КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Освітньо-професійна програма «Режисура театру ляльок» (2 курс)


Освітньо-професійна програма «Режисура театру ляльок» (2 курс)

На старші курси приймаються особи, які мають освіту молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, за спорідненими спеціалізаціями що відповідають галузі знань «Культури і мистецтва». Вступники складають такі ж самі випробування , що і абітурієнти на перший курс.

Вступне випробування органічно поєднує теоретичні і практичні питання, що дозволяє виявити знання і уміння використовувати категоріальний апарат, виконувати професійні функції актора, режисера та сценографа театру ляльок, тощо.

Завданням вступного випробування є: оцінка теоретичної та практичної підготовки вступників; виявлення рівня практичних умінь і навичок щодо професійних функцій режисера театру ляльок, а саме:

– вміння виконувати професійні функції режисера театру ляльок;

– вміння працювати з виконавцями над створенням сценічних образів (спираючись на отримані знання та творчі пошуки, вимагати від виконавців створення художніх образів у запропонованих обставинах сценічної дії);

– у творчій діяльності керуватися надбаннями майстрів українського та світового театрального мистецтва та використовувати їх зразки у створенні вистав театру ляльок;

– виховувати естетичний смак (формувати та розвивати світогляд, художньо-естетичний смак);

– використовувати попередньо набуті знання в практичній діяльності;

– планувати та організовувати власну професійну діяльність (складати плани власної професійної діяльності);

– прогнозувати та передбачати вірогідні наслідки власної професійної діяльності (результати професійної діяльності у найближчому та віддаленому майбутньому).

Програма вступного випробування складена для перевірки теоретичних знань та практичних навичок вступників. Вступне випробування за освітньо-професійною програмою «Режисура театру ляльок» повинно визначити рівень теоретичної та практичної підготовки вступника та складається з двох етапів.

І. Виконавська художня майстерність та музично-пластична імпровізація:

Зміст випробувння.

1.1. Художнє читання творів різних жанрів (байка та монолог з п’єси) та перевірка музично-ритмічних здібностей (пісня, танець);

1.2. Режисерське бачення п’єси або літературно-художнього твору та етюд на задану тему.

Вступник демонструє самостійно підготовлені літературні, музичні, пластичні номери, режисерське бачення (на вступне випробувння приноситься у роздрукованому вигляді).

Оцінювання:

1.1. оцінюється розуміння вступником змісту твору, що виконується, багатство уяви, міра емоційності, здатність до перевтілення у дійову особу, оцінка природного володіння голосом, ритмом та пластикою тіла.

1.2. оцінюється виконання режисерського бачення п’єси або літературно-художнього твору та етюду на задану тему з метою виявлення природної імпровізації, режисерського бачення п’єси або літературно-художнього твору. Передбачає визначення вступником наявності подій, конфліктних ситуацій, уміння фантазувати, вибудовувати лінію поведінки персонажів та організовувати події через безпредметні дії. Вступник здійснює показ сценічного етюду (на запропоновану комісією тему) самостійно. В етюді має переконливо розкрити сюжет із композиційною побудовою.

ІІ. Художньо-предметна інсталяція та анімація, колоквіум.

На основі запропонованих різноманітних побутових предметів, художніх витворів вступник створює візуальну інсталяцію (композицію) за довільною тематикою. На запропоновану тему вступник з кількох предметів створює сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету).

Оцінюється обрана тематика та здатність вступника до розкриття сутності побутового предмету та анімаційні здібності втупника як такі.

Колоквіум – співбесіда виявляє загальноосвітній рівень вступника та наявність спеціальних знань у галузі мистецтв: світової та української літератури, драматургії, історії, образотворчого мистецтва, музики, театру та театру ляльок. Виявляє світогляд вступника.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

1-99 балів (незадовільно)

1.1. Художнє читання творів різних жанрів (байка та монолог з п’єси) та перевірка музично-ритмічних здібностей (пісня, танець);

Має вади виконання, що не підлягають виправленню. Невпевнено знає текст, почуває себе розгубленим під час виконання, не володіє палітрою інтонування. Читання нелогічне, невиразне, неемоційне. Відсутнє розуміння тексту, його внутрішньої логіки та подій.

Повна відсутність вокальних даних, слуху та почуття ритму.

Володіння голосом на низькому рівні, повна відсутність виконавської майстерності, нездатність передати сенсу пісні.

