КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


Науковий вісник


НАУКОВИЙ ВІСНИК

Київського національного університету
театру, кіно і телебачення
імені І.К. Карпенка-Карого

Засновник:
Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І.К. Карпенка-Карого

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11161-41Р,
видане Міністерством юстиції України 14.04.2006

Зареєстровано:
Вищою атестаційною комісією України
як фахове видання у галузі мистецтвознавства
(постанова Президії ВАК України
від 02.07.2008 р. № 1-05/6)

Збірник наукових праць
"Науковий вісник "КНУТКТ імені І.К. Карпенка-Карого
зареєстровано в міжнародних наукометричних системах: 
Google Scholar; Scientific Indexing Services;
Scientific Journals Impact Factor;
Bielefeld Academic Search Engine (BASE); CrossReff

«Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 26.11.2020 року № 1471 за спеціальностями: 026 «Сценічне мистецтво», 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 034 «Культурологія», 025 «Музичне мистецтво».

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова редакційної колегії: Сакун Айта, доктор філософських наук, доцент.

Члени редакційної колегії:

 • Алфьорова Зоя, доктор мистецтвознавства, професор
 • Ангелова Ангеліна, доктор філософських наук, доцент
 • Безгін Олексій, заслужений діяч мистецтв України, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософії в галузі мистецтвознавства, професор
 • Братерська-Дронь Марина, заслужений працівник культури України, академік УАН, доктор філософських наук, професор
 • Владимирова Наталія, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор
 • Виткалов Сергій, доктор культурології, професор
 • Гуменюк Тетяна, доктор філософських наук, професор.
 • Копаня Каміль, PhD, професор (Польща)
 • Кравчук Петро, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор
 • Миленька Галина, доктор мистецтвознавства, професор
 • Мусієнко Оксана, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор
 • Небесьо Богдан, PhD, професор (Канада)

 

 • Нікчевіч Саня, доктор мистецтвознавства, професор (Хорватія)
 • Оніщенко Олена, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор
 • Осадча Світлана, доктор мистецтвознавства, професор
 • Ржевська Майя, доктор мистецтвознавства, професор
 • Росляк Роман, кандидат мистецтвознавства, доцент
 • Самойленко Олександра, доктор мистецтвознавства, професор.
 • Скуратівський Вадим, заслужений діяч мистецтв України, академік Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор
 • Станіславська Катерина, доктор мистецтвознавства, професор.
 • Фіалко Валерій, заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, доцент
 • Хетагурі Леван, доктор мистецтвознавства, професор (Грузія).
 • Чеботаренко Ольга, кандидат мистецтвознавства, доцент
 • Шайгозова Жанерке, кандидат педагогічних наук, професор (Казахстан).
 • Шмідт Віола, PhD, професор (Німеччина)
 • Штепенко Олександра, доктор філологічних наук, доцент
 • Ян Ірина, доктор мистецтвознавства, доцент

З електронною версією «Наукового вісника Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого» можна ознайомитись на сайті "Науковий вісник", або на порталі наукової періодики України http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Редакційна колегія «Наукового вісника» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого запрошує Вас до активної співпраці!

Статті, що подаються до збірника «Науковий вісник» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, мають відповідати тематичним і фаховим спрямуванням закладу та вимогам до фахових наукових видань.

Приймаються матеріали, котрі ніде не друкувалися і не подавалися авторами до інших видань. Всі статті обов’язково подаються на рецензування (внутрішнє і зовнішнє) доктором чи кандидатом наук на відповідність темі й науковій новизні.


Згідно з вимогами МОН України (наказ МОН №32 від 15.01.2018 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України») технічне оформлення статті має містити:

 • авторський індекс ORCID;
 • на початку статті прізвище, ім’я, по батькові автора з указанням його вченого ступеня та назви закладу, де працює автор (двома мовами: українською та англійською), а також телефон та e-mail;
 • анотації українською та англійською мовами (до 1800 знаків), які містять ключові слова – 5-7 зазначень. Переклад через комп’ютерні перекладачі неприпустимий ;
 • наприкінці бібліографію та примітки (якщо такі є в тексті).


Структура
основного тексту статті повинна містити такі елементи:

 • постановка проблеми та її актуальність;
 • мета статті. Визначення мети й завдань статті мають узагальнювати дані, спрямовані на формулювання концепції, чи гіпотез, чи певної моделі, розроблення та виділення методів, а також умов проведення дослідження;
 • аналіз останніх досліджень та публікацій (останні дослідження та публікації, на які посилається автор, виокремлення невирішених раніше питань або частин загальної проблеми, що її висвітлює означена стаття – близько 1/3 сторінки за обсягом);
 • виклад основного матеріалу статті з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретичний аналіз має містити стисле узагальнення
 • даних, отриманих авторами, які вивчали це питання, з виділенням напрямків, тенденцій, підходів до пізнання проблеми. Опис емпіричних результатів має містити конкретні дані, котрі підтверджують їх статистичну достовірність;
 • висновки про дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів відповідно до поставлених у праці завдань. Висновки не мають містити даних, яких немає у змісті статті.

