КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


Положення про студентське самоврядування

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

26 листопада  2014 року  Протокол № 10

Наказом по Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

від 8 грудня  2014 року  № 195-Д


Проректор з науково-педагогічної роботи

П.І. КРАВЧУК

25 листопада  2014 року


Ректор

О.І. БЕЗГІН

08 грудня  2014 рокуПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Київського національного університету театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого

СХВАЛЕНО

загальними зборами студентів

Київського національного університету

театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого

23 жовтня  2014 року (Протокол №  2 )

Київ – 2014

1  Загальні положення

1.1          Положення про студентське самоврядування Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує порядок створення, функціонування і діяльності студентського самоврядування Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (далі – Студентське самоврядування).

1.2          Студентське самоврядування - це добровільна, неприбуткова організація студентів Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені  І.К. Карпенка-Карого (далі - Університет), яке створюється для ефективного виконання передбачених чинним законодавством завдань, що стоять перед ним.

1.3          Студентське самоврядування є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи брати участь в управлінні Університетом, вирішувати питання, пов’язані з їх навчанням і побутом, захистом їх прав та інтересів.

1.4          Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Університетом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи Студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого голосування студентів.

1.5            У Студентському самоврядуванні беруть участь студенти Університету, денної форми навчання і кожен з них має право обирати й бути обраним до його органів.

1.6         Органи Студентського самоврядування створюються за ініціативою Студентів на добровільних виборних засадах (загальних зборах навчальних груп, студентського гуртожитку чи конференціях факультету, інституту, Університету) та є невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету.

1.7          У своїй діяльності органи Студентського самоврядування керуються Конституцією і чинним законодавством України, нормативними актами органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться Університет та головного органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, як органу управління вищою освітою, Статутом Університету і цим Положенням.

1.8          Повноваження виконавчих та представницьких органів Студентського самоврядування Університету визначається цим Положенням та ухвалюється вищим органом студентського самоврядування - конференцією студентів Університету (далі - Конференція).

1.9          Органи Студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

1.10      Органи студентського самоврядування є незалежними від втручання і впливу політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

1.11      Органи студентського самоврядування діють на принципах добровільності, відкритості, колегіальності, виборності та звітності.

1.12      Керівництво Університету зобов’язано створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку Студентського самоврядування.

1.13      Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” представники Студентського самоврядування беруть участь у роботі колегіальних і робочих органів.

1.14      Рішення органів Студентського самоврядування мають дорадчий характер.

1.15      Основними напрямами діяльності органів Студентського самоврядування є:

-            створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, соціальної активності, відповідальності за результат своєї праці;

-            формування у студентів гордості за Університет, національної свідомості  і тощо;

-            пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню Студентами правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, паління та інше;

-            виховання у Студентів духовності та культури;

-            удосконалення навчального процесу, підвищення його якості;

-            забезпечення виконання Студентами своїх обов’язків - як студентів  і громадян;

-            забезпечення і захист прав та інтересів Студентів;

-            сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів;

-            сприяння працевлаштуванню випускників;

-            організація і здійснення співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів, молодіжними організаціями як в Україні, так і за її межами.

1.16      Головними завданнями органів Студентського самоврядування є:

-           захист законних прав та інтересів Студентів;

-           сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків;

-           залучення Студентів до безпосередньої участі у реалізації державної молодіжної політики;

-           представництво позицій своїх членів перед органами державної влади  та органами місцевого самоврядування, керівництвом університету, громадськими та політичними структурами, що мають вплив на прийняття рішень, котрі безпосередньо стосуються студентської молоді, зокрема, у Всеукраїнській студентській раді при Міністерстві освіти і науки України і в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти;

-           проведення незалежних соціологічних опитування з питань, значущих для студентської молоді;

-           участь у роботі колегіальних (вчена рада) і робочих (ректорат, стипендіальна комісія) органів Університету;

-           сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів;

-        сприяння організації належного побуту, відпочинку і дозвілля Студентів у студентському гуртожитку та дотримання ними правил внутрішнього порядку як Університету, так і студентського гуртожитку разом з деканами, проректором  з науково-педагогічної роботи, господарською службою, завідувачем студентського гуртожитку;

-           участь у роботі з організації змагань на зразкові кімнати і поверхи студентського гуртожитку;

-     координація діяльності комітетів Студентського самоврядування, студентського профкому і деканатами факультету театрального мистецтва та Інституту екранних мистецтв;

-           сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

-           співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

-           сприяння працевлаштуванню випускників Університету та залученню Студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

-           участь у вирішенні питань міжнародного обміну Студентами;

-           проведення вечорів відпочинку, конкурсів, посвяти у Студенти, випускних вечорів тощо;

-           виконувати інші функції в межах своєї компетенції.