Виконання танцю на низькому художньому і технічному рівні (неемоційно, не виразно, відсутня композиційна побудова).

1.2. Режисерське бачення п’єси або літературно-художнього твору

та етюд на задану тему.

Відсутність чіткого сюжету, події. Процес боротьби не визначений (конфліктна ситуація не розгортається у дії), відсутнє відчуття жанру. Вступник не має бачення, фантазії, імпровізації. Відсутня виразність дії через «безпредметну дію».

Нерозуміння літературно-художнього твору, не визначені тема та ідея, некоректно визначений конфлікт. Проблеми із розумінням ліній поведінки персонажів.

Відсутні внутрішні природні здібності, які необхідні для майбутньої професії, невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім нерозвинуті до належного рівня морально-вольові якості.

Відсутність чіткого сюжету, події. Процес боротьби не визначений (конфліктна ситуація не розгортається у ї дії), відсутнє відчуття жанру.

Вступник не має бачення, фантазії, імпровізації. Відсутня виразність дії через «безпредметну дію».

1.3. Художньо-предметна інсталяція та анімація, колоквіум .

Виставляється вступнику за відсутність розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів та невміння створити сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основі кількох предметів.

Виставляється вступнику у відповіді якого відсутні знання нормативного матеріалу, самостійне та критичне мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

100-139 балів (задовільно)

1.1. Художнє читання творів різних жанрів (байка та монолог з п’єси) та перевірка музично-ритмічних здібностей (пісня, танець);

Має незначні мовні вади, щодо володіння голосом та дикції. Мовний апарат природно розвинутий. Розуміє зміст тексту, але допускає логічні помилки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно, не володіє собою, присутній «м’язовий затиск».

Присутні слухові данні та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з великими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні виконується з помилками.

Володіння голосом на достатньому рівні, відсутня виконавська майстерність.

Виконання танцю на середньому художньому і технічному рівні (емоційно, виразно, композиційна побудова).

1.2. Режисерське бачення п’єси або літературно-художнього твору

та етюд на задану тему.

Часткове розуміння літературно-художнього твору, та його проблематики. Тема, ідея та конфлікт визначені із помилками, часткове розуміння ліній поведінки персонажів, та їхнє значення у творі.

Визначена подія етюду, яка не розгортається досконало у сценічній дії. Присутній процес боротьби не чітко виразний (конфліктна ситуація слабо розгортається у дії), відсутнє відчуття жанру. Вступник має не досить правдиве бачення, бракує фантазії, імпровізації. Не досить чітко ставляться завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування. Присутня виразність дії через «безпредметну дію».

1.3. Художньо-предметна інсталяція та анімація, колоквіум .

Виставляється вступнику за недосконале розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів та невміння створити сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основі кількох предметів.

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні; невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь.

140-179 балів (добре)

1.1. Художнє читання творів різних жанрів (байка та монолог з п’єси) та перевірка музично-ритмічних здібностей (пісня, танець);

Відсутність мовних вад, чітка дикція, високі природні голосові данні. Розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору. Реалізує словесну дію, але ще бракує досвіду спілкування з глядачем.

Достатні вокальні та слухові данні, розвинене почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне.

Добре володіння голосом, достатнє розкриття виконавської майстерності, вміння передати основну думку пісні.

Виконання танцю на достатньо художньому і технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова). Наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні утруднення під час виконання танцю.

1.2. Режисерське бачення п’єси або літературно-художнього твору

та етюд на задану тему.

В цілому виконаний аналіз літературно-художнього твору, проблематика, тема, ідея визначені поверхово, лінії поведінки персонажів та конфлікт визначені достатньо точно. Є спроба режисерського бачення твору.

В основі етюду лежить подія, яка розгортається у сценічній дії. Присутній процес боротьби, але відчуття жанру не зовсім виразне. Визначена вірно конфліктна ситуація. Вступник добре використовує фантазію, має правдиве бачення. Присутня правдива імпровізація, але не досить чітко ставиться завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування. Присутня виразність дії через "безпредметну дію".

1.3. Художньо-предметна інсталяція та анімація, колоквіум .

Виставляється вступнику за створення на достатньо повному художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На переконливому виконавчому рівні вступник демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою.

