавця, визначення здатності застосування ними знань, умінь і навичок:

– написання розширеної анотації на короткометражний ігровий фільм, перегляд якого влаштовується безпосередньо перед іспитом;

– вміти логічно і доказово викласти свою точку зору на кінотвір;

– дати оцінку роботи творчої групи, визначити тему та ідею фільму;

– мати базові знання з питань кіномистецтва та телебачення.

Під час формування даної програми враховувались дисципліни циклу професійної підготовки, передбачені освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».

Оцінювання знань вступників носить комплексний характер та складається з двох етапів творчого конкурсу, який відбувається  в один день: спеціальність письмово та спеціальність співбесіда усно.

Перший етап творчого конкурсу – написання розширеної анотації на короткометражний ігровий фільм, перегляд якого влаштовується безпосередньо перед іспитом, на який відводиться одна година.

Другий етап творчого конкурсу – співбесіда для виявлення вступником загальних питань про основні тенденції в сучасному кінопроцесі, уявлення про його жанрово-стильові особливості, вміння характеризувати найважливіші творчі постаті у світовому та вітчизняному кінематографі, взаємозв’язки та взаємодію кіно і телебачення, їхні особливі відмінності.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Перший етап творчого конкурсу

Написання розширеної анотації (письмово)

На вибір вступників екзаменаційною комісією надається 3 фільми, як правило, це стрічки вітчизняних авторів (студентські короткометражні картини). Картки з назвою фільмів запечатані у конвертах. Вступник обирає один з конвертів, що визначає кінострічку, на яку слід написати розширену анотацію.

Метою вступного випробування є визначення здатності абітурієнта до логічного і аргументовано доказового викладення своїх думок, вміння проаналізувати конкретний фільм як художню цілісність, акцентуючи увагу на його компонентах.

1-99 балів (незадовільно) – повна відсутність уявлення про кінематограф, тенденції його розвитку. Відсутність уявлення про мету і художньо-публіцистичні особливості анотації. Численні граматичні  і стилістичні помилки.

100-139 балів (задовільно) – розмивчасті, загальні уявлення про кіно як мистецтва. Нездатність акцентувати особливості анотації, як жанру кінокритики. Обмежене уявлення про художні і соціально-публіцистичні  завдання кінокритики. Обмежена можливість письмово викласти свої думки.

140-178 балів (добре) – вступник має загальні уявлення про певні закономірності розвитку кіно як мистецтва. Здатність використання своїх знань під час написання анотації. Загальне уявлення про особливості кінознавчої науки, зокрема кінокритики.

180-200 балів (відмінно) – демонстрування досить широких знань в галузі кіномистецтва, драматургічних особливостей кінотвору, завдань кінокритики, її художньо-естетичних і публіцистичних можливостей.

Другий етап творчого конкурсу

Спеціальність (співбесіда)

Вступне випробування складається з виявлення у вступника загальних знань про основні тенденції в сучасному кінопроцесі; уявлення про історичні етапи в розвитку кіномистецтва, його жанрово-стильові особливості, вміння характеризувати найважливіші творчі постаті у світовому та вітчизняному кіно, взаємозв’язки та взаємодію кіно і телебачення , їх відмінності та спільні риси. Вступнику пропонується три головних питання і два можливих додаткових.

1-99 балів (незадовільно) – відсутність елементарних знань з питань кінотелемистецтва, невміння сформулювати свою думку, збіднена мова. Відсутність мінімальної аргументації під час розгляду творчості кіномитців, аналізу фільмів.

100-139 балів (задовільно) приблизне уявлення про загальну картину сучасного кінотелемистецтва. Проте, відсутність аналітичного інструментарію, погана обізнаність в галузі категоріально-понятійного апарату кінознавчої науки. Погане уявлення про види і жанри кіно, творчість провідних кіномитців.

140-179 балів (добре) – при загальному вірному уявленні про явища і процеси, що відбуваються в кінотелемистецтві, вступник не завжди може точно виявити місце того чи іншого митця в ньому; визначити його творчий внесок в кінопроцес. Загальні, проте не повні уявлення про види, жанри, тематичні напрями кіномистецтва, художні особливості телебачення. Недостатнє знання категоріально-понятійного апарату кінознавчої науки.

