КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Освітньо-професійна програма «Сценографія театру ляльок» (2 курс)


Освітньо-професійна програма «Сценографія театру ляльок» (2 курс)

На старші курси приймаються особи, які мають освіту молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, за спорідненими спеціалізаціями що відповідають галузі знань «Культури і мистецтва». Вступники складають такі ж самі випробування, що і вступники на перший курс.

Вступне випробування органічно поєднує теоретичні і практичні питання, що дозволяє виявити знання і уміння використовувати категоріальний апарат, виконувати професійні функції актора, режисера та сценографа театру ляльок, тощо.

Завданням вступного випробувння є: оцінка теоретичної та практичної підготовки вступників з обраної спеціальнотсі; виявлення рівня практичних умінь і навичок щодо професійних функції сценографа театру ляльок.

Визначається рівень вміння вступника:

– виконувати професійні функції сценографа театру ляльок;

– працювати з режисером-постановником над вирішенням сценічного простору і створенням художнього образу вистави (спираючись на отримані знання та творчі пошуки, створювати ескізи, макети, ляльки, декорації, костюми, реквізит для вистав, відповідно до запропонованої п’єси та режисерського задуму вистави);

– у творчій діяльності керуватися надбаннями майстрів українського та світового театрального мистецтва, використовувати їхні зразки у створенні художніх образів у виставах театру ляльок;

– виховувати естетичний смак (формувати та розвивати світогляд, художньо-естетичний смак);

– використовувати попередньо набуті знання у практичній діяльності;

– планувати та організовувати власну професійну діяльність (складати плани власної професійної діяльності);

– прогнозувати та передбачати вірогідні наслідки власної професійної діяльності (результати професійної діяльності у найближчому та віддаленому майбутньому).

Під час формування даної програми враховувалися вимоги щодо знань вступників в галузі культури і мистецтва на рівні повної середньої освіти, художньої школи і художньої студії.

Програму складено для перевірки теоретичних знань та практичних навичок вступників. Вступне випробування за освітньо-професійною програмою «Сценографія театру ляльок» визначає рівень теоретичної та практичної підготовки вступника та складається з двох етапів.

І. Виконавська художня майстерність.

Замальовки олівцем та начерки в кольорі одного чи декількох предметів у просторі (на задану тему) та handmade (зроблені заздалегідь).

Вступник має підготувати до вступного випробування самостійно створені художні роботи і саморобки.

Під час випробування вступник демонструє самостійно підготовлені літературні, музичні, пластичні номери, режисерське бачення (на іспит приноситься в роздрукованому вигляді), художні роботи і саморобки теж потрібно мати з собою.

Оцінюються природні здібності вступника до зображення на площині просторових форм, готовність до оволодіння художніми техніками. Враховується володіння навичками створення об'єму предметів і просторового середовища засобами світлотіні, створення повітряної перспективи живописними засобами. Оцінюється також рівень культури подачі роботи (володіння графічними техніками та технікою роботи водяними фарбами).

ІІ. Художньо-предметна інсталяція та анімація, колоквіум.

На основі запропонованих різноманітних побутових предметів, художніх витворів вступник створює візуальну інсталяцію (композицію) за довільною тематикою. На запропоновану тему вступник з кількох предметів створює сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету).

Оцінюється обрана тематика та здатність вступника до розкриття сутності побутового предмету та анімаційні здібності претендента на вступ.

Колоквіум – співбесіда виявляє загальноосвітній рівень вступника та наявність спеціальних знань у галузі мистецтв: світової та української літератури, драматургії , історії, образотворчого мистецтва, музики, театру та театру ляльок. Виявляється світогляд вступника.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

І. Виконавська художня майстерність

1-99 балів (незадовільно)

В роботі неправильне композиційне розміщення зображення на аркуші, відсутні графічні та пластичні навички зображення предметів на площині. Спотворення пропорцій. Механічне копіювання натури замість конструктивного аналізу форми. Вступник не має досвіду роботи з образотворчими матеріалами і не володіє різними техніками виконання.

В роботі відсутні основи композиційної будови, пластичні навички компонування об’ємних форм у просторі. Вступник не володіє образотворчими засобами та техніками колажу та аплікації. Не вірний вибір стилістично заданих засобів для зображення обраної теми. Не має здібностей до просторового бачення, фантазії, гармонійного поєднання форм і кольору. Низький рівень культури подачі.