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

180-200 балів (відмінно)

1.1. Художнє читання творів різних жанрів (байка та монолог з п’єси) та перевірка музично-ритмічних здібностей (пісня, танець);

Відсутність мовних вад, чітка дикція, високі природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору. Контакт зі слухачами, вміння зацікавити розповіддю через високу міру емоційної схвильованості літературним матеріалом. Вміння відчути жанр твору, виявити щиру безпосередність у читанні гумористичних творів і глибоку духовну наповненість у читанні ліричних і епічних творів. Вміння надати мовну характеристику персонажам, якщо такі є в оповіді. Має певну мовну сценічну культуру та сценічну привабливість.

Достатні вокальні та слухові данні, високо розвинуте почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок, бездоганне повторення мелодії запропонованої пісні.

Достатнє володіння природним голосом, якісна виконавська майстерність.

Виконання танцю на високому художньому й технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова).

1.2. Режисерське бачення п’єси або літературно-художнього твору

та етюд на задану тему.

Аналіз літературно-художнього твору виконаний, вступник розуміє проблематику, може самостійно визначити тему та ідею твору, за що та між ким у творі ведеться боротьба, є розуміння образності твору, запропонована авторська інтерпретація сюжету та режисерське бачення.

Невеличкий закінчений сюжет має чітку композиційну побудову у етюді з зав'язкою, кульмінацією та розв'язкою. В основі лежить подія, яка розгортається у сценічній дії. Присутній процес боротьби, відчуття жанру. Чітка конфліктна ситуація яку вступник емоційно вирішує у дії. Гарно використовує фантазію, має правдиве бачення. У виконанні етюду присутня правдива імпровізація. Чітко ставиться завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування.

1.3. Художньо-предметна інсталяція та анімація, колоквіум .

Виставляється вступнику за створення на високому художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На високому виконавському рівні вступник демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою.

