КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Освітньо-професійна програма «Театрознавство» (2 курс)


Освітньо-професійна програма «Театрознавство» (2 курс)

На другий курс приймаються особи, які мають освітній ступінь бакалавра, магістра або освітньо-професійний рівень молодшого спеціаліста, спеціаліста.

Вступне випробування для виявлення певних творчих здібностей і теоретичних знань вступників за освітньо-професійною програмою «Театрознавство» проводиться шляхом написання рецензії на переглянуту виставу та проведення співбесіди.

Запропонована програма вступного випробування ставить завдання створити під час вступного випробування такі умови, в яких перспективний вступник зможе показати свої здібності з усіх складових театрознавства: історії, теорії і театральної критики.

Вступне випробування носить комплексний характер та складається з двох частин. Професійна придатність вступника оцінюється певними балами за кожну частину вступного випробовування.

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

1.1. Рецензія.

Оцінюється здатність вступника розуміти та аналізувати проблематику сценічного дійства, вміння логічно формулювати свої враження, структурувати текст, мати самостійність мислення та суджень, асоціативність мислення, здатність охоплювати виставу в усіх її компонентах, а також обізнаність з фаховою термінологією, чутливість до естетичних вражень, грамотність вступника.

1.2. Теоретична частина, співбесіда.

Вступник повинен пройти співбесіду на виявлення знань у галузі історії театру, сприйняття його образної мови, продемонструвати обізнаність із фахової термінології, знання сучасного театрального процесу.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

1.1. Рецензія.

1-99 балів (незадовільно)

Нездатність сприймати естетичну мову сценічного дійства, та невміння формулювати свої враження. Неструктурованість тексту та незавершеність думки. Відсутність самостійних суджень і асоціативного ряду, безграмотність.

100-139 балів (задовільно)

Поверхове розуміння проблематики вистави. Відсутність образного мислення. Разом з тим, розглянуто окремі компоненти вистави, сформульовано власні враження. Робота структурована.

140-179 балів (добре)

У значній мірі продемонстроване адекватне сприйняття естетичної мови вистави, та здатність асоціативно мислити. Відповідно до цього, сформульовані власні судження. Невірно використана фахова термінологія. Текст недостатньо структурований, але в цілому розкрито проблематику вистави.

180-200 балів (відмінно)

Продемонстровано глибоке сприйняття того, що відбувається на сцені. Відповідно до цього сформульовані власні враження. Текст структуровано, послідовно і логічно викладено; завершено думку. Виявлення самостійних суджень; асоціативність мислення; обізнаність із фаховою термінологією. Охоплено усі компоненти вистави. Рецензія написана грамотно.

1.2. Теоретична частина, співбесіда.

Оцінюється здатність вступника виявити:

1. Знання в галузі історії театру і обізнаність із сучасним театральним процесом;

2. Уміння ясно формулювати думку;

3. Логічність викладу;

4. Сприйняття образної мови театру;

5. Самостійність мислення та суджень;

6. Чутливість до мистецьких вражень;

7. Зацікавленість предметом;

8.Здатність розуміти, аналізувати проблематику сценічного твору;

9. Здатність мислити асоціативно;

10. Обізнаність із фаховою термінологією;

11. Широту загальної культури;

12. Грамотність усної мови.

1-99 балів (незадовільно)

Відсутність самостійного та нездатність до образного мислення. Невміння логічно формулювати думки та викладати їх в усній формі. Відсутність необхідних знань в галузі театру. Погане володіння усним мовленням. Вузький обшир загальної культури. Нездатність сприймати образну мову сценічного дійства, та невміння формулювати свої враження.

100-139 балів (задовільно)

Недостатній об’єм необхідних знань. Наявність самостійного, проте обмежене образне мислення. Відсутність образного мислення. Структурований виклад думок в усній формі.

140-179 балів (добре)

Здатність самостійно та асоціативно мислити; адекватне сприймати образну мову вистави. Значній об’єм необхідних знань, обізнаність із фаховою термінологією, проте усна відповідь недостатньо структурована

180-200 балів (відмінно)

Наявний необхідний об’єм знань, самостійність суджень, асоціативність мислення. Відповідь логічно вибудувана, завершена думка. Виявлено обізнаність із фаховою термінологією. Загальна культура широка.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

І. Загальні питання

 1. Театр у системі мистецтв. Як Ви розумієте основні засоби виразності театру?
 2. Як Ви розумієте синтетичність мистецтва театру?
 3. Які Вам відомі види театру? Що в них спільного, які між ними відмінності?
 4. Драматургія як вид літератури. Як ви розумієте її особливості?
 5. Що ви знаєте про особливості творчості в театрі: режисера, актора, сценографа, композитора.
 6. Що таке театральна критика? Як ви розумієте її специфіку? Які Вам відомі періодичні видання, що висвітлюють театральний процес? З якими публікаціями театрально-критичного характеру Ви знайомі? Імена яких театральних критиків Вам відомі?
 7. Театр Вашого міста, його історія і сьогодення.
 8. Театр для дітей та молоді, його специфіка.
 9. Матеріал, тема, ідея у творі драматургії; поняття режисерської концепції вистави.
 10. Конфлікт у творі драматургії, його різновиди, чинники, способи розв’язання.
 11. Жанр п’єси та жанр вистави: зв’язок, відмінності.

