КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Освітньо-професійна програма «Звукорежисура» (2 курс)


Освітньо-професійна програма «Звукорежисура» (2 курс)

Програма вступного випробування охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, що вступає на навчання за освітньо-професійною програмою «Звукорежисура».

Програма складена для перевірки теоретичних знань та практичних навичок вступників. Вступне випробування має на меті визначення рівня теоретичної та практичної підготовки вступника, а також виявити наявність розвинутого слуху, професійної пам’яті на звукові та зорові компоненти кіно і телефільму, виявити здібності претендента до родальшої роботи звукорежисером.

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступне випробування носить комплексний характер та складається з двох частин: випробування з фаху (практично) та випробування з фаху (теоретично).

І. Випробування з фаху (практично)

Здійснюється шляхом перевірки музичних та творчих даних:

1.1. написання музичного диктанту (одноголосся, 8 тактів, до 2 ключових знаків).

1.2. перевірка слухових даних: визначення на слух інтервалів (до октави), акордів (тризвуку мажорний та мінорний, їх обернення; домінант-септакорд, його обернення).

1.3. виконання одного-двох музичних творів за власним вибором: спів або гра на будь-якому музичному інструменті.

1.4. виконання невеликі за обсягом літературних творів (байка, вірш, уривок з прози) за власним вибором.

ІІ. Випробування з фаху (теоретично)

2.1. Виконання звукорежисерського етюду тривалістю 4-5 хв. (одиночного чи із залученням інших вступників) з музично-шумовим оформленням, яке вступник надав за власним вибором з використанням фонограм (на СD-носіях);

2.2. Співбесіда, що виявляє загальноосвітній і культурний рівень вступника (у галузі літератури, музики, театру, кіно і телебачення) та світогляд вступника (у галузі мистецтв, які співіснують у кіно і телебаченні: театр, живопис).

2.3. Відповіді на декілька питань з фізики за розділами «Механіка», «Основи електродинаміки», «Коливання та хвилі».

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

І. Випробування з фаху (практично)

Перевірка музичних і творчих даних

1-99

100-139

140-179

180-200

1.1. Написання музичного диктанту (одноголосся, вісім тактів, до двох ключових знаків)

Не написав.

Написав з великою кількістю помилок

Одна дві незначні помилки

Без помилок за короткий час

1.2. Перевірка слухових даних: визначення на слух інтервалів (до октави), акордів (тризвуки мажорний та мінорний, їх обертання; домінант-септакорд його обертання).

Не визначив

Не визначив більшу частину інтервалів та акордів

Визначив з незначними помилками

Все визначив

1.3. Виконання одного-двох музичних творів (за власним вибором), або спів:

Виконав на низькому виконавському рівні

Виконав на посередньому рівні з помилками

Виконав з відчуттям стилю музики і без значної кількості помилок

Виконав з відчуттям стилю музики без помилок

Не чітке інтонування

Деякі хиби в інтонуванні, без відчуття стилю

Чисте інтонування мелодії, виконання з розумінням стилю музики

Артистичне виконання з розумінням стилю музики

1.4. Виконання літературних творів: вірша, байки, уривку з прози (за власним вибором)

Не прочитав, або прочитав не виразно, не осмислено, без відтворення образів

Прочитав з помилками, але виявив своє ставлення до змісту твору

Прочитав осмислено, проте не достатньо вміло виділив авторську мову та мову персонажів, без досить впевненого визначення його теми та ідеї

Прочитав впевнено, вміло виділив тему та ідею твору, володіє знаннями віршування, виявив своє ставлення до змісту твору за допомогою засобів художньої виразності

ІІ. Випробування з фаху (теоретично)

2.1. Виконання звукорежисерського етюду (одиночного чи із залученням інших вступників) з використанням фонограм (на СD-носіях)

Не виконав

Виконав без належного музично-шумового супроводу

Виконав з відтворенням звукової партитури на художньому рівні, але не в повному обсязі

Артистичне виконання етюду за власним оригінальним сценарієм з цікавим музично-шумовим оформленням

2.2. Відповідь на питання з літератури та мистецтва.

Відсутність загальних знань з питань мистецтва

Не чіткі відповіді, проте присутній мінімум ерудиції з питань кіно-телемистецтва

Більш чіткі відповіді на коло питань з кіно-телемистецтва, та наявність ерудиції в галузі мистецтва

Впевнені і чіткі відповіді на запропоновані питання мистецтва (музики, літератури, кіно)

2.3. Відповідь на питання з фізики: основні явища і закони фізики, основні поняття фізики, додаткові питання з розділів “Механіка“, ”Основи електродинаміки”, “Коливання та хвилі”.

