КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


Програми творчих конкурсів спеціальності "Сценічне мистецтво" 2022Програми творчих конкурсів 2022

Спеціальність 026 – "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО"

Освітньо-професійні програми (частина 1):


Освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво
театру і кіно»

[НАВЕРХ]

Мета творчого конкурсу – виявлення рівня базових знань та вмінь вступників, які необхідні для опанування ними програм підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра із спеціальності «Сценічне мистецтво» освітньо-професійної прогррами «Акторське мистецтво театру і кіно», а також для їх участі у конкурсному відборі.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, до вступників ставляться вимоги щодо їх професійних здібностей та підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти за напрямом «Культура і мистецтво».

Програму розроблено відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра зі спеціальності «Cценічне мистецтво».

Завданнями творчого конкурсу є: оцінка глибини практичної та теоретичної фахової підготовки авступників.

Програма творчого конкурсу охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, що бажає навчатися з метою одержання освітнього рівня бакалавра за освітньо-кваліфікаційною програмою «Акторське мистецтво театру і кіно».

На час вступу абітурієнти повинні виявити необхідні сценічні дані, здатність до образного та логічного мислення, творчу уяву, музичну та пластичну виразність.

Вступники також мають виявити готовність до самостійної творчої діяльності, наявність чітких світоглядних позицій, достатні теоретичні знання та загальні уявлення щодо мистецтва взагалі і театрального мистецтва зокрема.

Особливу увагу слід приділити вільному володінню вступника українською мовою.

Усім вступникам до подачі документів пропонується пройти консультації, які проводяться в Університеті. На консультацію вступники готують репертуар, який передбачений програмою творчих конкурсів.

Викладачі знайомляться з професійними даними вступника, прослуховують програму, яка підготовлена до складання творчого конкурсу, дають необхідні поради щодо вибору літературного матеріалу та його виконання. Педагоги-консультанти можуть рекомендувати вступнику змінити підготовлену програму, доповнити її яким-небудь іншим твором.

Вступні творчі конкурси, які проводяться для вступу за освітньо-професійною програмою «Акторське мистецтво театру і кіно», мають на меті визначити рівень теоретичної та практичної підготовки вступника і складаються з двох етапів.

Перший етап творчого конкурсу

Відбувається читання літературних творів різних жанрів, а саме: вірша, байки та уривка з прозового твору.

Абітурієнт має продемонструвати самостійно підготовлені літературні твори (8-10 хв.). Під час читання оцінюється розуміння вступником змісту твору, що виконується, багатство уяви, ступінь емоційної збудливості, здатність зацікавити, захопити слухача твором, вміння передати характерність, спіймати жанр і стиль автора, передати думки автора. Під час цього випробування у абітурієнта перевіряється сила голосу, його тембральна забарвленість та наявність дикційних недоліків і вад.

Також проводиться оцінка зовнішніх та внутрішніх даних вступника. До зовнішніх даних належать фактурні данні, а також наявність слуху, почуття ритму. До внутрішніх даних належать здатність до образного і логічного мислення, творча уява, емоційна збудженість, здатність заражати інших своєю творчістю, рівень загального розвитку, спостережливість, вразливість.

Другий етап творчого конкурсу

Відбувається практична робота, а саме:

читання монологу з п’єси (на власний вибір). Під час виконання монологу оцінюється здатність абітурієнта перевтілюватися в дійову особу драматургічного твору.

–перевірка музичного слуху, пам’яті та почуття ритму, виконання вправи на вистукування ритму, повторення запропонованої мелодії. Також вступник має за власним вибором заспівати пісню: народну, класичну або сучасну. Тут у абітурієнта оцінюються вокальні дані, музичний слух, почуття ритму, сила голосу тощо;

–демонстрація умінь і навичок народного, сюжетного, бального або сучасного танцю. Абітурієнту можуть запропонувати вправи на перевірку координації рухів, на перевірку реакції, уваги тощо.

Вступнику бажано володіти навичками гри на будь-якому музичному інструменті.

Можливе теоретичне опитування в формі співбесіди зі спеціальності та виконання етюду-вправи на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах та виявлення природної імпровізації:

– співбесіда, яка проводиться за широким колом питань, має на меті виявлення загальноосвітнього рівня абітурієнта, знання загальних та спеціальних питань за обраною спеціальністю. Також виявляються інтереси та уподобання вступника у галузі театрального мистецтва, історії світового та українського театру, драматургії; виявляється світогляд абітурієнта та його загальні знання з галузей мистецтва, які співіснують у театрі: живопис, архітектура, музика тощо.

– Вступнику (або групі вступників) пропонується виконати етюд-вправу на задану тему, з метою виявлення природного існування у запропонованих обставинах та органічної імпровізації.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Рівень знань та практичних навичок абітурієнтів оцінюється екзаменаційною комісією за результатами трьох етапів творчого випробування.

Випробування зорієнтовані на виявлення знань, вмінь та навичок вступника щодо особливостей та принципів діяльності у галузі театрального мистецтва.

Творчий конкурс органічно поєднує теоретичні і практичні питання, що дозволяє виявити знання і уміння виконувати професійні функції актора драматичного театру і кіно.

Оцінюються не тільки необхідні сценічні дані але й змістовність відповідей, активність і чіткість життєвої позиції вступника, його здатність художньо яскраво сприймати явища культури і мистецтва, емоційно відгукуватись на твори мистецтва, спостережливість, вольові якості, які розкривають характерологічні особливості абітурієнта.

Максимальна оцінка, яка виставляється під час випробування – 200, мінімальна – 100 балів.

Особи, які без поважних причин не з’явились на творчі випробування у зазначений розкладом час, до участі в конкурсі не допускаються.

Перший етап творчого конкурсу

Художнє читання творів різних жанрів.

1-99 балів (незадовільно) – виставляється вступнику, який не знає текст, почувається розгубленим під час виконання,; читання невиразне, неемоційне, відсутня сценічна привабливість, відсутність природних даних щодо голосу, слуху, почуття ритму.

100-139 балів (задовільно) мовний апарат природно розвинений; розуміє зміст тексту, але допускає логічні помилки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно, не володіє собою, присутній «м’язовий затиск»; грація та пластичність невиразні; слабкі природні дані.