100-139 балів (задовільно)

В роботі вірне композиційне розміщення зображення на аркуші, але допущені помилки в пропорційній побудові предметів, неузгодженість тонального звучання окремих частин і деталей. Зайва чорнота або млява сірість тону. Обмежений діапазон тональностей. Кольорове рішення не відповідає певному освітленню натюрморту. Локальні кольорові плями без урахування впливу освітлення, рефлексів від навколишніх предметів. Низький рівень культури подачі роботи (не володіє графічними техніками та технікою роботи водяними фарбами).

В роботі визначена композиційна побудова, намічена основна конструктивна глибино-просторова модель композиції, але передача формально-образного зображення теми не відповідає завданню. У вступника відсутні навички роботи з образотворчими матеріалами і досвід володіння різними техніками виконання. Середній рівень культури подачі.

140-179 балів (добре)

В роботі вдало використані виразні засоби та елементи композиції, вірно розпочато зображення просторових форм через лінійно-конструктивний малюнок. Правильно визначені пропорції зображуваних предметів, виявлений об'єм предметів і просторова середа засобами світлотіні. Успішно знайдені великі локальні кольорові відношення, але є недоліки в передачі повітряної перспективи живописними засобами. Чи при вірному кольоровому баченні порушене тональне рішення. Є дрібні недоліки, або технічна незавершеність, яка не впливає на цілісність роботи.

В роботі вдало використані виразні засоби та елементи композиції, вірно розпочато конструктивну побудову та компонування об’ємних форм і матеріалів. Формально-образне рішення композиції відповідає обраній темі. Цілісність і стилістична єдність елементів композиції не викликає сумнівів. Композиція має оригінальність рішення запропонованої теми. Проте кольорове вирішення не повною мірою виражає зміст теми. Є дрібні недоліки, або технічна незавершеність, що не впливає на цілісність роботи.

180-200 балів (відмінно)

В роботі успішно застосовані правила композиційної побудови, основи перспективи, закони світлотіні і тональних відносин. Володіє навичками почуття характеру пропорцій, образотворчою спостережливістю і смаком. Вірно знайдені великі локальні кольорові плями, колорит. Вступник вміє передати об’єм предмета, його форму і створити повітряну перспективу живописними засобами. Володіє графічними техніками та технікою роботи водяними фарбами. Загальне художнє враження від роботи та якість виконання дуже висока.

В роботі формально-образне рішення композиції відповідає обраній темі, вдало використані загальні та специфічні образотворчі засоби та прийоми композиції. Грамотно скомпоновані об’ємні форми та матеріали, композиція відрізняється цілісністю, врівноваженістю з явно вираженою домінантою основних елементів композиції. Композиційний центр виявляє внутрішній зміст теми. Якість виконання роботи дуже висока.

ІІ. Художньо-предметна інсталяція та анімація, колоквіум.

1-99 балів (незадовільно)

2.1. Художньо-предметна інсталяція та анімація

Виставляється вступнику за відсутність розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів та невміння створити сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основіÂ  кількох предметів.

2.2. Колоквіум.

Виставляється у відповіді якого відсутні знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

100-139 балів (задовільно)

2.1. Художньо-предметна інсталяція та анімація

Виставляється вступнику за недосконале розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів та невміння створити сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основіÂ  кількох предметів.

2.2. Колоквіум.

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знанням нормативного матеріалу на низькому рівні, невмінням вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь.

140-179 балів (добре)

2.1. Художньо-предметна інсталяція та анімація

Виставляється вступнику за створення на достатньо повному художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На переконливому виконавчому рівні вступник демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою.

2.2. Колоквіум.

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

180-200 балів (відмінно)

2.1. Художньо-предметна інсталяція та анімація

Виставляється вступнику за створення на високому художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На високому виконавському рівні вступник демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою.

2.2. Колоквіум.

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал та за здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОЛОКВІУМУ – СПІВБЕСІДИ