Неправильна відповідь на всі питання

Не чітка відповідь і неправильна на додаткове питання

Чітка відповідь на питання, окрім додаткового

Впевнена і чітка відповідь на всі питання

КОЛО ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ

Загальні питання

 1. Яких Ви знаєте українських кінорежисерів та їх фільми?
 2. Назвіть відомих Вам зарубіжних кінорежисерів (західноєвропейських, російських, американських) та їх кіно-твори.
 3. Які кінострічки Ви дивились останнім часом (у кінотеатрі чи по телебаченню) і що можете сказати про їх звуковий ряд.
 4. Чи подобається Вам жанр кіно мюзиклу: так чи ні і чому саме?
 5. Назвіть відомих Вам українських письменників (минулого і сучасності) та їхні твори.
 6. Яких Ви знаєте зарубіжних письменників (західноєвропейських, російських та ін.)?
 7. Які книжки Ви читали останнім часом?
 8. Яких Ви знаєте українських композиторів минулого і сучасності та їхні твори?
 9. Назвіть відомих Вам російських композиторів класиків та їх твори?
 10. Яких Ви знаєте західноєвропейських композиторів-класиків та їх твори?
 11. Назвіть відомих Вам кіно композиторів (вітчизняних, зарубіжних) та їхні роботи?
 12. Які Вам відомі композитори ХХ століття (зарубіжні, українські) та їхні твори?
 13. Чи відвідуєте Ви театр? Що бачили в останнє?
 14. Які театри є в Києві?
 15. Чи відвідуєте Ви театрально-концертні видовища? Які саме?
 16. Назвіть відомих Вам акторів театру і кіно (вітчизняних, зарубіжних).
 17. Яких Ви знаєте українських живописців (минулого чи сучасності) та їх картини.
 18. Назвіть відомих Вам зарубіжних художників (російських, західноєвропейських) та їх роботи.
 19. Які Ви знаєте всесвітньо відомі музеї чи галереї образотворчого мистецтва?
 20. Які телевізійні серіали Вам подобаються?
 21. Назвіть режисерів та композиторів, які працюють в телесеріалах, які Вам подобаються.
 22. Які кінострічки Ви бачили по телебаченню? Назвіть режисерів, композиторів, звукорежисерів, операторів.
 23. Які телеканали працюють на телепросторах України? Назвіть їх.
 24. Які художні кінофільми ви дивились останнім часом?

Питання з фізики

 1. Механічний рух. Траєкторія, шлях переміщення, швидкість, прискорення тіла.
 2. Закони Ньютона.
 3. Закони рівноваги тіла.
 4. Закон всесвітнього тяжіння.
 5. Сила пружності. Закон Ґука.
 6. Сила, маса, вага.
 7. Момент сили. Умови рівноваги тіла.
 8. Робота, потужність. Коефіцієнт корисної дії. Закон Джоуля-Лєнца.
 9. Імпульс тіла і імпульс сили.
 10. Закони збереження енергії, імпульсу.
 11. Коливальний рух. Гармонійні коливання.
 12. Електричний заряд. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона.
 13. Електричний струм., сила струму. Опір провідників. Зєднання провідників.
 14. Закони Ома для ділянки електричного кола і для повного кола.
 15. Електричний струм у напівпровідниках.
 16. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури.
 17. Закон Ампера.
 18. Закони електромагнітної індукції та самоіндукції.
 19. Електричне поле Вектор напруженості електричного поля.
 20. Перетворення енергії при гармонійних коливаннях
 21. Поширення коливань у пружних середовищах. Довжина хвилі.
 22. Магнітне поле. Магнітна індукція. Сила Ампера.
 23. Магнітне поле. Сила Лоренца
 24. Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції.
 25. Явище самоіндукції.
 26. Змінний струм. Діюче значення змінного струму.
 27. Активний, реактивний і повний опір в колах змінного струму.
 28. Ємність конденсатора. Батареї конденсатора.
 29. Одиниці вимірювання фізичних величин.