140-179 балів (добре) у вступника чітка дикція, високі природні голосові данні; розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору; реалізує словесну дію, але ще бракує досвіду спілкування з глядачем; гарні зовнішні дані, відсутність органічних недоліків; виразна грація та пластичність.

180-200 балів (відмінно) – чітка дикція, високі природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору; контакт з слухачами, вміння зацікавити розповіддю через високу міру емоційної схвильованості літературним матеріалом; вміння відчути жанр твору, виявити щиру безпосередність при читанні ліричних і епічних творів; вміння надати мовну характеристику персонажам, якщо такі є в оповіді; має певну мовну сценічну культуру та сценічну привабливість; яскраві виразні риси обличчя, сценічна привабливість, відсутність органічних недоліків, високі природні дані, виразна грація та пластичність.

Другий етап творчого конкурсу

1-99 балів (незадовільно)

Перевірка музичного слуху та почуття ритму

У вступника відсутня координація між голосом, слухом і ритмом, він не вміє без помилок повторити запропонований ритмічний малюнок або мелодію.

Перевірка вокальних даних

Володіння голосом на низькому рівні, повна відсутність виконавської майстерності.

Перевірка музично-пластичних даних (танець)

Виконання танцю на низькому художньому і технічному рівні (не емоційно, не виразно, відсутня композиційна побудова).

Художнє читання монологу

Відсутні розуміння і віра у запропоновані обставини персонажа.

Виконання етюду-вправи на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах та виявлення природної імпровізації.

Відсутні внутрішні природні данні, які необхідні для майбутньої професії, невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім нерозвинуті до належного рівня морально-вольові якості, постійно відчувається "м’язовий затиск ".

Співбесіда

Виставляється абітурієнту у відповіді якого відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

100-139 балів (задовільно)

Перевірка музичного слуху та почуття ритму

У вступника присутні вокальні та слухові данні та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з великими помилками, повторення ритмічного малюнку або запропонованої пісні виконується з помилками.

Перевірка вокальних даних

Володіння голосом на достатньому рівні, відсутня виконавська майстерність.

Перевірка музично-пластичних даних (танець)

Виконання танцю на середньому художньому і технічному рівні (не достатньо емоційно, але виразно, композиційно побудовано).

Художнє читання монологу

Не зовсім вірно розуміє запропоновані обставини героя, але достатньо проживає події, які сталися з героєм, присутній «м’язовий затиск».

Виконання етюду-вправи на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах та виявлення природної імпровізації.

Посередні природні данні, які можна поступово розвинути. Має віру у запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, відчувається  психофізичний затиск, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє об’єктами уваги та почуттям правди.

Співбесіда

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати його.

140–179 балів (добре)

Перевірка музичного слуху та почуття ритму

Гарні вокальні та слухові данні, розвинене почуття ритму, вправи на вистукування з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне.

Перевірка вокальних даних

Добре володіння голосом.

Перевірка музично-пластичних даних (танець)

Виконання танцю на достатньо художньому і технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова). Наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні помилки при виконанні танцю.

Художнє читання монологу

Вірно розуміє запропоновані обставини героя, достатньо проживає події, які сталися з героєм, діє відповідно до обставин п'єси, але присутня деяка невпевненість у виконанні.

Виконання етюду-вправи на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах та виявлення природної імпровізації.

Виставляється вступникові з гарними психофізичними природними даними, який демонструє достовірність, віру у запропоновані обставини, логіку та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання; гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. Але при виконанні даного етюду абітурієнт не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії.

Співбесіда

Виставляється абітурієнту, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу на достатньому рівні, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та  інтерпретувати його.

180-200 балів (відмінно)

Перевірка музичного слуху та почуття ритму

Яскраві вокальні та слухові данні, високо розвинуте почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок, бездоганне повторення мелодії запропонованої пісні.

Перевірка вокальних даних

Гарне володіння природним голосом, висока культура виконання.

Перевірка музично-пластичних даних (танець)

Виконання танцю на високому художньому й технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова).

Художнє читання монологу

Переконливе перевтілення в образ героя. Віра в запропоновані обставини. Абсолютне відчуття характеру і природи почуттів персонажа.

Виконання етюду-вправи на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах та виявлення природної імпровізації.

Вступник демонструє яскраві психофізичні природні дані, віру у запропоновані обставини, логіку та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання; гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. При виконанні заданого етюду абітурієнт користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього. Має абсолютну внутрішню переконаність і віру в те, що робить на сцені. Виявляє свій громадянський погляд при визначенні теми етюду.