II. Історія українського театру

 1. І.Котляревський і театр.
 2. Т.Шевченко і театр.
 3. Брати Тобілевичі, М. Кропивницький та М. Заньковецька, їх внесок в українську театральну культуру.
 4. І.Франко і театр.
 5. Леся Українка і театр.
 6. Провідні українські драматурги ХХ століття.
 7. Видатні українські актори ХХ століття.
 8. Провідні українські театральні режисура ХХ століття.
 9. Провідні сучасні актори та режисери України.
 10. Провідні театральні колективи України – історія, майстри, сучасність.

III. Історія світового театру

 1. Що Вам відомо про античний театр та драматургію?
 2. У. Шекспір і театр.
 3. Ж.-Б. Мольєр і театр.
 4. М. Гоголь і театр.
 5. А.Чехов і театр.
 6. Визначні драматурги ХІХ-ХХ століть (Західна Європа та США).
 7. Визначні російські драматурги ХІХ-ХХ століть.
 8. Видатні російські режисери ХХ століття.
 9. Драматургія і театр абсурду.

IV. Особисті уподобання вступника

 1. Ваша думка про останні з побачених Вами вистав (обов’язкове питання для кожного вступника).
 2. Хто Ваші улюблені актори театру і кіно? Що Ви цінуєте в їхній творчості?
 3. Ваше найсильніше мистецьке враження.
 4. Хто Вам подобається з прозаїків, поетів, композиторів, художників, кінорежисерів, майстрів естради і чому?
 5. Які Ви найчастіше читаєте газети та журнали, яким радіо-телевізійним передачам надаєте перевагу?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алперс Б.В. Театральные очерки: в 2 т. – М., 1977.
 2. Антонович Д. Триста років українського театру. 1619–1919. — Л., 2001.
 3. Арістотель. Поетика. – К.: «Мистецтво», 1967.
 4. Березкин В. Искусство сценографии мирового театра. В 2 кн. Кн. 1: От истоков до начала ХХ века. Книга 2: Первая половина ХХ века. — М., 1997.
 5. Брехт Б. Театр. Т.5/1, 5/2. – М., 1965.
 6. Брук П. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр. – Львів: 2005. – 136 с.
 7. Василько В. Микола Садовський та його театр. — К., 1962.
 8. Василько В. Фрагменти режисури. — К., 1967.
 9. Владимирова Н. Західноєвропейський театр у динаміці культуротворчого процесу межі XIX-XX століть. — К., 2008.
 10. Волькенштейн В. Драматургия. — М., 1973.
 11. Вороний М. Театр і драма: Зб. статей / Упорядкування, вступна стаття О. Бабишкіна. — К.,1989.
 12. Гвоздєв О. З історії театру і драми. — Львів, 2008.
 13. Дживелегов А. Итальянская народная комедия. — М., 1954.
 14. Єрмакова Н. Березільська культура: Історія, досвід. – К., 2012.
 15. Кисіль О. Український театр. Дослідження / Упоряд. О. Кисіль. Вст. ст. М. Рильського. Редакція, примітки й коментарі П. Перепелиці та Р. Пилипчука. — К., 1968.
 16. Клековкін О. Mise en scene: Ідеї. Концепції. Напрями – К.: ІПСМ, 2017. – 800 с.
 17. Клековкін О. Театр при столику. – ІПСМ НАМ України. К.: Фенікс, 2013. — 432 с.
 18. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли: Учебн. пособ. — М.,1982.
 19. Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К., 1998.
 20. Лесь Курбас: Спогади сучасників. — К., 1969.
 21. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ ст. / Редкол.: Н. В. Сидоренко та ін. — К., 2006.
 22. Пилипчук Р. Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.) / Упоряд Є.Гулякіна; вступ. ст. О. Клековкін. — К., 2015.
 23. Софронова Л. Старовинний український театр. — Львів, 2004.
 24. Товстоногов Г. Зеркало сцены. В 2-х кн. — Л., 1984.
 25. Фіалко В. Театр України другої половини XX століття: образна лексика. – К. : Видавничий дім «Антиквар», 2016.
 26. Франко І. Про театр і драматургію. — K., 1957.
 27. Френкель М. Современная сценография. — К., 1980.


 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co