180-200 балів (відмінно) – достатньо повне уявлення про кінопроцес, закономірності його розвитку в контексті соціокультурних тенденцій. Вміння визначити роль і місце конкретного кіномитця в історії кінематографу, простежити еволюцію його творчості, лаконічно і аргументовано охарактеризувати кінотвір. Мова образна і грамотна.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Структурна модель кінознавчої науки.
 2. Ваше уявлення про завдання кінокритики. Провідні критики сучасного українського кінознавства.
 3. Рецензія. Види рецензії.
 4. Теорія кіномистецтва: коло проблем.
 5. Історія кіномистецтва. Провідні історики світового, вітчизняного кінематографу.
 6. Кінематограф в системі інших видів мистецтва.
 7. Зображально-виразні засоби кіномистецтва.
 8. Види і жанри кінематографу.
 9. Документальне кіно. Кого з режисерів ви знаєте?
 10. Науково-популярне кіно. Які фільми ви дивились?
 11. Анімаційний фільм і його особливості.
 12. Художній (ігровий ) фільм: провідні теми, жанри.
 13. Екранізація (художні особливості, приклади).
 14. Кінорежисер як автор фільму (головні функції і завдання).
 15. Сценарій – літературна основа фільму. Кого зі сценаристів ви знаєте?
 16. Операторська майстерність в кіно. Кого з операторів ви знаєте?
 17. Творчість актора в кіно (розповідь про представника даної професії).
 18. Олександра Довженко – його місце в кіно.
 19. Фільми Сергія Ейзенштейна.
 20. Творчість Льва Кулєшова.
 21. Фільми Всеволода Пудовкіна.
 22. Радянський кінематограф 30-х рр. Провідні режисери, фільми.
 23. Фільми Ігоря Савченка.
 24. Поетичне кіно України, його представники.
 25. Творчість Івана Миколайчука.
 26. Творчість Юрія Іллєнка.
 27. Фільми Леоніда Осики.
 28. Фільми Кіри Муратової.
 29. Фільми Романа Балаяна.
 30. Творчість Леоніда Бикова.
 31. Ваші роздуми з приводу сучасного стану вітчизняного кінематографу.
 32. Фільми Марлена Хуциєва.
 33. Фільми Андрія Тарковського.
 34. Творчість Василя Шукшина.
 35. Головні драматургічні категорії.
 36. Яких західних режисерів ви знаєте? Їхні фільми.
 37. Сучасний кінематограф США. (Кого з режисері ви знаєте, найбільш відомі фільми).
 38. Специфіка телебачення.
 39. Форми телевізійних передач.
 40. Чим відрізняється телефільм від кінофільму. Психологія сприйняття.
 41. Особливості відео творчості.
 42. Види реклами на телебаченні, її функції.
 43. Форми існування кіно на телебаченні.
 44. Роль ведучого в структурі телепрограм (назвіть найбільш відомі імена українського телебачення)
 45. Назвіть найбільш популярні телепередачі на українському телебаченні.
 46. Інформаційна і культурно-просвітницька роль телебачення в суспільстві.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

 1. Аристарко Г. История теорий кино. М.: Искусство, 1966.
 2. Арнхейм Р. Кино как искусство. М.: ИЛ, 1960.
 3. Базен А. Что такое кино? М. Искусство, 1972.
 4. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс. 1968.
 5. Делез Ж. Кино. «Ад Маргинем» - М., 2004.
 6. Зміна парадигми: 3б. статей. – К., 1995.
 7. Кракауер 3. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974.
 8. Режиссерская энциклопедия кино США. М.: Материк , 2000.
 9. Режиссерская энциклопедия кино Европы. М.: Материк, 2002.
 10. Брюховецька Л.І. Молоді режисери українського кіно .К., 1987
 11. Встреча с Х музой: Бесседы о киноискусстве / И.Вайсфельд, В. Демин, В. Михалкович. - М.: 1981., в 2 томах
 12. Гинзбург С. Очерки теории кино . М., 1974
 13. Госейко Л. Історія українського кінематографа .К. 2000
 14. Журнал “Кино. Телевидение. Видео.”
 15. Журнал „Кіно-Театр”
 16. Киноэнкциклопедический словарь (гл. ред. С.Юткевич) М., 1986
 17. Корнієнко І.С. Мистецтво кіно . К., 1974
 18. Корнієнко І.С. Кіно радянської України. К., 1976
 19. Конієнко І.С. Про кіномистецтво 1 і 2 том
 20. Лемещева Л. Украинское кино: проблемы одного поколения. М., 1987.
 21. Нечай О.Ф. Фильм у нас дома .Минск 1971
 22. Поетичне кіно: заборонена школа . К., 2001
 23. Сборник “Тележурналистика.”
 24. Сборник “Журналістика на телебаченні”
 25. Саппак В. Телевидение и мы. М. 1961

[НАВЕРХ]

Освітньо-професійна програма «Організація кінотелевиробництва»

[НАВЕРХ]

Метою вступного творчого конкурсу є виявлення базових знань та вмінь абітурієнтів, які необхідні для опанування ними програм підготовки за ступенем бакалавра зі спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» за освітньо-професійною програмою «Організація кінотелевиробництва».