2   Організаційна побудова студентського самоврядування

2.1      Структура Студентського самоврядування:

Первинна структурна одиниця Студентського самоврядування створюється на рівні навчальної групи (староста групи).

Керівним органом Студентського самоврядування Університету є Студентська рада (скорочено - Студрада), до якої входять керівники виконавчих органів Студентського самоврядування, якими є його комітети, створені відповідно до напряму їх роботи як на факультеті театрального мистецтва (далі - Факультет),  так і в Інституті екранних мистецтв (далі - Інститут) (50х50 відсотків). 

Комітети Студентського самоврядування:

 

Факультет

Інститут

Комітет навчальної та виховної роботи

Комітет навчальної та виховної роботи

Комітет з побуту та фінансів

Комітет з побуту та фінансів

Комітет інформації

Комітет інформації

Комітет внутрішніх відносин

Комітет внутрішніх відносин

Комітет культурно-масової роботи

Комітет культурно-масової роботи

Комітет зовнішніх відносин

Комітет зовнішніх відносин

Комітет забезпечення

Комітет забезпечення

Комітет соціально-правовий

Комітет соціально-правовий

Контрольно-ревізійна комісія

Склад Студради:

Голова Студради

заступник голови Студради від студентського гуртожитку

Факультет

Інститут

заступник голови Студради

заступник голови Студради

голова комітету

навчальної та виховної роботи

голова комітету

навчальної та виховної роботи

голова комітету з побуту та фінансів

голова комітету з побуту та фінансів

голова комітету інформації

голова комітету інформації

голова комітету внутрішніх відносин

голова комітету внутрішніх відносин

голова комітету культурно-масової роботи

голова комітету культурно-масової роботи

голова комітету зовнішніх відносин

голова комітету зовнішніх відносин

голова комітету театрального забезпечення

голова комітету театрального забезпечення

голова комітету соціально-правовий

голова комітету соціально-правовий

голова контрольно-ревізійної комісії

секретар Студради.

2.2      Вищим органом Студентського самоврядування є Конференція.

На Конференції представляються Студенти всіх навчальних груп Університету, кількість яких визначається пропорційно від контингенту студентів денної форми навчання. До складу Конференції обов’язково входять за посадами всі члени Студради, члени комітетів Студентського самоврядування і старости начальних груп, керівник первинної профспілкової організації Студентів.

На Конференцію, за потреби, запрошується керівний персонал Університету.

Квота представників від навчальних груп на Конференцію визначається Студрадою, доводиться до навчальних груп, де згідно із квотами проводиться голосування.

Конференція студентів Університету:

-           ухвалює Положення про Студентське самоврядування;

-           обирає голову Студради та її представників шляхом таємного голосування;

-           обирає виконавчі органи Студентського самоврядування (комітети)   та заслуховує їх звіти;

-           визначає структуру, порядок обрання виконавчих органів Студентського самоврядування, їх діяльність і повноваження;

-           розглядає найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями органів Студентського самоврядування;

-           не рідше одного разу на рік заслуховує звіти представницьких, виконавчих  і контрольно-ревізійних органів Студентського самоврядування і дає їм відповідну оцінку;

-           затверджує процедуру використання майна та коштів органів Студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

-           затверджує річний кошторис витрат органів Студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

-           обирає контрольно-ревізійну комісію для здійснення поточного контролю  за станом використання майна та виконання бюджету органів Студентського самоврядування;

-           вирішує питання, що належать до її компетенції, з метою забезпечення виконання Студентами своїх обов’язків та захисту їх прав.

Конференція студентів Університету скликається не рідше одного разу   на рік.

2.3          Вищим органом студентського самоврядування Факультету (Інституту)  є загальні збори Студентів Факультету (Інституту).

На загальні збори Студентів Факультету (Інституту), за потреби, запрошується керівний персонал Факультету (Інституту), Університету.