Співбесіда

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється високим рівнем самостійного критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу на високому рівні, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та  інтерпретувати його.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Назвіть твори І.К.Карпенка-Карого
 2. Що ви можете сказати про творчість У.Шекспіра? Назвіть його твори.
 3. Що ви знаєте про творчість Т.Г.Шевченка?
 4. Назвіть головних героїв п'єси М.Гоголя «Ревізор».
 5. Які п'єси Ж.-Б.Мол’єра ви знаєте?
 6. П'єси яких авторів увійшли  в «театр корифеїв»?
 7. Назвіть п'єси М.Кропивницького.
 8. Розкажіть про театри вашого міста.
 9. Творчість І.Франка.
 10. Драматургія Л.Українки.
 11. Назвіть українських драматургів та їх п'єси першої половини ХХ ст.
 12. Назвіть українських драматургів та їх п'єси другої половини ХХ ст.
 13. Назвіть твори видатного українського кінодраматурга та кінорежисера першої половини ХХст.
 14. Назвіть видатних акторів «театру корифеїв».
 15. Що ви знаєте про творчість К.С.Станіславського?
 16. Назвіть видатних режисерів, акторів першої половини ХХ ст.
 17. Назвіть видатних режисерів, акторів другої половини ХХ ст.
 18. Розкажіть про «театр корифеїв».
 19. Що ви знаєте про творчість Л.Курбаса?
 20. Які драматичні театри Києва ви знаєте?
 21. Яких ви знаєте сучасних акторів і режисерів України ви знаєте?
 22. Назвіть видатних акторів, режисерів світового кінематографу ХХ ст.
 23. Яких ви знаєте сучасних кіноакторів, режисерів Голівуду?
 24. Які ви знаєте престижні міжнародні кінофестивалі?
 25. Які фільми створив О.Довженко?
 26. Що ви знаєте про фільм «Тіні забутих предків»?
 27. Що ви знаєте про творчість Б.Ступки?
 28. Яких зарубіжних композиторів ХVII-XIX ст. ви знаєте?
 29. Що ви знаєте про творчість М.Лисенка?
 30. Яких сучасних українських композиторів ви знаєте?
 31. Назвіть сучасних західних естрадних співаків.
 32. Скільки театрів опери і балету в Україні і де вони знаходяться?
 33. Хто автор музики і тексту гімну України?
 34. Які музичні інструменти входять до симфонічного оркестру?
 35. Скільки ви знаєте назв музичних звуків?
 36. Назвіть видатних художників доби Відродження.
 37. Назвіть основні види образотворчого мистецтва.
 38. Назвіть основні художні напрями у живописі.
 39. Які картинні галереї ви знаєте?
 40. Які художні музеї є у м. Києві?
 41. Що ви знаєте про Софію Київську?
 42. Що ви знаєте про Києво-Печерську лавру?
 43. Де і коли відбулося хрещення Русі?
 44. Що ви знаєте про Запорізьку Січ?
 45. Хто такий Богдан Хмельницький?
 46. Що ви знаєте про Українську Народну Республіку?
 47. Коли проголошена незалежність України?
 48. Коли прийнята Конституція України?
 49. Назвіть президентів України.
 50. Що ви знаєте про діяльність ООН?
 51. Яку літературу ви читаєте? Улюблені твори і автори.
 52. Які кінострічки вас вразили?
 53. Ваші театральні потрясіння.
 54. Чому ви обрали професію актора?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Курбас Л.. Березіль. – К., 1988
 2. Курбас Л. Молодий театр. – К. 1991
 3. Немирович-Данченко В.И. Из пришлого. – м,, 1938
 4. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве (будь-яке видання).
 5. Станиславский К.С. Этика. – м., 1961
 6. Товстоногов Г. Зеркало сцены: в 2-книгах. – Л., 1980
 7. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1975
 8. Юра Г.П. Життя і сцена. – К., 1965

П’єси:

 1. Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Безталанна. Хазяїн. Сава Чалий.
 2. Франко І. Украдене щастя.
 3. Українка Л. Лісова пісня. Камінний господар.
 4. Кропивницький М. Доки сонце зійде – роса очі виїсть. Глитай, або ж Павук.
 5. Куліш М. Патетична соната.
 6. Вінниченко В. Чорна Пантера Білий Ведмідь.
 7. Гоголь М. Ревізор. Одруження
 8. Островський О. Гроза. Безприданниця.
 9. Чехов А. Чайка. Дядя Ваня. Три сестри. Вишневий сад.
 10. Вампілов А. Качине полювання. Минулого літа у Чулімську.
 11. Шекспір У. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король лір. Дванадцята ніч.
 12. Мольєр Ж.-Б. Тартюф. Хворий та й годі!
 13. Бомарше Ж.П. Шалений день, або Одруження Фігаро
 14. Шерідан Р. Школа скандалу.
 15. Ібсен Г. Нора. Ляльковий дім.
 16. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти
 17. Лорка Г. Криваве весілля.

[НАВЕРХ]Освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру»

[НАВЕРХ]

Програма розроблена відповідно до освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності «Сценічне мистецтво» за освітньо-професійною програмою «Режисура драматичного театру». Підготовка спеціалістів здійснюється на основі повної середньої освіти.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, до абітурієнтів ставляться вимоги щодо їх професійних здібностей та підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок.

Програма відповідає функціям, для виконання яких має бути підготовлений бакалавр з означеної спеціальності.

Мета вступних творчих випробувань:

– виявити, чи мають вступники на цю спеціалізацію здібності до художнього мислення та емоційно-образного вирішення сценічного твору, чи наділені конкретністю режисерського бачення. Велике значення має акторське обдарування, педагогічні та організаторські здібності, вміння орієнтуватись у питаннях сучасного театрального життя, самостійно мислити та оцінювати явища дійсності;

– виявити рівень базових знань та вмінь абітурієнтів, які необхідні для опанування ними програм підготовки за освітнім ступенем «бакалавр» зі спеціальності «Сценічне мистецтво» спеціалізації «Режисура драматичного театру», а також для їх участі у конкурсному відборі на зарахування на програму підготовки.

Завданням вступного іспиту є оцінка глибини теоретичної та практичної фахової підготовки абітурієнтів; виявлення рівня практичних умінь і навичок щодо професійних функцій режисера драматичного театру; визначення здатності застосування набутих знань, умінь і навичок.

Передбачена поетапна послідовність у проведенні творчих конкурсів.

Програма складена для перевірки теоретичних знань та практичних навичок абітурієнтів і охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого з метою одержання освітнього ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Режисура драматичного театру». Програму розроблено у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра в галузі знань «Культура і мистецтво».

Рівень знань та практичних навичок абітурієнтів оцінюється приймальною комісією за результатами двох етапів творчого конкурсу.

Запитання орієнтовані на виявлення знань, вмінь та навичок щодо особливостей та принципів діяльності у галузі театрального мистецтва.

Творчий конкурс органічно поєднує теоретичні та практичні питання, що дозволяє виявити знання, використовувати свої природні дані та виконувати професійні функції режисера драматичного театру.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Перший етап творчого конкурсу

Практична частина

Художнє читання творів різних жанрів (вірш, байка, монолог, проза), які вступник повинен самостійно підготувати за власним вибором. Оцінюється розуміння змісту твору, що виконується, яскравість і багатство творчої уяви, здатність поставитися до художнього вимислу як до факту реальної дійсності, здатність захопити своїм ставленням до подій і обставин твору, ступінь емоційного відгуку на зміст твору (сценічний темперамент), відчуття характеру дійових осіб та здатність до перевтілення в них.

Перевірка музичного слуху та почуття ритму: виконання вправи на вистукування ритму, спів, повторення запропонованої мелодії.