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, до абітурієнтів ставляться вимоги щодо професійних здібностей та підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти за напрямом «Культура і мистецтво».

Програма розроблена відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра з спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» і відповідає функціям, для виконання яких має бути підготовлений бакалавр з означеної спеціалізації.

Завданням вступного творчого конкурсу є: оцінка теоретичної та практичної підготовки вступників виявлення рівня й глибини практичних умінь і навичок щодо професійних функцій організатора кінотелевиробництва, визначення здатності застосування ними набутих знань, умінь і навичок:

– вміння розв’язувати логічні завдання.

– безпомилково аналізувати конкретні ситуації, пов’язані з сучасним кіно процесом.

– орієнтуватися у проблемах сучасної економіки та права, актуальних проблемах розвитку кіно та телевізійного виробництва як у нашій країні, так і за її межами.

– мати високий загальний культурний рівень та професійну обдарованість.

Оцінювання знань вступників носить комплексний характер та складається з двох етапів творчого конкурсу: логіка та аналіз конкретних ситуацій та теоретичного випробування з фаху (співбесіда).

Перший етап творчого конкурсу має на меті виявити знання з логіки та вміння проаналізувати конкретну ситуацію, пов’язану з сучасним кінематографічним процесом та діяльністю кінознімальних груп.

Другий етап складається з виявлення абітурієнтом загальних знань про основні тенденції в сучасному кінопроцесі; уявлення про історичні етапи в розвитку кінотелемистецтва, в тому числі в Україні, виявлення загального культурного рівня вступника, вміння орієнтуватися в проблемах сучасної економіки та права, знання стану національної кіноіндустрії.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Перший етап творчого конкурсу

Аналіз конкретних ситуацій

Метою цього випробування є виявлення загальної обізнаності та цілеспрямованості вступника, вміння розв’язувати логічні завдання та безпомилково проаналізувати конкретні ситуації, які пов’язані з сучасним кінопроцесом та діяльністю кінознімальної групи.

1-99 балів (незадовільно) – повна відсутність уявлення про кінопроцес як такий. Нездатність логічно і доказово викласти свої думки, повна відсутність організаторських здібностей, що проявляється у відповіді на питання з аналізу конкретних ситуацій, не розвинене логічне мислення. Допущено ряд суттєвих помилок.

100-139 балів (задовільно) – нечіткі відповіді на питання, які пов’язані з сучасним станом кінотелевиробництва, діяльністю кінопродюсера. Неконкретні відповіді на завдання з логіки. Певна обмеженість мислення.

140-179 балів (добре) – надані вірні відповіді, проте нечітке їх формулювання. Загальна обізнаність та цілеспрямованість вступника, орієнтація на творчий пошук. Вміння орієнтуватися в конкретній ситуації, проте не завжди чіткі висновки.

180-200 балів (відмінно) – впевнені відповіді на поставлені запитання. Вміння розв’язувати логічні завдання. Безпомилковий аналіз конкретних ситуацій, пов’язаних з сучасним кінопроцесом. Вступник має перспективи професійної діяльності.

Другий етап творчого конкурсу

Спеціальність (співбесіда)

Під час співбесіди зі спеціальності вступнику ставляться три питання, які орієнтовані на виявлення знань, вмінь та навичок щодо особливостей та принципів діяльності у галузі кінотелевиробництва.

1-99 балів (незадовільно) – відсутність елементарних знань з питань кіномистецтва, невміння формулювати свою думку, збіднена мова. Повністю відсутнє уявлення щодо проблем сучасної економіки та права.

100-139 балів (задовільно) – приблизне уявлення про загальну картину сучасного кінотелемистецтва. Відсутність аналітичного інструментарія при розгляді питань, що подані в переліку. Лише загальна уява про основні процеси розвитку кінотелемистецтва.

140-179 балів (добре) – загальна обізнаність в галузі історії кіно, театру, живопису, музики та у проблемах сучасної економіки і права, проте допущено 2 помилки. Не досить чітке уявлення про місце в системі кінематографа професії, яку вибрав вступник.