 1. Назвіть драматичні твори І. П. Котляревського.
 2. Що ви можете сказати про творчість В. Шекспіра? Назвіть його п’єси.
 3. Що ви знаєте про творчість Т.Г. Шевченка?
 4. Які п'єси І.К. Карпенка-Карого ви знаєте?
 5. Яких ви знаєте зарубіжних драматургів, що творили на межі ХІХ-ХХ ст.?
 6. Які п’єси А.П. Чехова ви знаєте?
 7. Назвіть українських літераторів початку XX ст., представників«розстріляного відродження».
 8. П’єси яких авторів йшли в «театрі корифеїв»?
 9. Творчість І. Франка.
 10. Драматургія Лесі Українки.
 11. Назвіть українських драматургів та їх п’єси першої половини ХХ ст.
 12. Назвіть твори видатного українського кінодраматурга та кінорежисера першої половини ХХ ст.
 13. Назвіть українських драматургів післявоєнного періоду ХХ ст.
 14. Де і коли був заснований МХАТ, назвіть його засновника.
 15. Що ви знаєте про творчість К.С. Станіславського?
 16. Назвіть видатних режисерів, акторів першої половини ХХ ст.
 17. Назвіть сучасних світових театральних акторів та режисерів.
 18. Розкажіть про «театр корифеїв».
 19. Що ви знаєте про творчість Л. Курбаса?
 20. Які ви знаєте драматичні театри м. Києва?
 21. Яких ви знаєте сучасних акторів і режисерів драматичних театрів України?
 22. Назвіть сучасних українських кіноакторів та кінорежисерів.
 23. Назвіть видатних акторів, режисерів французького та італійського кінематографу ХХ ст.
 24. Яких ви знаєте сучасних кіноакторів, режисерів Голівуду?
 25. Які ви знаєте престижні міжнародні кінофестивалі?
 26. Які фільми створив О. Довженко?
 27. Що ви знаєте про кінофільм «Тіні забутих предків?
 28. Що ви знаєте про творчість Л. Бикова?
 29. Назвіть народних героїв театру ляльок Європи.
 30. Що ви знаєте про «театр Петрушки»?
 31. Що ви знаєте про ляльковий Вертеп?
 32. У чому полягає особливість роботи актора в театрі ляльок?
 33. Які основні системи ляльок ви знаєте?
 34. Коли і де було створено перший професійний театр ляльок в Україні?
 35. Що ви знаєте про творчість С. Образцова?
 36. Скільки державних театрів ляльок в Україні?
 37. Скільки театрів ляльок в м. Києві, що ви про них знаєте?
 38. Назвіть вистави для дорослого глядача, які йдуть у театрах ляльок в Україні.
 39. Назвіть сучасних режисерів театру ляльок України.
 40. Що ви знаєте про діяльність УНІМА?
 41. Які фестивалі театрів ляльок існують в Україні?
 42. Яких зарубіжних композиторів ХVII-XIX ст. ви знаєте?
 43. Назвіть світових композиторів, які у своїй творчості продовжували народні традиції.
 44. Що ви знаєте про творчість М. Лисенка?
 45. Яких ви знаєте видатних українських оперних співаків ХХ ст.?
 46. Яких сучасних українських композиторів ви знаєте?
 47. Назвіть сучасних західних естрадних співаків.
 48. Назвіть сучасних українських естрадних співаків.
 49. Скільки театрів опери та балету в Україні і де вони знаходяться?
 50. Назвіть видатних танцівників та балерин ХХ ст.
 51. Хто автор музики і тексту гімну України?
 52. Які музичні інструменти входять до симфонічного оркестру?
 53. Скільки ви знаєте назв музичних звуків?
 54. Назвіть основні види образотворчого мистецтва.
 55. Назвіть основні художні напрями у живописі.
 56. Які інструменти використовує у роботі: живописець, графік, скульптор?
 57. Особливості творчості художників кінця XIX-початку XX ст.?
 58. Яких ви знаєте українських театральних художників ХХ ст.?
 59. Які картинні галереї у західній Європі ви знаєте?
 60. Назвіть відомі у світі картинні галереї.
 61. Які художні музеї є у м. Києві?
 62. Де і коли відбулося хрещення на Русі?
 63. Що ви знаєте про Запорізьку Січ?
 64. Хто такий Богдан Хмельницький?
 65. Що ви знаєте про Українську Народну Республіку?
 66. Коли проголошена незалежність України?
 67. Коли ухвалена конституція України?
 68. Назвіть головні гілки влади в Україні.
 69. Назвіть президентів України.
 70. Що ви знаєте про діяльність ООН?
 71. Що таке "сценографія"? Із чого складається, чим займається?
 72. Які функції художника-постановника в театрі ляльок?
 73. Що таке "композиція"? Основні закони та засоби композиції.
 74. Назвіть представників української чи світової сценографії.