Демонстрація абітурієнтами умінь і навичок до виконання танцю (народного, сюжетного, бального або сучасного за вибором абітурієнта). Вміння абітурієнта композиційно поєднати свій виступ.

1-99 (незадовільно) - вступник не впевнено знає текст, почувається розгубленим під час виконання. Ніяк не виявляє бажання захопити слухача змістом твору, відсутнє розуміння особливостей характерів дійових осіб твору. Виконання позбавлене емоційного інтонування, не впливає на слухача.

Не володіє вокальними даними, слухом та почуттям ритму, не вміє без помилок повторити запропоновану мелодію.

Виконання танцю на низькому художньому (неемоційно, невиразно, відсутня композиційна побудова) та низькому технічному рівні.

100-139 балів (задовільно)розуміє зміст тексу, але допускається логічних помилок, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно. Слабкий голос, недостатній музичний слух, слабке почуття ритму.

Вправи на вистукування ритму виконуються з помилками, повторення мелодії запропонованої пісні виконує з помилками.

Виконання танцю на середньому художньому (емоційно, виразно, композиційна побудова) й низькому технічному рівні.

140-179 балів (добре) – розуміння логічного змісту твору, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент. Реалізує словесну дію. Достатньої сили голос, слух, почуття ритму. Здатен емоційно впливати на глядача, передаючи своє ставлення до подій і героїв твору.

Добрі вокальні та слухові дані та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне.

Виконання танцю на достатньому художньому (емоційність, виразність, композиційна побудова) і технічному рівні. Наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні помилки при виконання танцю.

180-200 балів (відмінно)розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору. Уміння зацікавити слухача розповіддю через власне емоційне ставлення до літературного твору. Вміння відчути жанр твору, надати мовну характеристику його дійовим особам. Наявність мовної культури.

Чітка дикція, володіє голосовими даними, є музичний слух, є почуття ритму. Вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок. Точно повторює запропоновану мелодію.

Виконання танцю на високому художньому і технічному рівні. Наявна емоційність, виразність, композиційна побудова. Абітурієнт чітко композиційно побудував свій виступ.

Другий етап творчого конкурсу

Практична частина

1. Виконання сценічного етюду

Виконання абітурієнтом сценічного етюду з метою виявлення здатності до природної імпровізації.

1-99 балів (незадовільно) – невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім не розвинуті до належного рівня морально-вольові якості.

100-139 балів (задовільно) – у вступника існує віра у запропоновані обставини, але немає володіння логікою та послідовністю виконання дії, почувається розгубленим під час перебування на сцені, не володіє почуттям правди.

140-179 балів (добре) – достовірність, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії. Швидко сприймає будь-яке творче завдання. Але при виконанні даного етюду вступник не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги.

180-200 балів (відмінно) – віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії. При виконанні заданого етюду вступник користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього. Має внутрішню переконаність і віру в те, що робить на сцені. Виявляє свій громадянський погляд при визначенні теми.

2. Співбесіда

Співбесіда дає можливість виявити загальноосвітній рівень абітурієнта, знання загальних та спеціальних питань за обраною спеціалізацією. Виявлення абітурієнтом загальних знань у галузі театрального мистецтва – історія світового і українського театру, драматургії; виявлення світогляду абітурієнта та його загальних знань у галузі мистецтв, які співіснують у театрі: живопис, архітектура, музика тощо.

1-99 балів (незадовільно) – відповіді вступника під час співбесіди відрізняються відсутністю знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

100-139 балів (задовільно) – відповіді вступника під час співбесіди відрізняються недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь.

140-179 балів (добре) – відповіді вступника під час співбесіди відрізняються достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

180-200 балів (відмінно) – відповіді вступника під час співбесіди відрізняються високим рівнем творчого, самостійного та критичного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Наскрізна дія вистави, ролі.
 2. Основи особистості мистецтва стародавньої Греції.
 3. Корифеї – фундатори українського театрального мистецтва.
 4. Темпоритм та атмосфера вистави.
 5. Види конфлікту.
 6. М. Куліш – український театр.
 7. Планування репетиційного процесу і випуску вистави.
 8. «Перетворення» Леся Курбаса.
 9. Драматургія М. Гоголя.
 10. Робота режисера з технічними цехами.
 11. П.І. Чайковський – опера та балет.
 12. Творчий шлях І.К.Карпенка-Карого.
 13. Принципи роботи режисера з акторами.
 14. Видатні режисери сучасності.
 15. Леся Українка і театр.
 16. Робота режисера з балетмейстером та режисером по пластиці.
 17. Софія  - Київська. Архітектура, мозаїка, фрески.
 18. Лесь Курбас – вплив на український театр.
 19. Робота режисера з композитором.
 20. Історичне значення М.В.Лисенка  як засновника української музичної класики.
 21. Тенденції сучасної української драматургії.
 22. Робота режисера з художником.
 23. Джаз, як своєрідне явище музичного життя XX ст.
 24. Створення МХАТ.
 25. Мізансцена – мова режисера.
 26. Музика як вид мистецтва: специфіка, засоби музичної виразності.
 27. Революційний театр В. Мейєрхольда
 28. Образ вистави.
 29. Т. Г. Шевченко - художник.
 30. Система К. С. Станіславського.
 31. Жанр і стиль п’єси, їх вирішення у виставі.
 32. Театральне життя Вашого міста.
 33. Театр А.П.Чехова.
 34. Конфлікт у режисерській аналітиці.
 35. Етапи роботи режисера над звуковим образом вистави.
 36. Б. Брехт – театральна система.
 37. Дійовий аналіз п’єси і ролі.
 38. Українське образотворче мистецтво 20– 30 рр. XXст.
 39. Театр В. Шекспіра.
 40. Надзавдання – вистави, ролі.
 41. Українські режисери сучасності.
 42. Ж.Б. Мольєр – представник французького класицизму.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.
 2. Гончаров А. Режиссерские тетради. – М., 1980.
 3. Березкин В.И. Художник в театре сегодня. - М., 1980
 4. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.
 5. Коваленко Г.Ф. Художник театра Даниил Лидер. – М., 1980.
 6. Курбас Л. Березіль. – К., 1988.
 7. Курбас Л. Молодий театр. – К., 1991.
 8. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2- х томах. – М., 1968.
 9. Неллі В. Про режисуру. – К., 1977.
 10. Образцов С. Моя профессия. – М., 1981.
 11. Коломієць Р. Франківці. – К., 1995.
 12. Красильникова О. Історія українського театру XX сторіччя. – К., 1999.
 13. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.
 14. Станіславський К. Етика. – М., 1961.
 15. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.
 16. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1975.
 17. Эфрос А. Профессия – режиссер. – М., 1979.
 18. Юра Г. Режисер у театрі. – К., 1967.