180-200 балів (відмінно) – безпомилкові відповіді та вміння орієнтуватись у проблемах сучасної економіки та права, актуальних проблемах розвитку кіно та телевізійного виробництва як у нашій країні, так і за її межами. Високий загальний культурний рівень вступника та професійна обдарованість.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Назвіть головні завдання творчої групи на етапі підготовки до зйомок.
 2. Що таке презентація?
 3. Ваше розуміння професії телепродюсера та кінопродюсера
 4. Чому делегування обов’язків підвищує ефективність роботи команди над проектом?
 5. Що таке кіно ринок, телеринок?
 6. Назвіть причини за якими контроль емоцій є ефективним способом вирішення конкретних ситуацій.
 7. Джерела фінансування телеканалів.
 8. Вкажіть можливі способи розширення Вашого кола знайомств в аудіовізуальній сфері.
 9. Риси характеру, необхідні продюсеру?
 10. Що таке демонстраційний ролик? Як він може допомогти продюсеру?
 11. Назвіть ключові посади у будь-якому проекті.
 12. Назвіть лідерські якості продюсера і поясніть, яким чином кожна з них впливає на результат при створенні проекту.
 13. Розшифруйте поняття «паблік рілейшнз».
 14. Вкажіть позитивні і негативні моменти, з якими доводиться стикатися при створенні власного продюсерського центру?
 15. Кінореклама, її функції та засоби використання.
 16. Навіщо потрібне страхування при створенні кінофільму?
 17. Складіть список професійних завдань, які Ви ставите перед собою на майбутнє.
 18. Опишіть тему майбутнього фільму, продюсером якого Ви хотіли б стати.
 19. Вплив, кола знайомств і потрібні люди. Кого Ви знаєте - важливіше за те, що знаєте?
 20. Назвіть можливі джерела фінансування вашого проекту.
 21. В яких трьох областях юрист може виявитися Вам корисним?
 22. Які професійні спілки Ви знаєте?
 23. Телебачення - це мистецтво, чи лише - ремесло? Чи є телебачення просто віддзеркаленням нашої культури, або воно безпосередньо впливає на її формування?
 24. Як Ви побудуєте свою роботу над проектом, щоб зацікавити телеканали в його придбанні?
 25. Наскільки важливо в продюсуванні вміння працювати в команді?
 26. Творчість Ю.Г.Іллєнка.
 27. Розшифруйте поняття «екранні мистецтва».
 28. Творчість О.П. Довженка.
 29. Назвіть джерела, з яких Ви можете почерпнути ідеї майбутнього фільму.
 30. Роль засобів масової інформації у суспільстві.
 31. Права та обов’язки громадян України.
 32. Творчість Л.Ф.Бикова.
 33. Які міжнародні кінофестивалі Ви знаєте? Назвіть найпрестижніші з них.
 34. Яка роль продюсера у створенні кінопроекту?
 35. Творчість С.Й.Параджанова.
 36. Що таке інфляція? Чи впливає вона на рівень життя громадян?
 37. Яких Ви знаєте сучасних українських кіноакторів, кінорежисерів?
 38. Що впливає на імідж ділової людини, кінотелепродюсера?
 39. Які загрози існують сьогодні для цивілізованого світу?
 40. Авторське кіно, його роль в кінопроцесі.
 41. Хто є авторами фільму.
 42. Творчість Л.Осики.
 43. На Ваш погляд, з якими найбільш серйозними проблемами може зіткнутися продюсер?
 44. Творчість Т. Левчука.
 45. Творчість Р. Балаяна.
 46. Кого Ви знаєте з відомих кіноакторів які стали кінорежисерами.
 47. Які закони України регулюють відносини в галузі кінематографії та телебачення?
 48. Що Ви знаєте про кіноіндустрію США, Росії, Європейських країн.
 49. Яких іноземних кінорежисерів Ви знаєте? Які фільми з їхнього доробку Ви вважаєте найкращими та невдалими?
 50. Як Ви розумієте поняття «Національний фільм», «Національна телепродукція».
 51. Якою на Вашу думку має бути державна політика стосовно національного кінематографу і телебачення?
 52. Що таке планові і фактичні витрати?
 53. Беручись за роботу над проектом, на яке питання важливо отримати відповідь у першу чергу?
 54. Які технології в аудіовізуальній сфері Вам відомі?
 55. Яку роль, на Вашу думку, відіграє реклама на телебаченні.
 56. Творчість К.Муратової
 57. Творчість І.Миколайчука.
 58. Яка різниця між фізичною та юридичною особою?
 59. Як Ви можете створити рекламу своєму проекту? А собі, як продюсеру?