 75. Творчість Д. Лідера. Його художній метод.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Френкель М. Пластика сценического пространства: Некоторые вопросы теории и практики сценографии. – К.: Мистецтво; 1987. – 184 с.
 2. Березкин В. Театр Йозефа Свободы. – М.: Изобразительное искусство; 1973. – 200 с.
 3. Базанов В.В. Техника и технология сцены. – Л.: Искусство, 1976. – 303 с.
 4. Березкин В.И. Искусство оформления спектакля. – М.: Знание, 1986. – 128 с.
 5. Волкотруб И.Т.Основы художественного конструирования. - К.: Вища школа, 1982. – 152 с.
 6. Вериківська І.М. Художник і сцена. – К.: Мистецтво, 1971. – 108 с.
 7. Голдовский Б.П. Куклы: Энциклопедия. – М.: Время, 2004. – 496 с.
 8. Голдовский Б., Смелянская С. Театр кукол Украины: страницы истории. – Сан-Франциско: InternationalPress, 1998. – 276 с., ил.
 9. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Д. Аронов, 2008. – 142 с.
 10. Иттен Й. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2004. – 96 с.
 11. Иттен Й.Искусствоформы. – М.: Д.Аронов, 2008. – 136 с.
 12. Злобин В.И.Теория и практика изобразительной деятельности: Учебноепособие. – Х.: 2002. – 210 с.
 13. Смирнова Н.И. Искусство играющих кукол: Смена театральных систем. – М.: Искусство, 1983. – 270 с., ил.
 14. Советов В.М. Театральные куклы: технология изготовления. – 3-е изд. – Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 192 с.
 15. СтреллерДж. Театр для людей.- М.: Радуга, 1984. – 400 с.
 16. Керлот Х.Э. Словарьсимволов.- М.: REFL-book, 1994. – 608 с.
 17. Козлинский В.И., Фрезе Э.П. Режиcсер и художник // Художник и театр.- М.: Советский художник, 1975.- С.98-104.
 18. Королев М. Искусство театра кукол. Основы теории. – Л.: Искусство, 1973. – 112 с., 1,5 л. ил.
 19. Лідер Д. Театр для себе. – К.: Факт, 2003. - 103 с.
 20. Лотман Ю.М .Избранные статьи в 3-х томах. – Т.1 Статьи по семиотике и типологии культуры. –Таллинн: Александра,1992. – С.377-380
 21. Лялькарі України . Вип.1. – К.: Український центр УНІМА,2003. – 160 с.
 22. Метленков Н.Ф., Степанов А.В.Архитектура. – М.: Архитектура-с, 2004. – 175 с.
 23. Михайлова А.А. Образ спектакля. – М.: Искусство, 1978. – 246 с.
 24. Образцов С.В. Моя професия. - М.: Искусство, 1950; 1981. – 340 с.
 25. Поволоцький І. Лялька як основний принцип вистави//Український театр№1-2\2005.- С.14-16.
 26. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / Гл. Ред. В.М.Полевой.- М.: Сов. Энциклопедия. Т.21, 986.- 432 с.
 27. Ростовцев Н.Н., Игнатьев С.Е., Шорохов Е.В. Рисунок. Живопись. Композиция. – М.: Просвещение, 1989. – 206 с.
 28. Рубинский А.Ю. Мистическая сущность играющих кукол. – Х.:Тимченко А.Н., 2004. - 157 с.
 29. Cвобода Й. Тайна театрального пространства.- М.: ГИТИС,1999. – 139 с.
 30. Симонович-Ефимова Н. Записки Петрушечника.- Л.: Искусство,1980.- 271 с.
 31. Смирнова Н.И. Искусство играющих кукол.- М.: Искусство,1983.- 271 с.
 32. Смирнова Н.И. И...оживают куклы.- М.: Детская лит-ра,1982.-192с.
 33. Сродникова Л. Мастерская Кочергина // Петербургский театральный журнал №2[44] 2006г.- с.85-91.
 34. Сперанский Е. Художник Б.Тузлуков.- М.: Всеросийское театральное общество, 1983.- 196с.
 35. Уварова И.П. Экспедиция за куклой//Театр№7/1982/
 36. Уварова И.П. Дороги, которые мы выбираем//Театральная жизнь. 1986.№11
 37. Франко І. До історії українського вертепа ХVІІ в.- М.: Бібліотека „Театр Чудес”,1991р.- 176 с.
 38. Фрейденберг О.М. Семантика постройки кукольного театра//Декоративное искусствоСССР,1978, №2
 39. Френкель М. Пластика сценического пространства. – К.: Мистецтво, 1987.- 184 с.
 40. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика,1983.- 416 с.
 41. Юрковский Х. Стимуляторы развития театра кукол//Кукарт№5/94. – с.18 -34.
 42. Юрковський Г. Ляльки і традиція вистав на Різдво//Український театр№5/92.- С.14-16.


 










   




Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostel



Сторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/



Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»






© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co