П’єси:

 1. Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта.
 2. Франко І. Украдене щастя.
 3. Українка Леся. Лісова пісня.
 4. Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Медвідь. Базар.
 5. Куліш М. Патетична соната.
 6. Кочерга І. Майстри часу. Ярослав Мудрий.
 7. Пушкін О. Борис Годунов. Маленькі трагедії.
 8. Гоголь М. Ревізор. Одруження.
 9. Островський О. Безприданниця. Вовки і вівці.
 10. Толстой Л. Влада темряви.
 11. Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.
 12. Вампілов А. Прощання у червні. Качине полювання.
 13. Шекспір В. Приборкання норовливої. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король Лір.
 14. Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич. Тартюф.
 15. Ібсен Г. Нора.
 16. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.
 17. Вільямс Т. Трамвай бажання.

[НАВЕРХ]Освітньо-професійна програма «Режисура балету»

[НАВЕРХ]

Конкурсне вступне випробування для виявлення конкретних практичних і теоретичних знань, умінь і навичок абітурієнтів в області хореографії проводиться на базі Університету за програмою, розробленою на кафедрі хореографії та пластичного виховання.

На навчаня за освітньо-професійною програмою «Режисура балету» приймаються особи, які мають хореографічну освіту.

Враховуючи специфіку майбутнього навчання на дану спеціальність приймаються особи, які вміють створити художній хореографічний образ, мають організаторські здібності. Крім того, абітурієнти повинні орієнтуватися в питаннях театрального життя, бути творчо обдарованими.

Запропонована програма ставить перед екзаменаційною комісією завдання створити такі умови, в яких перспективний абітурієнт зможе показати свої здібності з композиції (балетмейстерства) та репетиторства, а також творчий підхід до викладання методики класичного танцю, базуючись на знаннях класичної спадщини.

Професійна придатність оцінюється певними балами за кожну частину творчого конкурсу окремо. Система оцінки описана нижче. Творчий конкурс проходить у два етапи.

Програма вступних творчих конкурсів охоплює коло питань, що в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, яка бажає навчатись у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого з метою одержання освітнього ступеня бакалавра за спеціалізацією «Режисура балету».

Запроваджене вступне випробування носить комплексний характер та складається з двох частин: класичний і народно-сценічний танець (практично) та спеціальність (співбесіда). Метою є виявлення здатності до образного, художньо-композиційного мислення, ерудицію щодо знання основ класичного та народно-сценічного танцю. Важливе значення має обізнаність абітурієнта з основами теорії та історії хореографії, вміння орієнтуватися в питаннях сучасного хореографічного мистецтва.

Перший етап творчого конкурсу

Класичний та народно-сценічний танець (практично)

Вступнику пропонується показати всі програмні розділи уроку класичного танцю: екзерсис біля станка та на середині, стрибки, екзерсис на пальцях, оберти. Виконати етюди з народно-сценічного танцю, задані екзаменаційною комісією, показати рухи народних та сценічних танців. Продемонструвати володіння координацією, акторською виразністю та манерою виконання. Виявити власну ерудицію щодо знання основ класичного, народно-сценічного танцю.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

1-99 балів (незадовільно)в показі програмних розділів уроку класичного танцю та рухів народно-сценічного танцю багато неточностей і помилок. Погана координація, відсутність манери виконання та акторської виразності. творча безпорадність при виконанні запропонованих завдань.

100-139 балів (задовільно)комбінації з екзерсису класичного танцю складені не зовсім точно і логічно. В показі рухів народно-сценічного танцю є помилки. При наявності певної координації досить невиразна манера виконання. Приблизність і поверховість знань з методики класичного, народно-сценічного та історичного танцю.

140-179 балів (добре)комбінації з екзерсису класичного танцю складені досить логічно. Є певні неточності у вправах з деяких розділів. Добре показані рухи народно-сценічних танців. Хороша координація та манера виконання. Є певні знання з методики класичного, історичного та народно-сценічного танцю.

180-200 балів (відмінно)уміння правильно і логічно скласти і вірно показати комбінації з екзерсису класичного танцю. Творче спілкування з концертмейстером. Уміння правильно скласти комбінації з народно-сценічного танцю. Дати вірні відповіді на запитання з методики класичного, народно-сценічного та історичного танцю. Прояв натхнення у імпровізації на задані теми.

Перший етап творчого конкурсу

спеціальність (співбесіда)

1. Практична частина

Продемонструвати власну композицію (сольну чи групову) тривалістю до 5 хвилин, підготовлену на заданий або вибраний самостійно (за рішенням екзаменаторів) музичний матеріал.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

1-99 балів (незадовільно)власна композиція підготовлена незадовільно. Відсутність акторської виразності, творчої фантазії та навичок пластичного мислення. Взаємини з партнерами не вибудовані.

100-139 балів (задовільно)нечітко вибудована і невпевнено продемонстрована власна композиція. Слабка творча фантазія та уява. Невміння оригінально розкрити музику через рух. Не зовсім точна робота з партнерами.

140-179 балів (добре)вияв у показі власної композиції вміння відчувати і розкривати музику через рух. Дещо обмежений діапазон творчої фантазії та уяви. Прояв організаційних здібностей у роботі з партнерами.

180-200 балів (відмінно)вияв належних здібностей у підготовці власної композиції: наявність професійної хореографічної школи, акторської виразності, творчої фантазії та уяви, оригінальність образно-пластичного мислення у вирішенні завдання. Наявність належних організаційних здібностей. Вміння чітко вибудовувати взаємини з партнерами.