Загальні збори Студентів Факультету (Інституту):

-           обирають представників до Студради;

-           визначають структуру, порядок обрання виконавчих органів Студентського самоврядування Факультету (Інституту), їх діяльність і повноваження;

-           обирають виконавчі органи Студентського самоврядування (комітети)                            Факультету (Інституту) та заслуховують їх звіти;

-           вирішує питання, що належать до їхньої компетенції, з метою забезпечення виконання Студентами своїх обов’язків та захисту їх прав.

Голови комітетів та їх заступники обираються прямим відкритим голосуванням представників відповідного комітету.

Загальні збори Студентів Факультету (Інституту) скликається не рідше одного разу на рік.

2.4          Представницькі та виконавчі органи Студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів Студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування Студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків Студентів.

Голова Студради та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

Студенти першого року навчання не можуть бути обрані на посади голови Студради та його заступників.

З припиненням студентом навчання в Університеті припиняється і його участь в органі Студентського самоврядування.

2.5          Голова Студради в межах своєї компетенції:

-           призначає двох своїх заступників та секретаря Студради:

-           дотримується чинного законодавства;

-           виконує рішення Конференції і Студради Університету;

-           щорічно звітує про результати діяльності Студради на Конференції;

-           здійснює організаційне керівництво органами Студентського самоврядування;

-           розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

-           головує на засіданнях Студради і Конференції;

-           здійснює представницькі функції та підписує від імені Студради всі види угод та інші документи;

-           може делегувати свої повноваження своїм заступникам;

-           може делегувати окремі повноваження іншим членам Студради;

-           бере участь у роботі інших колегіальних, робочих і дорадчих органів та комісій Університету;

-           здійснює організацію проведення Конференції;

-           ініціює проведення позачергових Конференцій;

-           має право отримувати необхідну інформацію в усному і письмовому вигляді від керівництва Університету та органів Студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

-           дає доручення всім без винятку членам Студентського самоврядування, які є обов’язковими для виконання.

Заступник голови Студради від студентського гуртожитку обирається таємним голосуванням студентами, які проживають у студентському гуртожитку.

У разі невиконання доручень Голови Студради членами Студентського самоврядування без поважних причин до них може бути застосовано попередження за систематичне невиконання покладених обов’язків та доручень (два попередження  і більше), зборами Студради приймається рішення щодо припинення повноважень цього члена органу Студентського самоврядування.

2.6          Заступник Голови Студради:

-           здійснює повноваження голови Студради за його відсутності;

-           здійснює інші повноваження за дорученням голови Студради;

-           допомагає голові Студради у його повсякденній роботі.

2.7          Секретар Студради:

-            веде протоколи засідань Студради і Конференцій;

-            веде облік виконання рішень Студради і Конференцій;

-            несе відповідальність за упорядкування та належне зберігання документації Студентського самоврядування;

-            передає до архіву Університету документи завершеного діловодства.


2.8          Засідання Студради проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше половини від числа обраних до її складу членів.

Рішення приймаються більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

2.9          Засідання Студради веде Голова Студради або, за його дорученням  чи відсутності, - один із його заступників.

Хід засідання Студради заноситься до протоколу, який підписує голова засідання та секретар Студради.

2.10      Органи Студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні загальним зборам Факультету (Інституту) або Конференції.

2.11      Рішення органів Студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома керівництва Університету.

2.12      Між органами Студентського самоврядування та керівництвом Університету укладається угода про співробітництво.

2.13      За погодженням з органом Студентського самоврядування в Університеті приймається рішення про:

-           відрахування осіб, які навчаються в Університеті, та їх поновлення   на навчання;

-           переведення осіб, які навчаються в Університеті за договором за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

-           переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за договором за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб; 

-           призначення заступника декана Факультету (Інституту), заступника директора Інституту, проректорів;

-           поселення осіб, які навчаються в Університеті до студентського гуртожитку  і виселення їх із нього;

-           затвердження Правил внутрішнього розпорядку Університету в частині,  що стосується осіб, які навчаються;

-           затвердження рішень щодо Студентів, які проживають у студентському гуртожитку.
2.14     Комітет навчальної та виховної роботи: 

-           бере участь у модернізації навчального процесу (навчальний план, рейтингова система);

-           бере участь у створенні бази електронних конспектів та методичних матеріалів;

-           бере участь в анкетуванні студентів;

-           бере участь у створення програми рейтингу кафедр і науково-педагогічних працівників;

-           бере участь у розподілі іменних стипендій і премій;

-           співпрацює з проректором з науково-педагогічної роботи, навчальним відділом, деканатами, кафедрами та іншими структурними підрозділами університету;

-           здійснює контроль за відвідуванням занять Студентами та їх успішністю;

-           здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.

