КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


Порядок розгляду скарг
ЗАТВЕРДЖЕНО
тендерним комітетом
від 26.01.10, протокол № 2
Голова тендерного комітету
Київського національного університет театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
______________________П.І.Кравчук
М.П

 

.

 


 


ПОРЯДОК
розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг тендерним комітетом Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (далі – Замовник), поданих учасниками Замовнику до моменту укладення договору про закупівлю.

Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (зі змінами та доповненнями) (далі - Положення).

2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі - учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення Замовником процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність Замовника.

У разі коли на день отримання Замовником скарги укладено договір про закупівлю, Замовник не має права приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, листом у п'ятиденний строк з моменту отримання скарги. Днем отримання скарги є дата її реєстрації Замовником.

Договір про закупівлю, укладений в період зупинення процедури закупівлі у зв'язку з поданням скарги, визнається недійсним відповідно до закону.

3. Об'єктом оскарження не може бути:
- зроблений замовником вибір процедури закупівлі;
- рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

4. Замовник не розглядає скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення Замовником порушення процедури закупівлі.

У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність Замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.

5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:
а)учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;
б)учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.

Скарга повинна бути подана особисто або поштою.

6. Скарга (або додатки до неї) повинна містити найменування, місцезнаходження та телефони Учасника; відомості про процедуру закупівлі (вид процедури, предмет закупівлі);викладення змісту підстав, у зв'язку з якими подається скарга; посилання на порушення Замовником вимог законодавства у сфері державних закупівель або неправомірні рішення, дії чи бездіяльність замовника, фактичні обставини, що можуть це підтверджувати. До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення Замовником вимог законодавства у сфері державних закупівель або неправомірність рішень, дій чи бездіяльності Замовника, а також документ, що підтверджує подання Учасником тендерної (цінової) пропозиції.

7. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.

8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення Замовник зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство України (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття Замовником рішення про зупинення процедури закупівлі.

Після закінчення зазначеного строку Замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

Рішення Замовника про зупинення процедури закупівлі оформляється протоколом.

9. Замовник не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повинен повідомити Учасника, який подав скаргу, Учасника - переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь.

Замовник передає повідомлення факсимільним зв'язком з подальшим його направленням поштовим зв'язком.

10. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:
а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;
б) зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку;
в) об'єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;
г) у разі відкликання скарги учасником.

11. У разі залишення скарги без розгляду Замовник повідомляє про це учасника, який подав скаргу, в десятиденний строк у формі листа.

Рішення Замовника про залишення скарги без розгляду оформляється протоколом.

12. Під час розгляду скарги Замовник має право вимагати від учасника, який подав скаргу, та інших учасників процедури закупівлі інформацію, у тому числі документи, які необхідні для її розгляду, та встановлювати строк надання такої інформації.

13. Замовник приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

у разі коли скаргу не задоволено - причини прийняття такого рішення;

у разі коли скаргу задоволено повністю або частково - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, зокрема зобов'язання Замовника прийняти рішення та/або вчинити дії, необхідні для усунення порушень, виявлених при проведенні відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходів, необхідних для врегулювання спірного питання.

14. Замовник приймає рішення на підставі скарги та в межах інформації, зазначеної в скарзі, а також в додатково витребуваній інформації.

15. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану до Замовника.

16. Замовник надсилає примірник рішення про розгляд скарги уповноваженому органу у сфері державних закупівель протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

17. Примірник рішення за результатами розгляду скарги Замовник протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, учаснику - переможцю процедури закупівлі та Державному казначейству України (обслуговуючому банку).

 УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИМІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
"МИР УКРАЇНІ!
МИР СВІТУ!"
/
«PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

    ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


    © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
    Розробка сайту bo-co