2. Теоретична частина

Виявити загальний культурний рівень у питаннях щодо театрального та образотворчого мистецтва, музики та архітектури. Показати обізнаність з основами теорії та історії хореографії, літературою з балету та вміння орієнтуватися в питаннях сучасного хореографічного мистецтва.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

1-99 балів (незадовільно)низький рівень загальної культури. Дуже слабкі знання з літератури, архітектури, образотворчого та театрального мистецтва. Безпорадність у питаннях з історії хореографії та сучасного хореографічного мистецтва. Відсутність аргументації вірного вибору професії.

100-139 балів (задовільно)невисокий загальнокультурний рівень. Слабка обізнаність у питаннях літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, історії хореографії, а також у питаннях сучасного хореографічного мистецтва. Непереконлива мотивація вибору професії.

140-179 балів (добре)знання ключових моментів історії хореографії, історії балету. Наявність певних знань з літератури, архітектури, театрального та образотворчого мистецтва. Мотивована переконливість у вірному виборі професії.

180-200 балів (відмінно)знання і розуміння проблематики сучасного балетмейстерського мистецтва як специфічної галузі художньої діяльності. Вияв ґрунтовних знань з історії хореографії, балету, літератури, архітектури, театрального та образотворчого мистецтва. Переконлива аргументація вірного вибору професії.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Міфи Давньої Греції.
 2. Що таке класичний танець? Його витоки, естетичне значення.
 3. Мистецтво доби Відродження.
 4. Що таке народний танець? Його витоки, естетичне значення.
 5. Видатні діячі балету Франції ХVІІ-ХVІІІ ст. (балетмейстери і танцівники).
 6. Ж..Ж..  Новерр – реформатор балетного театру.
 7. Зародження балету в Росії (друга половина ХVІІ ст.).
 8. Значення народно-сценічного танцю в балетній виставі.
 9. Музика, хореографія, сценографія, драматургія як складові балетної вистави.
 10. Виникнення балету в Україні.
 11. Романтизм в балеті.
 12. 12.Хореографія в контексті інших видів мистецтв (мюзикл, опера, драматичний театр, цирк, шоу).
 13. Видатні українські балетні виконавці.
 14. Ансамбль ім. П. Вірського.
 15. Балетна вистава що найбільше вразила.
 16. Творчість С. Лифаря.
 17. Чому людина прагне займатися творчістю?
 18. Чи вірите, що мистецтво може змінити життя? Обґрунтуйте свою думку.
 19. Творчість Маріуса Петіпа.
 20. Балети П.І. Чайковського.
 21. Творчість Р. Захарова, Л. Лавровського, К. Голейзовського.
 22. Улюблений літературний твір. Чому?
 23. Ваші музичні уподобання. Обґрунтуйте.
 24. Творчість М. Фокіна.
 25. В. Ніжинський – танцівник і балетмейстер.
 26. С. П. Дягілєв та «Російські сезони» в Парижі.
 27. Педагогічна діяльність А. Я. Ваганової.
 28. Айседора Дункан. Пошуки вільної пластики.
 29. Перші балети радянського періоду.
 30. Давньослов’янська культура.
 31. Що Ви знаєте про професію балетмейстера?
 32. Перелічіть відомі Вам види мистецтва.
 33. Творчість В. Верховинця, І. Мойсеєва, П. Вірського.
 34. Українські балети за літературними сюжетами.
 35. Дж. Баланчин як засновник неокласики в балеті.
 36. Творчість О. Горського, Ф. Лопухова,В. Вайнонена.
 37. Творчість Л. Якобсона.
 38. Творчість Ю. Григоровича.
 39. Видатні хореографи США та Західної Європи.
 40. Художній образ в мистецтві хореографії.
 41. Творчість А. Шекери, В. Ковтуна.
 42. Засновники сучасної хореографії початку ХХ ст.
 43. Оперно-балетні театри України.
 44. Як впливає оточуючий світ на мислення художника?
 45. Хореографічна освіта в Україні.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Ваганова А. Основы классического танца. – Л.; 1980.
 2. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. – К.; 1968.
 3. Захаров Р. Искусство балетмейстера. – М.; 1954.
 4. Захаров Р. Сочинение танца. – М.; 1983.
 5. Захаров Р. Музыка и хореография современного балета. – Л. 1974-1979.
 6. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. – Л.; 1986.
 7. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. – Л.; 1972.
 8. Мессерер А. Уроки классического танца. – М.; 1967.
 9. Серебренников Н. Поддержка в дуэтном танце. -  Л.; 1985.
 10. Тарасов Н. Классический танец. – Л.; 1981.
 11. Фокин М. Против течения. – «Искусство», 1986.
 12. Голейзовский К. Жизнь и творчество. – М.; 1984.
 13. Худеков С. Всеобщая история танца. М.; 2010.
 14. Станішевський Ю.О. Режисер і балетмейстер. – К.; 1973.
 15. Добровольская Г. Танец. Пантомима. Балет. – Л.; 1975.
 16. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. М.-Л.; 1964.
 17. Зихлинская Л. Десять уроков классического танца. – К.; 2008.
 18. Лопухов Ф. Хореографические откровенности. – М.; 1972.
 19. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. – М.; 1987.
 20. Пасюткина В. Волшебный мир танца. – М.; 1967.

  [НАВЕРХ]

  Освітньо-професійна програма «Театрознавство»

  [НАВЕРХ]

  Творчий конкурс для виявлення певних практичних здібностей і теоретичних знань вступників, проводиться у вигляді творчих випробувань – рецензії на переглянуту виставу та співбесіди за програмою, розробленою кафедрою театрознавства. На спеціальність Сценічне мистецтво приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту або закінчили вищі навчальні заклади І – ІІ рівня акредитації.

  Запропонована програма ставить перед викладачами, які приймають іспит, завдання створити такі умови, в яких перспективний вступник зможе показати свої здібності з усіх складових театрознавства: історії, теорії і театральної критики. Професійна придатність оцінюється певними балами за кожну частину вступного випробовування. Система оцінювання описана нижче. Вступне випробування проходить в один день та складається з двох етапів.

  ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

  Програма творчого конкурсу охоплює коло питань, що в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, яка бажає навчатися з метою одержання ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Театрознавство». Запроваджене випробування носить комплексний характер та складається з двох етапів.