2.15     Комітет з побуту і фінансів:

-           вивчає побут та умови проживання Студентів у студентському гуртожитку;

-           сприяє, при необхідності, заміні старих меблів та обладнання в студентському гуртожитку;

-           опікується фінансовою основою Студентського самоврядування;

-           здійснює інші повноваження, доручені йому Студрадою, в межах своєї компетенції.

2.16     Комітет інформації:
-           висвітлює в газеті, інформаційному листку, Інтернеті, інше, життя Університету, Студентського самоврядування, інших учасників навчального процесу;

-           здійснює інші повноваження, доручені йому Студрадою, в межах своєї компетенції.

2.17       Комітет внутрішніх відносин:

-      створення умов для творчої діяльності студентів;

-      допомога в реалізації проектів студентів університету;

-      об'єднання та співпраця двох факультетів;

-      пошук шляхів для спільної роботи всіх спеціалізацій.

2.18       Комітет культурно-масової роботи:

-      Відповідати за проведення культурно-масових заходів на рівні КНУТКіТ імені І.К.Карпенка-Карого.

-      Залучати студентів до активної участі в усіх заходах даного профілю.

-      Розробляти і впроваджувати інноваційні форми організації культурно-дозвільної діяльності;

-      Проводити заходи щодо вдосконалення етичної та естетичної культури, заходи інтелектуально-пізнавального характеру, патріотичної та громадянської спрямованості;

-      Організовувати і проводити культурно-масові заходи в університеті, залучати студентів до активної участі в даних заходах;

-      Залучати студентів університету до роботи в гуртках, клубах за інтересами, творчих колективах;

-      приймати участь в культурно-масових заходах, що проводяться в університеті, місті, країні;

-      виявляти творчий потенціал студентів, долучати їх до культурного життя факультету (інституту) та університету;

-      вносити пропозиції до Студентської Ради університету про вдосконалення інформування студентів про громадське життя факультету (інституту) та університету, форм культурно-дозвільної діяльності;

-      організовувати знайомство студентів з культурною інфраструктурою університету, міста, країни;

-      організувати гідне представлення університету на університетських культурно-масових заходах;

-      надавати на вимогу голови Студентської Ради звіт про виконану роботу, але не рідше двох разів на рік;

-      відповідальний за роботу комітету вносить пропозиції в Студентську Раду університету щодо заохочення студентів, про винесення стягнень, а також пропозиції щодо формування майбутнього складу культурно-масового комітету Студентської Ради університету та підпорядковується безпосередньо голові Студентської Ради.

-      організація внутрішніх спортивних університетських змагань;

-      організація спортивного дозвілля студентів.

2.19  Комітет зовнішніх відносин:

-     налагоджує і підтримує зв'язки з іншими ВНЗ І-ІV рівня акредитації;
-     співпрацює з обласним та міськими управліннями з питань сім’ї та молоді, освіти та культури;
-     інформує про конференції, спортивні змагання, культурні заходи та організовує участь в них студентів КНУТКіТ;
-     допомагає членам Студентської РАДИу у розширенні необхідних зв'язків;
-     організовує семінари, тренінги, зустрічі з відомими людьми;
-     організовує конференції, круглі столи та інші заходи в університеті.
2.20 Комітет забезпечення:
-     сприяє забезпеченню навчального театру театрального факультету реквізитом, костюмами, бутафорією, постінженерією, декораціями;
-     сприяє забезпеченню, збереженню та ремонту в експлуатаційному стані вже наявних у навчальному театрі реквізитів, бутафорій, постінженерій, декорацій, костюмів;
-     сприяє забезпеченню необхідними матеріалами навчального театру.
-     сприяє забезпеченню технікою, матеріалами та павільйонами для зйомок;
-     сприяє пошуку спонсорів;
-     сприяє укладанню угод для отримання знижки на оренду техніки, павільйонів.
2.21 Комітет соціально-правовий
-     соціальний захист студентів;
-     гарантування прав студентів;
-     надавати правову допомогу студентам;
-     перевіряти на відповідальність чинному законодавству видані локальні правові акти студентської ради;
-     представляти інтереси студентської ради в установах, організаціях незалежно від форм власності.
Ректор Університету має всебічно сприяти створенню належних умов для роботи органів Студентського самоврядування відповідно до чинного законодавства України. 