Приклади додаткових питань з фізики

 1. Як зміниться різниця потенціалів пластин плаского конденсатора, якщо зменшити відстань між пластинами?
 2. Як зміниться частота коливань коливального контуру, якщо зменшити відстань між пластинами конденсатора?
 3. Де швидкість поширення звукових хвиль більша – в металі чи в повітрі?
 4. Електростатичне поле, якими величинами описують електростатичне поле?
 5. Суперпозиція електричних полів.
 6. З якою силою діють два однойменних і однакових заряди на третій заряд, якій поміщено на половині відстані між ними?
 7. Як зміниться різниця потенціалів пластин плаского конденсатора, якщо одну з них заземлити?
 8. Як зміниться різниця потенціалів пластин плаского конденсатора, якщо зменшити відстань між пластинами?
 9. Як зміниться різниця потенціалів пластин плаского конденсатора, якщо в простір між пластинами ввести тонку металеву пластинку?
 10. В електричну мережу послідовно ввімкнені дві лампи розжарювання потужністю 100 Вт і 50 Вт. Яка з ламп буде горіти більш яскраво?
 11. В електричну мережу паралельно ввімкнені дві лампи. Опір однієї із ламп більше другої. В якій з них виділиться більша кількість теплоти за один і той же проміжок часу?
 12. При яких умовах від електричного джерела можна отримати максимальний струм?
 13. Чи є вірним твердження, що силові лінії електричного поля – це траєкторії, по яким рухався би доданий електричний заряд, якщо внести його в це поле?
 14. Явище електромагнітної індукції. Наведіть приклад пристрою, де використовується це явище.
 15. Взаємодія електричних струмів.
 16. Дія магнітного поля на заряд, що рухається.
 17. Алюмінієве кільце підвішене на нитці. Що відбудеться з ним, якщо до нього підносити магніт у напрямку, перпендикулярному до площі кільця?
 18. Як направлений вектор магнітної індукції в контурі із струмом?
 19. Рамка із струмом вміщена в магнітне поле. Яке положення відносно вектора магнітної індукції займе рамка?
 20. На що перетворюється енергія, коли електромагніт притягує до себе кусок заліза?
 21. Від чого залежить період коливань математичного маятника? Як зміниться період коливань маятника, якщо його перенести з повітря в воду?
 22. Від чого залежить період коливань математичного маятника? Як зміниться період коливань маятника, якщо під ним помістити магніт?
 23. Якщо вдарити молотком по одному кінцю довгої металевої труби, то людина, яка стоїть біля іншого кінця труби, почує подвійний удар. Чому?
 24. Якщо камертон, який випромінює звук, поставити на дерев’яний ящик, то звук значно посилиться. Чому?
 25. Чи зміниться коефіцієнт трансформації трансформатора, якщо залізне осердя замінити алюмінієвим?
 26. Як зміниться частота коливань коливального контуру, якщо збільшити відстань між пластинами конденсатора?
 27. Як буде рухатись ракета, якщо не неї діє сила, яка постійно зменшується?
 28. дві кульки знаходяться на однаковій висоті. Одну кульку кинули в горизонтальному напрямі, друга вільно падає. Яка з них раніше впаде на землю? Опором повітря знехтувати.
 29. На потяг, який знаходиться на прямолінійному горизонтальному шляху діє постійна сила, що дорівнює силі опору руху. В якому механічному стані знаходиться потяг?
 30. При яких умовах виникає сила тертя і від чого залежить її величина?
 31. Яку максимальну роботу може виконати розтягнута пружина?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Зофья Лисса. Естетика кіно музики.
 2. Корганов Т., Фролов І. Кіно і музика.
 3. Мееерзон Б. Я. Основи звукорежисури та обладнання студій звукозапису.
 4. Глухов А. Основи звукового мовлення.
 5. Никалмин В. А. Цифровий звукозапис.
 6. Никалмин В. А. Формати звукозапису.
 7. Никалмин В. А. Система просторового звучання.
 8. Медведев Є. В., Трусова В. А.. Секрети віртуального звуку.
 9. Севашко А. В. Звукорежисура.
 10. Римський - Корсаков А. В. Електроакустика.
 11. Ньюэлл Ф. Project –студії.
 12. Маньковский В.С. Основи звукооператорської роботи.
 13. Нісбет А. Звукова студія. Техніка і методи використання.
 14. Ковалгин Ю. А. Стереофонія.
 15. Алдошина І.А. Вологди Е.І. Електроакустика і звукове мовлення.
 16. Козюренко Ю. Звукорежисура театру.
 17. Алдошина І.А. Історія просторового звуку.
 18. Альошина І.А. Багатоканальні просторові системи рекомендації міжнародних стандартів.
 19. Чернецький М. Психоакустичні процесори - що це таке.

 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co