  Перший етап творчого конкурсу

  Написання рецензії на переглянуту виставу (відеозапис). Вступник повинен виявити здатність розуміти, аналізувати проблематику вистави, вміння логічно формулювати свої враження, структурувати текст, мати самостійність мислення та суджень, асоціативність мислення.

  Другий етап творчого конкурсу

  Теоретична частина, співбесіда. Вступник повинен пройти співбесіду на виявлення  знань  в галузі історії театру, обізнаності з сучасним театральним процесом, сприйняття образної мови театру, самостійності мислення, широти загальної ерудиції.

  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

  Перший етап творчого конкурсу

  Рецензія на переглянуту виставу

  Завдання письмової роботи – виявити:

  – здатність розуміти, аналізувати проблематику сценічного твору;

  – вміння логічно формулювати свої враження, структурувати текст.

  – самостійність мислення та суджень;

  – асоціативність мислення;

  – обізнаність із фаховою термінологією;

  – чутливість до естетичних вражень;

  – грамотність.

  1-99 (незадовільно) – нездатність сприймати образну мову сценічного дійства, та невміння формулювати свої враження. Неструктурованість тексту та незавершеність думки. Відсутність самостійних суджень, безграмотність.

  100-139 (задовільно) – поверхове розуміння проблематики вистави. Відсутність образного мислення. Разом з тим, розглянуто окремі компоненти вистави, сформульовано власні враження. Робота структурована.

  140-179 (добре) – у значній мірі продемонстроване адекватне сприйняття образної мови вистави, та здатність асоціативно мислити. Відповідно до цього, сформульовані власні судження. Невірно використана фахова термінологія. Текст недостатньо структурований, але в цілому розкрито проблематику вистави.

  180-200 (відмінно) – продемонстровано глибоке сприйняття того, що відбувається на сцені. Відповідно до цього сформульовані власні враження. Текст структуровано, послідовно і логічно викладено; завершено думку. Виявлення самостійних суджень; асоціативність мислення; обізнаність із фаховою термінологією. Охоплено усі компоненти вистави. Рецензія написана грамотно.

  Другий етап творчого конкурсу

  Співбесіда

  Співбесіда на виявлення знань у галузі історії театральної культури і обізнаності з драматургічними творами відбувається у межах шкільної програми.

  Завдання співбесіди – виявити:

  – знання з (в галузі) історії театру і обізнаність із сучасним театральним процесом;

  – уміння ясно формулювати думку;

  – логічність викладу;

  – сприйняття образної мови театру;

  – самостійність мислення та суджень;

  – чутливість до мистецьких вражень;

  – зацікавленість предметом;

  – широта загальної культури;

  – грамотність усної мови.

  1-99 (незадовільно) – відсутність самостійного та нездатність до образного мислення. Невміння логічно формулювати думки та викладати їх в усній формі. Відсутність необхідних знань в галузі театру. Погане володіння усним мовленням та слабка зацікавленість предметом. Вузький обшир загальної культури.

  100-139 (задовільно) – поверховий об’єм необхідних знань. Наявність самостійного, проте обмежене образне мислення. Структурований виклад думок в усній формі. Зацікавленість предметом.

  140-179 (добре) – здатність самостійно та асоціативно мислити. Значній об’єм необхідних знань, проте усна відповідь недостатньо структурована. Зацікавленість предметом.

  180-200 (відмінно) – Наявний необхідний об’єм знань, самостійність суджень, асоціативність мислення. Відповідь логічно вибудувана, завершена думка. Виявлено зацікавленість предметом. Загальна культура широка.

  КОЛО ПИТАНЬ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ

  І. Загальні питання

  1. Які Вам відомі види театру? Що в них спільного, які між ними відмінності?
  2. Драматургія як вид літератури. Як ви розумієте її особливості?
  3. Які жанри драматургії Ви знаєте?
  4.  Що ви знаєте про творчу діяльність  в театрі:
   -  режисера
   - актора
   - сценографа
   - композитора
  5. Що таке театральна критика? Як ви розумієте її завдання ?
  6. Ваша думка про останні з побачених Вами вистав (обов’язкове питання для кожного абітурієнта).
  7. Ваше найсильніше мистецьке враження.
  8. Назвіть провідних, на Ваш погляд, сучасних театральних акторів та режисерів України?
  9. Ваші улюблені актори театру і кіно? Що Ви цінуєте в їхній творчості?
  10. Хто Вам подобається з прозаїків, поетів,  композиторів, художників, кінорежисерів, музикантів (майстрів естради) і чому ?
  11. Театр Вашого міста, Ваші враження про переглянуті вистави?

  II. Історія театру

  1. Що Вам відомо про античний театр ?
  2. Театр українських корифеїв (брати Тобілевичі, М. Кропивницький, М. Заньковецька, їх внесок в українську театральну культуру.
  3. Що Вам відомо про режисерську діяльність Леся Курбаса?

  Що ви знаєте про драматургічну творчість:
  1. І. Котляревського
  2. І. Карпенка-Карого
  3. І. Франка
  4. Лесі Українки
  5. В. Винниченка
  6. М. Куліша
  7. У. Шекспіра
  8. Ж.-Б. Мольєра
  9. М. Гоголя
  10. А. Чехова
  11. Б. Брехта

  [НАВЕРХ]
  Освітньо-професійна програма «Організація театральної справи»

  [НАВЕРХ]

  Вступники, які вступають на навчання на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, або на основі здобутого ступеня (освітньо-професійного рівня) вищої освіти для навчання за освітнім ступенем бакалавр мають скласти два етапи творчих конкурсів.

  Вступник на зазначену освітньо-професійну програму повинен мати здібності до організаторської діяльності та розвинене логічне мислення. Вступник мусить також бути обізнаним у поточному театрально-видовищному процесі.

  СТРУКТУРА ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

  Перший етап творчого конкурсу

  Аналіз конкретних ситуацій (практично).

  Вступник повинен:

  – виконати вправи на логічне мислення;

  – розв’язати завдання з аналізу конкретних ситуацій.

  Аналіз конкретних ситуацій зазвичай пов’язаний з роботою театрально-концертних організацій, управлінням і організацією театральної справи.