3  Права та обов’язки органів студентського самоврядування

3.1           Органи Студентського самоврядування мають право:

-           брати участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому чинним законодавством України, зокрема,  Законом “Про вищу освіту” та Статутом Університету;

-           брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідницької роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

-           проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

-           брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

-           захищати права та інтереси Студентів;

-           делегувати своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів, до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України;

-           приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

-           брати участь у вирішенні питань забезпечення Студентів належними побутовими умовами проживання у студентському гуртожитку та організації харчування Студентів;

-           розпоряджатись коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів Студентського самоврядування;

-           вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

-           вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку Студентів;

-           оголошувати акції протесту;

-           звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями та отримувати від керівництва Університету консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

-           вести конструктивний діалог з керівництвом Університету щодо дій деканів, завідувачів кафедр, керівників структурних підрозділів, науково-педагогічних та інших працівників та органів Студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів; подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України “Про звернення громадян” і вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством України;

-           розробити та затвердити на Конференції бланк органу Студентського самоврядування, який не являється бланком суворої звітності, а використовується для оформлення вихідної кореспонденції Студради виключно в межах Університету. Виключне право підпису на бланку Студради має її Голова, або особа, яка на період відсутності Голови Студради його заміщає.

3.2           Органи студентського самоврядування зобов’язані:

-           забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню ними своїх обов’язків;

-           порушувати проблеми Студентів перед керівництвом Університету;

-           звітувати на Конференції про свою діяльність;

-           делегувати своїх представників до Вченої ради та ректорату Університету;

-           сприяти розвитку та вдосконаленню Студентського самоврядування;

-           координувати свою діяльність в Університеті з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

-           узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до цього Положення.

4   Права та обов’язки керівництва Університету

щодо взаємодії з органами Студентського самоврядування

4.1          Керівництво Університету має право:

-           отримувати інформацію щодо діяльності органів Студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

-           скликати позачергові загальні збори чи Конференцію Студентів у випадках недотримання органами Студентського самоврядування Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку Університету, цього Положення.

4.2          Керівництво Університету зобов’язано:

-         створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів Студентського самоврядування.

-         інформувати органи Студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності Студентів;

-         надавати, за можливості, інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку Студентського самоврядування  в Університеті.

4.3          Ректор Університету, директор Інституту, декани Факультету і Інституту, своїми розпорядженнями надають органам Студентського самоврядування, Факультету (Інституту) у безоплатне користування приміщення з телефонним зв’язком (у межах міста), доступом до університетської мережі та мережі Інтернет, а також необхідне майно, оргтехніку та витратні матеріали до неї, необхідну нормативну документацію, відводить місця для встановлення інформаційних стендів, про що укладається відповідна угода.

4.4          Адміністрація Університету на всіх рівнях всебічно сприяє роботі органів Студентського самоврядування.

4.5          Адміністрація Університету надає органам Студентського самоврядування приміщення та необхідні технічні засоби для проведення заходів, пов’язаних з їх діяльністю.

4.6          Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність органів Студентського самоврядування.

5   Фінансова основа органів Студентського самоврядування

5.1          Фінансовою основою Студентського самоврядування для виконання взятих на себе завдань і повноважень є:

-           кошти, визначені Вченою радою Університету відповідно до  Закону України “Про вищу освіту” в розмірі не менше як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності (спеціальний фонд державного бюджету Університету), при їх наявності;

-           членські внески Студентів, розмір яких встановлюється Конференцією - вищим органом Студентського самоврядування.

Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом в поточному році;

-           спонсорські кошти.

5.2          Кошти органів Студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

5.3          Органи Студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

6   Міжнародна діяльність органів Студентського самоврядування

6.1          Органи Студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

6.2          Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбутися за погодженням з керівництвом Університету.

6.3          Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу Університету та держави.

7   Порядок внесення змін до Положення

7.1          Зміни та доповнення до Положення вносяться за поданням голови Студради до Конференції Студентського самоврядування.

7.2          Зміни та доповнення до Положення затверджуються і погоджуються  у тому ж порядку, що і саме Положення.

7.3          Це Положення запроваджується в дію з моменту його затвердження ректором Університету.


Голова студентської ради                                                             О.І. Степашко

Київського національного університету

театру, кіно і телебачення
 УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИМІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
"МИР УКРАЇНІ!
МИР СВІТУ!"
/
«PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

    ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


    © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
    Розробка сайту bo-co