Посилання вносять у текст за зразком АПА-стиль, що передбачає використання (у круглих дужках) посилань у тексті праці щоразу, коли цитується джерело, будь-то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата (див. АПА-стиль на сайті КНУТКТ nv.Knutkt.edu.ua). Купюри в цитатах (навмисне пропущена автором частина цитованого тексту) позначаються трьома крапками, взятими в кутові дужки – . При цитуванні архівних джерел як виняток допускається зазначення в ручному режимі наприкінці цитати в квадратних дужках (фонд, опис, сторінка, аркуш тощо). Бібліографія наприкінці статті подається в алфавітному порядку із зазначенням прізвища автора, року видання, назви твору, міста, видавництва чи періодичного видання та повної кількості сторінок. Бібліографія дублюється латиницею, при цьому до назви твору латиницею додається в квадратних дужках назва твору англійською.

На розгляд Редакційної колегії приймаються статті в одному примірнику, обсяг яких не повинен перевищувати 15 сторінок. Рукопис набирається без переносів у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифтом Time New Roman, кеглем 14, з міжрядковим інтервалом 1,5 і однократними пробілами між словами. Сторінки формату А-4 з нумерацією сторінок внизу. Абзацні відступи мають форматуватися в тексті автоматично. Використання табуляції не допускається.

За зміст статті, достовірність фактів, точність цитат, дат тощо відповідає автор/автори. Він же надає авторську довідку трьома мовами (українська, англійська, російська), що містить прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене або почесне звання, місце роботи й посаду, номери телефонів і електронну пошту.


Процес рецензування

Усі статті, подані до «Наукового Вісника» проходять перевірку на плагіат у спеціалізованій програмі Unichek.

Рукописи, подані до опублікування аспірантами та здобувачами, підлягають процедурі попереднього рецензування, яка включає рецензування внутрішнє – членами Редакційної колегії та зовнішнє – незалежними експертами. Це відбувається відповідно до процедури подвійного анонімного («сліпого») рецензування (double-blind peer-rewiew) і ґрунтується на принципі об’єктивності та за вищими міжнародними академічними стандартами якості.

Редакція зберігає за собою право редагування та відхилення матеріалів статей, які оформлені з порушенням  вимог видання.

З рукописом ознайомлюється провідний редактор видання. Потім статтю розглядає відповідний фахівець з членів Редакційної колегії. Рецензенти (як члени Редакційної ради, так і зовнішні) повинні бути відомими спеціалістами в сфері, до якої звертається Автор поданого рукопису та мати публікації в даній галузі досліджень (бажано за останні 5 років).

Рецензент може:

 • рекомендувати статтю до друку / для розміщення на сайті видання;
 • рекомендувати статтю до друку / для розміщення на сайті видання після її перегляду автором з урахуванням висловлених рецензентом зауважень та побажань;
 • рекомендувати статтю для додаткового рецензування іншим спеціалістом;
 • не рекомендувати статтю до друку / для розміщення на сайті видання – вказуючи Авторові (Авторам) причини такого рішення.


Аспекти, що їх має висвітлити експертна оцінка наукових матеріалів:

 • актуальність наукової проблеми, до якої звертається автор;
 • методологічний рівень статті;
 • наукове, теоретичне та прикладне (за наявності) значення виконаних досліджень;
 • коректність доданих викладок, графіків, рисунків;
 • відповідність висновків автора з наявними науковими концепціями;
 • дотримання авторами вимог наукової етики, коректності посилань на літературні джерела.

Рецензенти повинні вказати на дотримання стилю, логіки та доступності наукових викладок, дати висновок щодо достовірності та обґрунтованості висновків Автора (Авторів) у наданій праці. Якщо рівень первинної експертної оцінки видасться невисоким чи виникає гостра дискусійність положень, висловлених у статті, ці матеріали можуть бути направлені на додаткове рецензування.

Термін розгляду статті – до 60 днів.

У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів Редакційна рада може призначити іншого експерта.

За рішенням Редакційної ради окремі статті видатних вчених та статті на замовлення можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування. Якщо до статті є зауваження чи правки, що потребують погодження, її направляють Автору на доопрацювання.

Якщо Автор не згоден з думкою Рецензента, він має право надати аргументоване заперечення до редакції. Стаття в такому разі може бути розглянута на засіданні Редакційної колегії і подана на додаткове рецензування. Редколегія має право відхилити статтю, якщо Автор відмовляється врахувати зауваження Рецензентів.

За порушення авторських прав, достовірність фактів і даних відповідає Автор.

* Передрук статей, опублікованих у інших виданнях не допускається.

Неопубліковані матеріали авторові не повертаються, Редколегія не завжди поділяє точку зору автора, зберігає оригінальний стиль матеріалів і залишає за собою право редагувати й скорочувати подані матеріали.

Праці надсилаються електронною поштою editorial@knutkt.edu.ua
або поштою на адресу: вул. Ярославів Вал, 40, Київ, 01054  (редакція «Наукового Вісника» КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого).

Телефони для довідок: +38 (044) 272-02-17; 272-02-20
факс: 272-11-25

 


Міністерство культури та інформаційної політики України
УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co