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

КОЛО ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОЛОКВІУМУ – СПІВБЕСІДИ

 1. Назвіть драматичні твори І. П. Котляревського.
 2. Що ви можете сказати про творчість В. Шекспіра? Назвіть його п’єси.
 3. Що ви знаєте про творчість Т.Г. Шевченка?
 4. Які п'єси І.К. Карпенка-Карого ви знаєте?
 5. Яких ви знаєте зарубіжних драматургів, що творили на межі ХІХ-ХХ ст.?
 6. Які п’єси А.П. Чехова ви знаєте?
 7. Назвіть українських літераторів початку XX ст., представників «розстріляного відродження».
 8. П’єси яких авторів йшли в «театрі корифеїв»?
 9. Творчість І. Франка.
 10. Драматургія Лесі Українки.
 11. Назвіть українських драматургів та їх п’єси першої половини ХХ ст.
 12. Назвіть твори видатного українського кінодраматурга та кінорежисера першої половини ХХ ст.
 13. Назвіть українських драматургів післявоєнного періоду ХХ ст.
 14. Де і коли був заснований МХАТ, назвіть його засновника.
 15. Що ви знаєте про творчість К.С. Станіславського?
 16. Назвіть видатних режисерів, акторів першої половини ХХ ст.
 17. Назвіть сучасних світових театральних акторів та режисерів.
 18. Розкажіть про «театр корифеїв».
 19. Що ви знаєте про творчість Л. Курбаса?
 20. Які ви знаєте драматичні театри м. Києва?
 21. Яких ви знаєте сучасних акторів і режисерів драматичних театрів України?
 22. Назвіть сучасних українських кіноакторів та кінорежисерів.
 23. Назвіть видатних акторів, режисерів французького та італійського кінематографу ХХ ст.
 24. Яких ви знаєте сучасних кіноакторів, режисерів Голівуду?
 25. Які ви знаєте престижні міжнародні кінофестивалі?
 26. Які фільми створив О. Довженко?
 27. Що ви знаєте про кінофільм «Тіні забутих предків?
 28. Що ви знаєте про творчість Л. Бикова?
 29. Назвіть народних героїв театру ляльок Європи.
 30. Що ви знаєте про «театр Петрушки»?
 31. Що ви знаєте про ляльковий Вертеп?
 32. У чому полягає особливість роботи актора в театрі ляльок?
 33. Які основні системи ляльок ви знаєте?
 34. Коли і де було створено перший професійний театр ляльок в Україні?
 35. Що ви знаєте про творчість С. Образцова?
 36. Скільки державних театрів ляльок в Україні?
 37. Скільки театрів ляльок в м. Києві, що ви про них знаєте?
 38. Назвіть вистави для дорослого глядача, які йдуть у театрах ляльок в Україні.
 39. Назвіть сучасних режисерів театру ляльок України.
 40. Що ви знаєте про діяльність УНІМА?
 41. Які фестивалі театрів ляльок існують в Україні?
 42. Яких зарубіжних композиторів ХVII-XIX ст. ви знаєте?
 43. Назвіть світових композиторів, які у своїй творчості продовжували народні традиції.
 44. Що ви знаєте про творчість М. Лисенка?
 45. Яких ви знаєте видатних українських оперних співаків ХХ ст.?
 46. Яких сучасних українських композиторів ви знаєте?
 47. Назвіть сучасних західних естрадних співаків.
 48. Назвіть сучасних українських естрадних співаків.
 49. Скільки театрів опери та балету в Україні і де вони знаходяться?
 50. Назвіть видатних танцівників та балерин ХХ ст.
 51. Хто автор музики і тексту гімну України?
 52. Які музичні інструменти входять до симфонічного оркестру?
 53. Скільки ви знаєте назв музичних звуків?
 54. Назвіть основні види образотворчого мистецтва.
 55. Назвіть основні художні напрями у живописі.
 56. Які інструменти використовує у роботі: живописець, графік, скульптор?
 57. Особливості творчості художників кінця XIX-початку XX ст.?
 58. Яких ви знаєте українських театральних художників ХХ ст.?
 59. Які картинні галереї у західній Європі ви знаєте?
 60. Назвіть відомі у світі картинні галереї.
 61. Які художні музеї є у м. Києві?
 62. Де і коли відбулося хрещення на Русі?
 63. Що ви знаєте про Запорізьку Січ?
 64. Хто такий Богдан Хмельницький?
 65. Що ви знаєте про Українську Народну Республіку?
 66. Коли проголошена незалежність України?
 67. Коли ухвалена конституція України?
 68. Назвіть головні гілки влади в Україні.
 69. Назвіть президентів України.
 70. Що ви знаєте про діяльність ООН?
 71. Що таке "сценографія"? Із чого складається, чим займається?
 72. Які фунції художника-постановника в театрі ляльок?
 73. Що таке "композиція"? Основні закони та засоби композиції.
 74. Назвіть представників української чи світової сценографії.
 75. Творчість Д. Лідера. Його художній метод.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.
 2. Гончаров А. Режиссерские тетради. – М., 1980.
 3. Голдовский Б., Смелянская С. Театр кукол Украины. – Сан-Франциско, 1998.
 4. Захава Б.Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.
 5. Королёв М.Искусство театра кукол. – Л., 1991.
 6. Курбас Л. Березіль. – К., 1988.
 7. Курбас Л.Молодий театр. – К., 1991.
 8. Мейерхольд В.Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2- х томах. - М., 1968.
 9. Неллі В. Про режисуру. – К., 1977.
 10. Образцов С. Моя профессия. – М.,1981.
 11. Смирнова Н.Искусство играющих кукол. – М., 1983.
 12. Сперанский Е. Актёр театра кукол. – М., 1968.
 13. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.
 14. Станіславський К.Етика. – М., 1961.
 15. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.
 16. Эфрос А.Репетиция – любовь моя. – М., 1975.
 17. Эфрос А.Професия – режиссер. – М., 1979.
 18. Юра Г. Режисер у театрі. – К., 1967.

 19. П’єси:
 • Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта.
 • Франко І. Украдене щастя.
 • Українка Леся. Лісова пісня.
 • Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Ведмідь. Базар.
 • Куліш М. Патетична соната.
 • Кочерга І. Майстри часу. Ярослав Мудрий.
 • Пушкін О. Борис Годунов. Маленькі трагедії.
 • Гоголь М. Ревізор. Одруження.
 • Островський О. Безприданниця. Вовки і вівці.
 • Толстой Л. Влада темряви.
 • Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.
 • Вампілов А. Прощання у червні. Качине полювання.
 • Шекспір В. Приборкання норовливої. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король Лір.
 • Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич. Тартюф.
 • Ібсен Г. Нора.
 • Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.


 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co