  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

  Логіка та аналіз конкретних ситуацій пов’язаних з сучасним театральним процесом та діяльністю театрально-концертних організацій України.

  1-99 балів (незадовільно)повна відсутність уявлення про театральний процес як такий. Не здатність логічно і доказово викласти свої думки. Повна відсутність організаторських здібностей, що проявляється у відповіді на питання з аналізу конкретних ситуацій, не розвинене логічне мислення. Неправильні відповіді на завдання з логіки.

  100-139 балів (задовільно)не чіткі відповіді на питання, що пов’язані з сучасним станом театральної справи, діяльністю керівника театру, менеджера театрально-концертної галузі. Не конкретні відповіді з театральної логіки. Певна обмеженість мобільності мислення. Допущено ряд помилок у відповідях на завдання з логіки

  140-179 балів (добре) надані правильні відповіді на вправи з логіки, проте нечітке їх формулювання. Загальна обізнаність та цілеспрямованість вступника, орієнтація на творчі пошуки. Вміння орієнтуватися в конкретній ситуації, проте не завжди чіткі висновки, недостатня аргументованість варіантів вирішення ситуації.

  180-200 балів (відмінно)впевнені відповіді на поставлені запитання. Вміння розв’язувати логічні завдання. Безпомилковий аналіз конкретних ситуацій, пов’язаних з сучасним театральним процесом. Вступник має перспективи професійної, управлінської діяльності.

  Другий етап творчого конкурсу

  Спеціальність (теоретично)

  Вступник повинен пройти співбесіду на виявлення обізнаності з загальних питань загального культурного рівня, суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.

  Співбесіда передбачає виявлення обізнаності з питань розвитку економіки та менеджменту організацій виконавського мистецтва.

  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

  Виявлення вступником загальних знань про основні тенденції в сучасному театральному процесі, уявлення про історичні етапи розвитку театру. Виявлення загального культурного рівня вступника, вміння орієнтуватися в проблемах сучасної економіки та управління в галузі культури і мистецтва.

  1-99 балів (незадовільно) відсутність елементарних знань з питань театрального мистецтва, не вміння сформулювати свою думку, збіднена мова. Повністю відсутнє уявлення, що до стану та проблем сучасної економіки та управління в державі та в театральній справі.

  100-139 балів (задовільно)приблизне уявлення про театр, загальну картина сучасної театральної справи. Відсутність аналітичного інструментарію при розгляді питання, що подані в переліку. Лише загальна уява про основні процеси розвитку театрального мистецтва.

  140-179 балів (добре)загальна обізнаність в питаннях з історії мистецтв та в проблемах сучасної економіки і управління, проте допущено дві помилки. Не досить чітке уявлення про місце в системі театральної справи професії менеджера.

  180-200 балів (відмінно) безпомилкові відповіді та вміння орієнтуватися в проблемах сучасної економіки та менеджменту, актуальних проблемах розвитку театру та концертних організацій, як у нашій країні так і за її межами. Високий загальний культурний рівень вступника та професійна обдарованість до управлінської діяльності в виконавському мистецтві.

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Актуальні культурно-мистецькі проблеми. Організаційний аспект: Збірник наукових праць. – К., 2001
  2. Актуальні проблеми мистецького менеджменту. Збірник наукових праць. – К.,2013
  3. Актуальні проблеми організації театральної справи. – Тематичний збірник наукових праць. - К., 1994.
  4. Безгин И.Д. Организационные проблемы театра. - К., 1993.
  5. Безгін І.Д. Мистецтво і ринок. – К., 2005
  6. Безгін О.І. Система управління театральною справою: Історія організаційних форм (20-30-ті рр. ХХ чт.). – К., 2003
  7. Бобошко Ю. Режисер Лесь Курбас. - К., 1987.
  8. Захаревич М. В. Національний академічний драматичний театр імені І. Франко. – К., 2016.
  9. Історія українського театру у трьох томах. – К., 2009.
  10. Історія української культури. – К., 2011.
  11. Коломієць Р. Франківці. – К., 1995
  12. Корифеї українського театру: Збірник - К., 1982.
  13. Курбас Л. “Березіль”. – К., 1991
  14. Ленглі С. Театральний менеджмент і продюсерство. Американський досвід / Переклад з англ. мови під ред. І.Д. Безгіна. – К., 2000
  15. Матеріальна підтримка культурних проектів: світовий досвід та можливості застосування в Україні – К.,2010
  16. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття. – К., 2006
  17. Рейсс, Алвін Г. Кеш ін! Як залучати кошти для мистецтва та просування його в суспільстві. – К.2010.
  18. Русский драматический театр. – М., 1987.
  19. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве.
  20. Театральний менеджмент - 25. -К., 1996.
  21. ЗУ Про культуру. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
  22. Теляковский В.О. Воспоминания. - Л.-М., 1965.
  23. Фіалко В. О. Театр України ІІ пол. ХХ століття. К. – 2016.
  24. Юра Г. “Життя і сцена”. – К., 1965

  П’єси:

  1. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.
  2. Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Ведмідь.
  3. Гоголь М. Ревізор.
  4. Грибоєдов О. Горе з розуму.
  5. Карпенко-Карий І. Суєта. Хазяїн. Сава Чалий.
  6. Котляревський І. Наталка Полтавка.
  7. Кропивницький М. Дай серцю волю, заведе в неволю. Глитай, або ж Павук.
  8. Кочерга. Майстри часу. Ярослав Мудрий.
  9. Куліш М. Патетична соната. Народний Малахій. Мина Мазайло.
  10. Мольєр Ж.. Тартюф.
  11. Островський О. Гроза. Безприданниця.
  12. Пушкін О. Борис Годунов. Маленькі трагедії.
  13. Старицький М. Не судилось.
  14. Толстой Л. Живий труп.
  15. Українка Леся. Лісова пісня. Камінний господар.
  16. Франко І. Украдене щастя.
  17. Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.
  18. Шевченко Т. Назар Стодоля.
  19. Шоу Б. Пігмаліон.
  20. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.
  21. Шекспір В. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло.

  [НАВЕРХ]


     УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
  У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ  МІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
  "МИР УКРАЇНІ!
  МИР СВІТУ!"
  /
  «PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

   ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


   © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
   Розробка сайту bo-co