 60. В чому схожість та відмінності понять: «арт-хаус», «андеграунд», «блокбастер».
 61. Що означає «формат» телеканалу?
 62. Де і коли з’явився термін «незалежний» продюсер.
 63. Кого історично вважають «основоположниками» кінематографа?
 64. Які категорії продюсерів Ви знаєте?
 65. Яку функцію виконують консультанти при написанні сценарію?
 66. Які види та жанри фільмів Ви знаєте?
 67. Хто, на Вашу думку, головний на знімальному майданчику: режисер, продюсер, оператор, актор або хтось інший.
 68. Що таке право: Правова держава? Які функції виконує право в суспільстві?
 69. В чому на Вашу думку полягають проблеми сучасного українського кінематографа.
 70. Якому жанру кіномистецтва Ви надаєте перевагу? Чому?
 71. Що таке Конституція і чим вона відрізняється від інших законів держави? Коли прийнята Конституція України?
 72. Який вид кінематографу на Ваш погляд повинна підтримувати держава?
 73. Що Ви знаєте про українське неігрове кіно.
 74. Охарактеризуйте поняття «четверта влада».
 75. Які вітчизняні кіностудії Ви знаєте.
 76. Які кінокомпанії складають основу Голівуду.
 77. Які ваші варіанти при виборі місця зйомки? У чому полягають переваги і недоліки кожного з них?
 78. Яким особисто Ви бачите майбутнє телебачення з точки зору:
  а) технологічної
  б) творчої
  в) економічної
 79. Назвіть якості висококласного продюсера і обґрунтуйте їх важливість.
 80. Складіть короткий опис цілей і завдань, які Ви перед собою ставите, працюючи над проектом.
 81. Чому юридично оформлені документи важливі для продюсера?
 82. Які переваги надає продюсеру участь у кінофестивалях?
 83. Чому важливо захищати ідею юридично? Як це можна зробити?
 84. Назвіть чинники, які можуть вплинути на бюджет фільму?
 85. Назвіть склад знімальної групи.
 86. Як би Ви вважали за краще працювати: самостійно? з партнером? або в команді? Чому?
 87. Які чинники можуть завадити проведенню зйомок?
 88. Які поради Ви можете дати стажерам знімальної групи?
 89. Що допоможе Вам залишатися урівноваженим в стресових ситуаціях неминучих у вашій роботі?
 90. Які причини можуть привести до невдалого прокату кінофільму.
 91. Творчість С. Бондарчука.
 92. Творчість М. Донського.
 93. Творчість І. Кавалерідзе.
 94. За яких умов Ви можете відмовитись від виробництва фільму.
 95. Що, на Вашу думку означає «Вдалий проект»?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. «Основи продюсерства. Аудіовізуальна сфера», підручник для вузів. Під редакцією Г. П .Іванова , П. К. Огурчикова , В. І . Сидоренко. М. ЮНІТІ-ДАНА , 2003
 2. «Професія – продюсер кіно і телебачення» , Сидоренко В. І., М. ЮНІТІ-ДАНА , 2010
 3. «Кіно як бізнес», Кокарев І. Є., Мінськ , 1991
 4. «Професія – директор фільму», Криштул Б. І., М. «Кіноцентр», 1990
 5. «Створення кіно й відеофільмів від А до Я» Розенталь А.М.Тріумф, 2003
 6. «Майстерність продюсера кіно і телебачення» ,Огурчиков П.К., М.2008
 7. «Медіа економіка зарубіжних країн», Є. Вартанова, М. 2003
 8. «Про творчість художника в кінофільмі», Богданов М. А., М. ВГИК,1976
 9. «Створення кіно і відеофільмів як захопливий бізнес», А. Розенталь, М. 2000
 10. «Аудіовізуальний бізнес. Договірне регулювання», Чуковська О.Є., М. 1999
 11. Закони України: «Про кінематографію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про авторське право і суміжні права», «Про рекламу».
 12. «Бізнес – пан: Технологія розробки та обґрунтування», Покропивний С.Ф., К. 2002.

Додаткова

 1. «Організація виробництва фільмів», Г.Н.Горюнова, М. 1983.
 2. «Основи підприємницької діяльності в кінематографії», В.К. Кокошкін.
 3. «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників кінематографії».

[НАВЕРХ]


 УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИМІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
"МИР УКРАЇНІ!
МИР СВІТУ!"
/
«PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

  ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


  © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
  Розробка сайту bo-co